Procházej: Kristus

Efezským 6:10-12 ... A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v Jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat…

Léto minulo, úroda je sklizena, listí začíná opadávat, slunečního svitu ubývá, dny se krátí a noci dlouží. Naši pohanští předkové vnímali zimu…

1. Korintským 11:23-25 ... Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen,…

Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Matouš 24:12 24. kapitola Matouše popisuje, co se bude dít na konci časů. Není to…

Římanům 13:11-14 ... Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než…