Uctievajúca cirkev

Ježiš povedal, že prišiel „hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo,“ teda nás v našej hriešnej stratenosti (L 19:10). Ale Boh vyhľadáva aj niečo iné: pravých ctiteľov.

Ježiš nám umožňuje hlbší pohľad na túto dôležitú stránku života kresťana pri svojom rozhovore so Samaritánkou pri studni.

„Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. Odpovedaj jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. Vy vzývate, čo nepoznáte; my vzývame, čo poznáme; lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.“ (J 4:20–24)

ČO JE PRAVÉ UCTIEVANIE?

Pravé uctievanie nie je iba to, keď Bohu spievame piesne, ale keď žijeme svoj život spôsobom, ktorý sa Bohu páči. V skutočnosti, naše spievanie a modlitby sú len vonkajšími prejavmi života, ktorý žijeme každý deň na slávu Božiu.

LIST ŽIDOM 13:15–16 nám dáva dobrý pohľad na také uctievanie, po akom túži Boh: „Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno. Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie.“

Pravé uctievanie zahŕňa toto:

„Obeť chvály“ prinášanú Bohu (alebo ovocie našich pier)

Dobročinnosť a zbierky

Pravé uctievanie nie je iba spievanie našich piesní, ale tiež to, keď sa podelíme so svojimi prostriedkami. Nielen to, keď dvíhame svoje ruky pri chvále, ale aj keď zo svojich rúk dávame druhým.

OVOCIE NAŠICH PIER JE AKTOM PRAVÉHO UCTIEVANIA

Naša obeť chvály prinášaná Bohu je niečo výnimočné a typické len pre cirkev. Žiadne iné náboženstvo nespieva tak ako kresťanská viera.

„Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a budú dúfať v Hospodina.“ (Ž 40:4)

„Ty, Svätý, tróniš nad chválami Izraela.“ (Ž 22:4)

Keď na Duchom zmocnenú, na Biblii postavenú bohoslužbu príde neveriaci človek, môže to dramaticky ovplyvniť jeho život. Prežije duchovný dotyk, keď uvidí a bude počuť, aké spoločenstvo lásky má Boží ľud so svojím Pánom.

POLNOČNÁ CHVÁLA

Apoštol Pavol a Sílas spievali oslavné piesne o polnoci, keď boli vo väzení (pozri SK 16:16–40). „Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali.“ (SK 16:25)

Namiesto stonov z ich úst vychádzali piesne. Namiesto toho, aby preklínali mužov, ktorí ich zatkli, oni velebili Boha. Namiesto toho, aby sa Bohu sťažovali a privolávali jeho súd nad tými, ktorí im privodili bolesť, Pavol a Sílas chválili!

Ostatní väzni ich počúvali, pretože vedeli, že čokoľvek nútilo Pavla a Sílasa spievať v tejto hroznej situácii, muselo to byť niečo skutočné a pravdivé. Určite počúval žalárnik, lebo sa ich neskôr opýtal: „Čo mám činiť, aby som bol spasený?“ (SK 16:30)

Keď zažívate bolesť, polnočná hodina sa možno nezdá ako ten najlepší čas na oslavnú bohoslužbu. Napriek tomu: „Boh, môj Tvorca… dáva piesne v noci.“ (JOB 35:10)

„Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života.“ (Ž 42:9)

C. H. Spurgeon vo svojej kázni Songs in the Night (Nočné piesne) povedal: „Ktorýkoľvek somár dokáže spievať cez deň… Je ľahké spievať, keď pri dennom svetle vidíme noty; ale šikovným spevákom je ten, ktorý dokáže spievať aj vtedy, keď niet ani lúča svetla… Nočné piesne pochádzajú len od Boha; nie sú v moci človeka.“

Uctievanie piesňou sa môže stať silným nástrojom pre evanjelizáciu. Neveriaci budú cítiť Božiu prítomnosť a uvidia, že vzťah, ktorý majú ctitelia s Bohom, je nefalšovaný. Toto môže pomôcť pripraviť ich srdce na posolstvo z Božieho Slova, ktoré bude nasledovať.

CHVÁLA JE SÚČASŤOU NAŠEJ MODLITBY

Jedinečná duchovná dynamika sa odohráva vtedy, keď vyvyšujeme Pána a pripomíname sebe — aj nepriateľovi — Jeho moc a dobrotu k nám. Túto dynamiku chvály vidíme v duchovnom boji, keď Dávid spieval pre kráľa Saula. Kedykoľvek trápil kráľa Saula zlý duch, zavolal Dávida, ktorý hral na harfe a chválil Pána. Dávidova pomazaná hudba prinútila ducha, aby na nejaký čas odišiel od Saula. Keď Dávid chválil Boha, jeho piesne chvál a vzývania mali dosah na sily temnoty.

DÁVANIE NAŠICH PEŇAZÍ JE AKTOM PRAVÉHO UCTIEVANIA

Pavol ďakoval veriacim vo Filipách za dar, ktorý mu poslali: „Mám dosť všetkého, mám aj navyše; som hojne zaopatrený tým, čo som prijal od vás po Epafroditovi; je mi to ako Bohu milá, príjemná obeť rozkošnej vône.“ (F 4:18)

Martin Luther inteligentne poznamenal: „Sú potrebné tri obrátenia; obrátenie srdca, obrátenie mysle a obrátenie peňaženky.“ To, ako žijeme, slúžime, dávame a spievame poskytuje celkový obraz o tom, ako Boha uctievame.

VENOVANIE NÁŠHO ČASU A SLUŽBY JE AKTOM PRAVÉHO UCTIEVANIA

Usporiadateľ, ktorý vám pomohol nájsť miesto na sedenie, učiteľ nedeľnej školy, ktorý vyučuje a stará sa o vaše drahé deti, onen duchovný poradca, ktorý sa s vami modlí, zriadenec, ktorý vám pomáha zaparkovať a potom z parkoviska odísť — všetci uctievajú Boha svojou službou.

ZÁKLADY PRAVÉHO UCTIEVANIA

Základné prvky pravého uctievania opísal Ježiš takto: „Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.“ (J 4:24)

UCTIEVANIE V DUCHU

Môžete zastávať celkom tradičné názory, a predsa nedokážete vyjadriť svoju chválu voči Bohu, ktorý je taký nádherný. Áno, naše uctievanie Boha by malo byť založené na pravde a naše myšlienky a intelekt by mali byť doň zapojené. Ale uctievanie zapája aj našu náklonnosť, srdce a emócie. To neznamená, že uctievanie bude vždy zážitkom plným emócií.

Zvážte sami: ľudia prejavujú svoje emócie na svadbách, futbalových a bejzbalových zápasoch, či politickom zjazde. Ale ak to urobia v cirkvi, sú označení za fanatikov! A predsa, Biblia nás povzbudzuje k tomu, aby sme otvorene prejavovali našu chválu voči Bohu.

„Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život; a moje pery velebiť Ťa budú. Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane.“ (Ž 63:4–5)

UCTIEVANIE V PRAVDE

Štúdium Biblie a uctievanie idú ruka v ruke. Keď sa tieto dve veci od seba oddelia, nastanú problémy.

„Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ (KOL 3:16)

Uctievať v pravde znamená, že sa budeme vyhýbať tomu, čo je nebiblické. Ak sa nemôžeme o niečom vyjadriť ako Peter „Toto bolo povedané,“ nemali by sme sa toho zúčastňovať. Mali by sme uctievať Boha Písma, Boha svätosti, spravodlivosti, lásky a milosti — nie Boha svojich vlastných predstáv.

Boh dnes hľadá pravých ctiteľov:

Pravých ctiteľov, ktorí budú Boha uctievať nie najmä preto, že to tak cítia, ale preto, že Boh je toho nadovšetko hodný.

Pravých ctiteľov, ktorí budú spievať svoje piesne uprostred noci.

Pravých ctiteľov, ktorí budú uctievať piesňou, službou a dávaním.

Pravých ctiteľov, ktorí budú uctievať v duchu a v pravde.

Kiež sa z nás dnes stanú takíto praví ctitelia!

ZDROJ: CHCEMVIAC.COM FOTO: PIXABAY.COM AUTOR: GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář