Prečo je pravda ešte aj dnes dôležitá?

Prečo je pravda ešte aj dnes dôležitá?   „Každý má svoju pravdu…“ Určite už každý z nás počul, ak nie aj sám vyslovil takýto alebo podobný výrok. Žijeme v dobe, kedy na jednej strane pravdu relativizujeme, na druhej strane sú oblasti života, kde sme ochotní sa za pravdu „pobiť až do krvi“. Pozrime sa napríklad […]

Prečo je pravda ešte aj dnes dôležitá?

„Každý má svoju pravdu…“ Určite už každý z nás počul, ak nie aj sám vyslovil takýto alebo podobný výrok. Žijeme v dobe, kedy na jednej strane pravdu relativizujeme, na druhej strane sú oblasti života, kde sme ochotní sa za pravdu „pobiť až do krvi“. Pozrime sa napríklad ako je v súčasnosti spoločnosť polarizovaná v otázke vakcín či opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Rôzne skupiny sa zabarikádovali svojou pravdou a spoza týchto barikád strieľajú svoje argumenty. Avšak druhá strana je tak pevne opevnená vo svojej pravde, že vypočuť argumenty druhej strany nie je schopná. 

SOUVISEJÍCÍAko sa lepšie rozhodovať

Už len na tomto jednom príklade vidíme, že aj keď si naša postmoderná civilizácia do veľkej miery navonok osvojila postoj, že pravda je relatívna, realita nás dobehla. Jednoducho, aj keď môžeme hlásať toto presvedčenie, ani jedna strana nedokáže podľa neho dôsledne žiť.

Pravda nie je len názor, nie je to ani len vedecké poznanie. Pravda má pre nás aj bytostný existenčný rozmer. A práve táto existenčná pravda najzásadnejším spôsobom ovplyvňuje náš život. 

Záleží na pravde?

Naozaj je to jedno, či COVID-19 je len chrípôčka alebo nebezpečná pandémia? Je dôležité, či vakcíny sú bezpečné alebo majú nebezpečné vedľajšie účinky? To, ako odpovedáme na tieto otázky, zásadným smerom určuje naše ďalšie rozhodnutia a ovplyvňuje náš život. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Aj tí, ktorí hlásajú tézy postmodernizmu o relativizácii hodnôt, a teda aj pravdy, vyvíjajú enormné úsilie na to, aby presvedčili druhú stranu o svojej pravde, pretože sú presvedčení, že tu ide o viac ako len o názor. 

A skutočne, či už sa zaradíme viac doprava alebo doľava, ku liberálnejšiemu alebo konzervatívnejšiemu krídlu, sú oblasti života, kde v realite žijeme tak, akoby objektívna, univerzálne platná pravda existovala. V skutočnosti, nevieme žiť tak, aby sme všetko spochybňovali. K tomu, aby sme sa nezbláznili, potrebujeme žiť tak, akoby isté pravdy boli nespochybniteľné. 

A možno je to tak, že čím viac sme uprostred sveta, kde už nevieme, komu a čomu môžeme veriť, o to húževnatejšie sa držíme tej svojej pravdy. Pravdu jednoducho k životu potrebujeme.

Napríklad, či už si zalievame rannú kávu, kupujeme nový mobil, hľadáme partnera pre život, premýšľame o svojej kariére, nie je nám to jedno a hľadáme to najlepšie riešenie s nádejou, že sa nepomýlime. Pri rannej káve možno mávneme rukou, veď nejde o život (ale aj tam vedci už roky skúmajú, či je zdraviu škodlivá alebo prospešná), ale sú otázky, ktoré sa nás až bytostne dotýkajú a nie je nám jedno aká je pravda. A hoci nejde o vedecké otázky, kde sa dajú skutočnosti experimentálne overiť, aj v otázkach vzťahov je pre nás pravda dôležitá. Chceme vedieť na čom sme. Napríklad, bez ohľadu na to, koľko máme rokov, nie je nám ľahostajná otázka, či rodičom na nás záleží (záležalo). 

Pravda subjektívna, vedecká a existenčná

Pravda nie je len názor, nie je to ani len vedecké poznanie. Pravda má pre nás aj bytostný existenčný rozmer. A práve táto existenčná pravda najzásadnejším spôsobom ovplyvňuje náš život. 

Keď hovoríme o relativizácii pravdy, v skutočnosti, pravdu naozaj spochybňujeme najmä v oblasti svetonázoru, filozofie, náboženstva, viery, hodnôt, morálky. V oblasti prírodných vied a na ne nadväzujúcich disciplín sa správame pragmaticky tak, akoby pravda existovala. Pravdou je, že vedecké poznávanie ani nie je možné bez presvedčenia, že pravdu o svete, v ktorom žijeme, je možné poznávať. Na tom nič nemení ani skutočnosť, že čím viac vieme, tak zároveň objavujeme nové horizonty, ktoré ešte nepoznáme. 

Pravda a svetonázor

Ako je to však s pravdou v oblasti svetonázoru a viery? Naozaj je to tak, že všetky náboženstvá sú rovnocenné? Niekto raz povedal, že náboženstvá sú rovnocenné a odlišujú sa od seba len v pohľade na Boha, svet, človeka, spasenie a morálku… Je vôbec niečo, v čom sa neodlišujú?

SOUVISEJÍCÍPrečo tolerancia nestačí II

Zďaleka nie každé náboženstvo hlása lásku voči nepriateľom (por. Lk 6:27), odpustenie previnilcom (por. Lk 23:34), žehnanie vrahom  (por. Sk 8:60), nastavenie druhého líca utočníkom (por. Mt 5:39). 

Aby sme sa posunuli ďalej, je užitočné si uvedomiť, že pojem pravda používame v rôznom význame. Keď povieme, že  „každý má svoju pravdu“, má to rovnakú výpovednú hodnotu ako keď povieme:  „Každý má (právo na) svoj názor“ alebo  „Každému sa páči/vyhovuje niečo iné“. V skutočnosti tu nehovoríme o pravde v jej pôvodnom význame, ale o názoroch a osobných preferenciách. Na druhej strane hovoríme aj o  „vedeckých pravdách“, ktoré platia univerzálne (vzhľadom na vzťažnú sústavu) ako napr. zákon gravitácie. Samozrejme, chápeme, že gravitácia je iná na Mesiaci ako na Zemi, ale keby som zoskočil v záhrade zo stromu a odstrelilo by ma to do vesmíru, tak by to bolo pre každého z nás skutočne prekvapivé. 

Dnešný človek zaraďuje filozofické, náboženské, kultúrne či morálne pravdy do tej prvej kategórie, do oblasti názorov a osobných preferencii. Spochybňuje, že by nejaké náboženské či morálne normy mali platiť pre všetkých ľudí všeobecne. Človek sa obrátil od transcendentna k sebe. Už nehľadá pravdu v nejakom metafyzickom priestore objektívnej pravdy, ale sám sa stáva tým, kto určuje existenčnú pravdu sám pre seba, teda pravdu, podľa ktorej bude žiť. Človek zosadil z trónu Boha a posadil sa naň sám.

Ak pravda o Bohu patrí do prvej kategórie, nič nestratím, ak ju neakceptujem. Ak patrí do druhej, riskujem veľmi veľa…

Kresťanský pohľad na pravdu

V kresťanskom pohľade na svet je otázka pravdy veľmi dôležitá. Nie náhodou sa moderná veda rozvíjala predovšetkým v priestore, kde dominovala kresťanská viera, a teda aj presvedčenie, že Bohom stvorený svet je nenáhodný, racionálny a racionálne poznávateľný. Kresťanstvo sa síce neodvoláva na vedecké fakty v tom zmysle, že by viera bola experimentálne dokázateľná, jeho vznik je však neoddeliteľne zakorenený v historických udalostiach, na ktoré sa odvoláva ako na historické fakty, alebo ak chcete, historické pravdy. 

Jedným z najznámejších výrokov v tomto smere je veta z pera Pavla z Tarzu, ktorý napísal svojim priateľom do Korintu:  „Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera.“ (por. 1K 15:14)

Pavel tu vyslovené hovorí, že ak vzkriesenia Krista nie je historický fakt, ak sa neudialo reálne v konkrétnom čase a priestore, tak kresťanská zvesť a viera strácajú svoje opodstatnenie. A hneď v ďalšej vete píše, že ak by napriek tomu, že vzkriesenie Krista sa nestalo, toto tvrdil, tak je falošným svedkom, inými slovami, človekom, ktorý nehovorí pravdu. (por. 1K 15:1).

Kresťanský pohľad na svet predpokladá, že pravda je poznávateľná. Trochu nás mätie vedomie, že ľudstvo nemá v žiadnej oblasti života plné poznanie. Ako sme už spomenuli vyššie, čím viac poznáme, tým viac si zároveň uvedomujeme, ako veľa toho ešte nepoznáme. Tiež si uvedomujeme, že odpovede, ktoré nám stačili na základnej škole, nepostihujú celú realitu v jej komplexnosti a zložitosti. Ako potom môžeme hovoriť o tom, že poznáme pravdu? 

Francis Schaeffer k tomu hovorí, že si potrebujeme uvedomiť rozdiel medzi úplným poznaním a pravdivým poznaním. Aj keď veci nedokážeme poznať úplne dokonale do posledného detailu, to neznamená, že ich nepoznáme pravdivo. Napríklad, keď zoskočím zo stromu, dopadnem smerom dole, na zem. A aj keď to zďaleka nevystihuje celú pravdu, dokonca nemusím mať ani tušenie o nejakom gravitačnom zákone, moje poznanie o zoskoku zo stromu je pravdivé. 

V oblasti prírodovedeckého poznania vieme túto skutočnosť prijať, dokonca je pre každého vedca vzrušujúca – neustále môže prijímať nové výzvy a posúvať hranice nášho poznania. V oblasti svetonázoru akoby sme však rezignovali – pokiaľ nám nie je dopriate úplné poznanie, radšej odmietneme pravdu a utiekame sa k relativizujúcim názorom. 

Pravda ako cesta k slobode

Pravda je pre zdravý a zmysluplný život dôležitá. V 90-tych rokoch mnohí investovali svoje peniaze do vysokorizikových investícií s nádejou na vysoké zhodnotenie svojho majetku. Nevedeli sa ešte orientovať vo svete investícií. Pre veľkú skupinu ľudí to malo neblahé finančné dôsledky. Nie je to jedno, na čo stavíme svoj život. Život v súlade so skutočnosťou človeka oslobodzuje a vedie k rozumnejším rozhodnutiam ako život v omyle. Podobne sa vyslovil aj Ježiš keď povedal:  „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (por. J 8:32).

Keď v roku  1999 vyšiel prvý diel úspešnej série Matrix, rýchlo si získal fanúšikov. Odhliadnuc od originálneho príbehu a zaujímavej akcie so skvelými efektami vo filme nájdeme aj hlbšie filozofické témy. Klasickou scénou je moment, keď si hlavný hrdina Neo vyberá medzi modrou a červenou pilulkou a rozhoduje sa tak, či vystúpi z klamu virtuálnej reality a objaví pravdu o svete, v ktorom žije. Práve tento krok mu umožní oslobodiť sa od Matrixu a nastúpiť neľahkú cestu záchrany druhých.

Na opačnom póle je Cypher, ktorý v tvrdej realite, odpojený od Matrixu, žije už dlhé roky. Zrádza svojich druhov a uprednostňuje život v klame Matrixu, o ktorom vie, že nie je skutočný, ale je oveľa príjemnejší a pohodlnejší.

Pravda nie je vždy príjemná ani pohodlná, neraz je i bolestivá. Ale pravda je pravda. Je to cesta k slobode žiť skutočný život, ktorý stojí za to. 

Autor: Ondrej Kolárovský Zdroj: idea-list.sk Datum: 13. září 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

10 Komentáře

 1. Vyhledávani pravdy a přesvědčení o její důležitosti je velice relativní. Mám za to, že je zde přímá úměra mezi strachem o své bytí a existenci, spoléhaje na své omezené individuální schopnosti a vírou v Boží moc, které je vše podřízeno. Písmo je nepochybně pravdivé, ale nikde v něm není psáno, že i kdybychom jej znali do písmene, že v té či oné situaci jsme schopni rozpoznat, že pravda je taková to. Ne, tuto schopnost má pouze Kristus. Proto je apoštol Pavel osvobozen od světa a běží vítězný závod, když prohlašuje: „už nežijí já, ale žije ve mě Kristus“.
  I to je určité nasměrování a pochopení významu, na kolik je či není důležité hledat pravdu, zda se například nechat očkovat či ne. Pokud budeme chtít znát jednoznačnou pravdu, je to pouze iluze. Vždyť zde stejně žijí jak neockovani tak i očkovaní. Ta skutečná pravda je pouze Kristus, tady a teď. Ano, jsou pevné zákony – axiomy – na kterých stojí Stvoření, ale samotný život je neuchopitelný.

  Odpověď
   • Když si přečteme Matouše 6:25-34, zjistíme, že podstata je shodná. Vírou ve znovuzrození jsme pohřbili svou minulost a v uvedených verších se můžeme dočíst, že se nemáme strachovat ani o svou budoucnost. Pokud nebudeme žít přítomnosti, život nám bude unikat. Jestli tuto realitu lze zjistit i z jiných pramenů, je to možné, ale zde je to přímo uvedeno v Písmu.

    Odpověď
    • Pane Krejčí Mt 6:25-34 je na téma nemít starosti, neshánět se po jídle a oděvu a svěřit ji nebeskému Otci, hledat jeho království. Evangelium jde dále. Zpráva o odpuštění hříchů skrze Kristovu zástupnou oběť na kříži a vzkříšení Krista, o podílu věřícího na Kristově vzkříšení a o věčném životě s Bohem – to je „cesta k slobode žiť skutočný život, ktorý stojí za to.“.

     Moje poznámka netvrdila, že nemáme žít přítomností.

     Dokázal byste vysvětlit výrok: „Vírou ve znovuzrození jsme pohřbili svou minulost“ pomocí Písma? Nevybavuji si k tomuto žádnou odpovídající pasáž.

     Odpověď
     • Vaše otázka v podstatě postrádá smysl, protože kdyby nás nepředcházela minulost, se kterou jsme spjati naším starým tělem, nebyl by opodstatněný ani křest, protože by vlastně nebylo co pohřbít.
      Koloskym kapitola 2 a 3 podává dostatečný vyklad.
      Možná, že ale narážíte na ideologickou hranici jednoho života, což v reálu není příliš šťastný úhel pohledu, protože před mnoha věcmi se musíme tvářit, že je nevidíme.

 2. Ano pravda pro zdravý a smysluplná život důležitá a existuje v ‚metafyzickém prostoru objektivní pravdy‘, nezávislá ta tom, jak si ji lidé odhlasují. Pravda je zjevená Bohem v Písmu a ve vtěleném, za naše hříchy ukřižovaném a vzkříšeném Kristu, jehož druhý příchod očekáváme. Kristus o sobě řekl ‚Já jsem ta pravda, cesta i život.‘

  Není jedno, na čem svůj život stavíme. Zajímavé je všimnout si rozdílu, jak život vidí s p.Kolárovský a jak ten život podává Bible. Pro autora článku je důležitý život jen tady a teď: pohled na kovid a opatření proti kovidu, volba jídla, nákupu, partnera, kariéry. Vztahy, světonázor, filozofie, náboženství, víra, hodnoty, morálka, věda, investice do majetku. Na závěr delší ilustrace z gnosticistické (tj. protikřesťanské) filosofie, vycházející z hollywoodské série Matrix. Falešný Mesiáš Neo objeví falešnou pravdu o světě, ve kterém žije a nastupuje nelehkou cestu falešné spásy druhých.

  Autor nezmínil další klíčová slova či myšlenky z dvakrát citované 1. Kor 15 tak, aby vysvětlil PROČ je důležité věřit v Kristovo vzkříšení. Tímto se mu podařilo článkem předat čtenářům přesně tu část pravdy, před kterou stejná pasáž varuje. „Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. “ 1. Kor 15,19.

  Kristova pravda, evangelium, nás neosvobozuje od našich falešných přestav o světě, ve kterém žijeme, ani ke svobodě žít skutečný život, který stojí za to. Boží evangelium osvobozuje věřícího člověka od hříchů, abych po smrti nemusel zemřít podruhé, aby měl podíl na Kristově vzkříšení a věčný život. Právě tato celá pravda, ne jen její část, osvobozuje od falešných představ a pro skutečný život, který žije tady a teď.

  Odpověď
 3. Pane Krejčí Vaše mystická odpověď je ještě mlhavější než Vaše původní tvrzení. Asi vzdávám snahu o další vysvětlování.

  Odpověď
  • Pane Arone, objasnit si otázky kolem naší minulosti a její pohřbení krestem a následného znovuzrození není mystika. To by potom musela být mistika jádrem samotneho Písma.

   Odpověď
   • Právě protože namísto objasňování otázek je Vaše odpověď ještě více mlhavější než předchozí tvrzení jsem použil slovo ‚mystická‘.

    Zastírání nevědomosti nebo zatemňování skutečnosti předstíraným tajemstvím.

    Odpověď
    • Pane Arone, já však žádné předstírané tajemství zde nepropaguji, nemám snahu nikoho mást, naopak vycházím z informací, které nám poskytuje Písmo. Ono Písmo je jak neměnné tak i živé. To znamena, že nám nezakazuje přemýšlet, pozorovat, nezapojovat myšlení, které se má postupně pod vedením Ducha Svatého proměňovat. Jestliže si někdo myslí, že nás nepředchází minulost, pak je to na stejné úrovni, jako když apoštol Pavel píše, že pokud máme naději jen pro tento život, jsme nejubožejší že vsech. Ano, Písmo nás na mnoha místech varuje, abychom vykupovali čas a nespoléhali a neodkládali věci na později a nepropasli nám určený čas. Avšak na druhé straně nikdo se nerodí dokonalý a každý se musí postupně něčemu učit, poznat, něčím projít a naplnit poslání, pro které jsme sem na zem přišli. Bůh je všemocný a naší spásu by jistě realizoval i bez oběti svého Syna. Ale je také spravedlivý, milujici a smilovavajici se a je jistě Jeho vůli, abychom Ho takto poznali, jako svého Otce. Ale nenávidí náboženství.

     Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář