Zapínání „košile“ darů Bohu

Marek 12:41-44 … Sedl si (Ježíš) naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa.“

Dobré ráno, Bohem obdarovaní a pozvaní k hojnému životu navěky!

Už několikrát se mi stalo – a vám nejspíš někdy také – že jsem si ráno zapínal košili a teprve po chvíli jsem zjistil, že to nějak nevychází, že mi přebývá jeden knoflík nahoře a jedna dírka dole (nebo obráceně). Zjistil jsem, že jsem špatně začal; první knoflík jsem zapnul do druhé dírky a pak už všechny ostatní byly posunuté. Výsledkem bylo, že košili jsem měl sice zapnutou, ale směšně a nevhodně. Musel jsem ji zase celou rozepnout a začít správně, tedy první knoflík do první dírky, druhý do druhé, atd.

Dnešní kázání se věnuje otázce našich DARŮ BOHU. Darů ve formě času, schopností a majetku (na který se dnes trochu blíže zaměříme). Přitom způsob, jakým je předkládáme jako obětní dary Bohu, je v jedné věci podobný způsobu, jakým si zapínáme košili. Pokud totiž nezačneme správně (tedy u prvního knoflíku a první dírky), potom se může stát, že budeme třeba dávat mnoho, ale přesto bude v očích Boha výsledek směšný a nevhodný. V případě darů Bohu musíme zkrátka vyjít tam, kde je třeba vycházet, a také správně postupovat dál. Nic nesmíme přeskakovat ani nic vynechat!

SOUVISEJÍCÍ (Ne)přátelství se světem

První knoflík a dírka: Čí to všechno je?

Jaký je tedy ten „první knoflík a první dírka“, u kterých musíme začít, aby náš dar Bohu byl nakonec „správně zapnutý“? Je jimi skutečnost, že celá země se vším, co je na ní, patří Bohu (Deu 10:14; 1. Kor 10:26). Bůh vlastní všechno a to, co nazýváme svým majetkem, je ve skutečnosti to, co nám On daruje a dovoluje na určitou dobu mít, používat a spravovat. Luther to trefně přirovnal k pobytu v hotelovém pokoji. Můžete v něm používat všechno, co tam je, můžete přinést další věci z jiných pokojů nebo jiné zase odnést. Ale pořád je to jen hotelový pokoj, který na čas obýváte a užíváte, ale který vám nepatří. Přijde den, kdy ho budete muset opustit a uvolnit dalším hostům.

Když byl kdysi biblický Jób během jednoho dne připraven o svůj majetek, ve víře zvolal: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ (Jób 1:21)

Z toho ovšem plyne, že dáváme-li dar Bohu, nedáváme Mu nic, co ve skutečnosti není Jeho. Nikdy to Jeho ani být nepřestalo. To je ten první knoflík a první dírka. Od Boha si zkrátka svým darem nic nekupujeme ani nic nezískáváme. On sám je vlastníkem všeho a nás učinil zodpovědnými za ten dílek, který nám nakrátko půjčuje, abychom jej dobře spravovali.

Bohu nedáváme nic, co by stejně nebylo Jeho.

Druhý knoflík a dírka: Kdo čemu otročí?

„Druhým knoflíkem a dírkou“ je smutná skutečnost, že hříšný člověk se snadno stane, místo dobrým správcem, otrokem svého majetku, zajatcem svého bohatství. S trochou nadsázky se říká, že když si vezmete jedinou korunu a přidržíte ji dostatečně blízko u oka, zakryje vám pohled na všechno kolem, dokonce i na nebe.

„Kořenem všeho toho zla je láska k penězům,“ vysvětluje Pavel mladému pastoru Timoteovi (1. Tim 6:10). Nikoli peníze samotné, ale láska k nim je kořenem zla, které předtím Pavel vyjmenoval. Tak jako v případě ohně platí také o majetku a bohatství, že je dobrým sluhou, ale špatným pánem. Opět mohu citovat Luthera, který popisuje, jak se pozná, že člověk je pánem a majetek sluhou: „Když člověk vidí někoho, kdo nemá kabát, řekne svým penězům: ‚Vylezte, mladý pane guldene, je tu nahý člověk, co nemá kabát, poslužte mu. A támhle leží nemocný, co nemá ani na jídlo. Jděte, pane tolare, už ať jste na cestě a pomozte mu.‘ Tak se chová pán nad svým majetkem. Ale ten, kdo se stále trápí a zabavuje tím, aby jeho hromádka rostla a neklesala, je otrokem a sluhou.“

SOUVISEJÍCÍ – Sviťte světu každodenním milosrdenstvím

Důvod, proč člověk otročí majetku, je ve své podstatě jeden a tentýž: majetek mu dává pocit zajištěnosti, bezpečí, soběstačnosti a nezávislosti na Bohu. Budí v člověku falešný dojem, že on sám je bohem, který má moc nad svým životem i životy jiných.

V době Starého zákona, v době přípravné, Bůh svůj vyvolený lid Izrael vychovával, jak má k majetku přistupovat. Učil je tak, jako učíte malé děti číst a psát písmenka. Všechno jim předepisoval. Jako nedospělým jim dokonce stanovil, jakou část majetku mají odevzdávat jako dar Jemu. Byla to desetina příjmů, desátek. Z těchto darů pak žili kněží, levité, pracující v chrámě, protože oni nevlastnili žádnou půdu. Z desátků se také hradily náklady na slavení svátků, připomínajících Boží vysvobozující zásahy. Také se z nich dávaly almužny chudým, vdovám apod.

Avšak s příchodem Ježíše Krista se mnohé změnilo. On nás přišel osvobodit ze všeho hříchu, včetně našeho otroctví majetku. Ježíš za každý z našich hříchů zemřel, aby nám byly odpuštěny a abychom jim už více neotročili. Vírou v Ježíše se skrze křest v Boží jméno stáváme Božím lidem, který je dospělý, zralý a svobodný, protože sám svatý Boží Duch v nás přebývá a učí nás zevnitř. Učí nás psát ne jen písmenka, ale „celé slohové práce“. Proto nepotřebujeme poháněče a vychovatele v podobě předpisu desátků. Vždyť Bůh předpověděl ústy proroků: „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“ (Jer 31:33) A tak díky víře v Krista máme i svobodu v otázce darů Bohu. Bůh sám nás vede k tomu, abychom štědře, moudře a prozřetelně spravovali to, co nám nakrátko svěřil. A to je ten „třetí knoflík a třetí dírka“.

Třetí knoflík a dírka: Správcovství s důvěrou

Tím „posledním knoflíkem a dírkou“ je právě ona otázka moudrého užívání a spravování majetku s důvěrou. Není možné začít zapínat košili až tady nebo ji zapínat „šejdrem“. Teprve když věříme, že Bohu patří všechno a že spolu s Ježíšem nám i všechno, co potřebujeme, dává, teprve pak, ale ne dříve, můžeme začít svobodně, štědře, moudře a prozřetelně nakládat s tím, čím nám bylo požehnáno.

SOUVISEJÍCÍ – Na poznání a přístupu záleží

Podívejte se na onu chudou vdovu z dnešního čtení, kterou nám Ježíš dává za příklad. Za co ji chválí; vždyť dala jen dvě drobné mince? Chválí ji za její víru, důvěru, se kterou dala to nejlepší Bohu, třebaže měla sama nedostatek. Dala všechno, z čeho měla být živa, protože věřila, že její Bůh je slitovný a milující a postará se o ni. Neřekla si, že to, co může postrádat, daruje Bohu. Ale věděla, že to, co daruje Bohu, nebude postrádat. Jedině s takovou vírou – vděčnou za všechno, co dostává, a spoléhající na Boží péči – jedině s takovou vírou můžeme dát Bohu dar, který je jako správně zapnutá košile.

Neřekla si, že to, co může postrádat, daruje Bohu. (> PABĚRKY)

Věděla, že to, co daruje Bohu, nebude postrádat. (> PRVOTINY)

Dary svobodných k osvobozování dalších

Ano, dary, které Bohu přinášíme, Bůh nepotřebuje. On nestojí o naše peněženky; On stojí o naše srdce. Dary, které Mu zde předkládáme, jsou projevy naší svobody od otroctví majetku a umožňují, aby Bůh, skrze slova evangelia a dobročinnost, osvobozoval a získával srdce mnoha dalších zajatců bohatství, velkých i malých. Amen.

Autor: Petr Krákora Zdroj: luterani.cz Datum: 26. srpna 2023 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,

3 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Ano, je to velice dobrý a výstižný komentar. Není skutek jako skutek. Není dar jako dar. Není modlitba jako modlitba. Nic nám nepatří a přesto nás Bůh ubezpečuje, že jsme Jeho dědici. Ano, to však předpokládá onu správnou posloupnost, ne slepou víru a snahu, ale naopak, zkoumání, odvahu, pokoru, moudrost, nebát se prohry a věřit, že jsme dědicové Božího království – bez jakékoli naší zásluhy!

  Odpověď
 2. Olga Nedbalová

  Opět děkuji za krásný komentář. V dnešní době se někdy také stává, že nemáme problém darovat své peníze, ale vzpíráme se darovat svůj čas. Svým dětem, svým rodičům, svým bližním. Ale sobecké je oboje – je jedno, zda jsem chamtivá a nechci dávat svůj hmotný majetek nebo líná a nechci dávat svůj čas. Přitom ani jedno mi ve skutečnosti nepatří. A jak zmínil pan Krejčí – je třeba neustálé zkoumání, odvaha a moudrost. To vše můžeme najít při osobní konzultaci s naším Pánem Ježíšem Kristem. Buď při četbě Písma, při osobním hovoru s Ježíšem (modlitbě) nebo také ve společenství ostatních křesťanů. Stalo se mi, že mi dokonce ani nemusel nikdo nic říkat slovy. Jen jsem viděla druhé, jak umí obětovat svůj čas na pomoc druhým. A pak jsem si s pokorou musela přiznat, že já se někdy Bohu v tomto vzpírám. Nutno podotknout, že oni křesťané žili v souladu s Ježíšovým evangeliem. Aniž by se ovšem nějak svými skutky chlubili. Oni si je dokonce možná ani neuvědomovali. To bylo na tom to nejkrásnější – prostě nedělali skutky, ale nesli Ovoce Ducha svatého.

  Odpověď
 3. Děkuji za milé povzbuzení, kterému jste musel dát svůj čas, aby následně mohlo potěšit druhé. Ano Bůh skrze Krista osvobozuje a bude osvobozovat srdce zajatců bohatství malých i velkých.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář