Čo je cirkev?

Jedným z kľúčov k duchovnému rastu je pripojiť sa k miestnej cirkvi. Biblická podoba cirkvi by mala poskytovať zdravé biblické vyučovanie, pravé uctievanie, ovzdušie, v ktorom môžu kresťania využívať Bohom dané dary a schopnosti a duchovné vedenie, ktoré bude veriacim pomáhať viesť zodpovedný život.

Existujú ľudia, ktorí možno povedia: „Nepotrebujem chodiť do kostola. Rád trávim čas s Bohom osamote a nepotrebujem mať vedľa seba ďalších kresťanov.“ Skutočnosťou je, že žiaden kresťan nevydrží, ani nebude dlho prospievať, ak bude žiť v izolácii bez podpory cirkevného zboru. Nezáleží na tom, koľko máte kresťanských kníh, časopisov, CD-čiek a filmov, nedokážu nahradiť živú skúsenosť a spoločenstvo, ktoré získate pravidelnou návštevou zboru a časom stráveným s ostatnými kresťanmi.

V Liste Židom sa píše: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ (ŽID 10:24–25)

Model, ako má súčasná cirkev vyzerať, nájdeme v Knihe Skutky apoštolov, ktorá opisuje ranú cirkev. Cirkev prvého storočia obrátila svet hore nohami, keď šírila evanjelium po celom známom svete.

Biblia má veľa čo povedať o charakteristických črtách zdravej, životom prekypujúcej cirkvi a vy môžete zmerať jej životaschopnosť tak, že porovnáte jej vlastnosti s črtami cirkvi prvého storočia (SK 2:4244–47).   

Zdravý cirkevný zbor sa pravidelne stretáva, kladie veľký dôraz na štúdium Biblie a buduje starostlivých ľudí, ktorí sa zaujímajú o blaho a duchovný rozvoj každého člena. Pozná moc spoločných modlitieb a uctievania a zmysluplným spôsobom preukazuje Kristovu lásku. Jeho členovia túžia slúžiť druhým a usilujú sa podeliť o Božiu dobrú správu s inými ľuďmi.

V ktoromkoľvek cirkevnom zbore, ktoré má zdravé biblické učenie a jeho centrom je Boh, by mali byť zreteľné nasledovné presvedčenia:

Biblia sa považuje za inšpirované a jediné neomylné, rozhodujúce Slovo Božie (2. TIM 3:16).

Boh od večnosti existuje v troch osobách: Otec, Syn a Svätý Duch (J 14:26MT 28:18–19).

Spasenie je Boží dar, ktorý sa dáva zadarmo všetkým, ktorí urobia pokánie zo svojich hriechov, a prijatie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa je jedinou cestou, ktorou možno vojsť do vzťahu s Bohom (J 14:6EF 2:8–9).

Zdravá cirkev je tiež rastúcou cirkvou. Ale samotný rast by sa nemal vnímať nutne ako dôkaz Božieho požehnania. Prví učeníci mali z ranej cirkvi „plesajúce a úprimné srdce.“ Váš cirkevný domov by mal byť miestom, ktoré radi navštevujete nielen v nedeľu, ale aj počas týždňa.

Opačne povedané, ak sa vo svojom cirkevnom zbore necítite dobre, možno vám Svätý Duch hovorí, že zbor je nebiblický. Ako budete postupne rásť v poznávaní Písma a hľadať prostredníctvom modlitby Božiu vôľu, budete schopní odlišovať pravdu od omylu.

Vyhnite sa akejkoľvek skupine, ktorá vyučuje doktríny, presvedčenia či obrady, ktoré sa odchyľujú od Biblie. Mnoho falošných učiteľov podáva len časť pravdy a ich posolstvá sa priliehavo opisujú ako „obal pravdy, do ktorého je zabalená lož.“ Väčšina siekt sa dá identifikovať, pretože odmietajú:

Pridržiavať sa iba 66 kníh Biblie. Namiesto toho pridávajú svoje „špeciálne zjavenia“.

Prijať, že náš vzťah s Ježišom Kristom zabezpečil Boh svojou milosťou a dá sa získať len vierou. Namiesto toho zavádzajú do praxe spasenie pomocou skutkov.

Pripustiť, že Ježiš Kristus je Boží Syn, a nechcú Mu pripísať plné uznanie, ktoré si zaslúži.

Bežne známymi sektami sú Jehovovi svedkovia, Svätí neskorších dní alebo mormóni, Cirkev zjednotenia, unitári, špiritisti a scientológovia.

NÁJDI SI SVOJE MIESTO

Niekto raz múdro povedal: „Cirkev je nemocnica pre hriešnikov, nie múzeum pre svätcov.“ Nie je možné dostatočne zdôrazniť, aké dôležité je pre učeníka v cirkvi pravidelné spoločenstvo a zapájanie do jej aktivít. Keď prídete do cirkvi a nájdete v nej svoje miesto, vtedy budete mať možnosť druhým dávať to, čo Boh dal vám.

Cirkev, ktorá bude pre vás tou správnou, sa stane miestom, kde budete rásť vo svojej láske k Pánovi a slúžiť Mu tým, že budete k životu cirkvi prispievať. Nezabudnite, že všetci sme hriešnici, ktorí sa všemožne usilujú poslúchať Božiu náuku. Spoľahnite sa na Neho, že vám ukáže cestu.

Pamätajte, že model cirkvi, ktorá si ctí Boha, sa nachádza v Písme. Študujte Boží zámer a modlite sa, aby ste boli vedení na miesto, ktoré pre vás On pripravil. Boh vás požehná, keď porastiete vo vernosti.

ZDROJ: CHCEMVIAC.COM AUTOR: GREG LAURIE. PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: HARVEST.ORG FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Tags: ,,,

5 Komentáře

 1. Kamil Skočdopole

  Mk 1:10-11  V tom, jak (Syn) vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas (Otce): „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

  Odpověď
 2. DEFINICE, Kristovci, „Biblical unitarian, částečná“. (Socinianism us). VŠEOBECNÁ STRUČNÁ DEFINICE „BIBLICAL UNITARIANISM“, S NAŠIMI POZNÁMKAMI. https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_unitarianism https://en.wikipedia.org/wiki/Unitarianism#Biblical_Unitarian_Movement https://www.biblicalunitarian.com/

  Mají Biblical_unitarianism podle vlastního svého zařazování do kategorií. Podle nás se christologie dá, podle historických souvislostí také nazvat „Socinianism us“, podle člověka Faustus Socinus, (Fausto_Sozzini, Faust Socyn), nebo jakoby částečný, přibližný „Adoptionism us“, (Adopcionismus Adopcjanizm) ten druh, že pán Ježíš neměl preExistenci před svým údajně zázračným početím, narozením matce Marii) Je to unitarianism us, tj. že pán Ježíš NENÍ „bůh syn“. Je to, že pán Ježíš je „ČLOVĚK, Boží syn“, (anglicky. „Human Jesus“). A to je výborně pravdivé. Jsou to denominace, které mají mnoho kvalitních teologů a vedoucích, nejlepší christologii, kterou jsme na internetStránkách dosud nalezli. MAJÍ „jistotu spasení, dar spravedlnosti“.

  CHYBNĚ MAJÍ: Mají chybně, že Bible je „verbálně, doslova inspirována“, Bohem. Tj. že je bezchybně pravdivá. Mají chybně „panenské narození, (virgin birth of Jesus). Jejich teologický názor je, že spása bude dokonána až v budoucnosti, asi po vzkříšení těla. To souvisí s jejich eschatologií. Tzn. že duše není schopna samostatně existovat mimo tělo, a proto po smrti člověka nefunguje. Tzn. že až potom, kdy bude tělo člověka fyzicky vzkříšeno z mrtvých, obživne i jeho duše. Která byla do vzkříšení těla mrtvá. Tzv. „spánek duše“.

  1. Věříme v biblický primát. // NAŠE POSOUZENÍ. MY NE tak zcela, jenom ve většině. „verbální inspirace“ Bible je chybně.
  2. Věříme, že Písmo je srozumitelné. // NAŠE POSOUZENÍ. MY NE tak zcela, jenom ve většině.
  3. Věříme v biblickou soudržnost. // NAŠE POSOUZENÍ. MY NE tak zcela, jenom ve většině.
  4. Popíráme, že popularita nápadu zaručuje jeho pravdivost.
  5. Přijímáme, že obnovení jedné doktríny nebo praxe může narušit ostatní.
  6. Věříme, že k pravdě je lepší dospět v komunitě než samostatně… // KONEC úryvku.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář