Dan Drápal / Meč Ducha

Kdysi jsem v delší stati Duchovní předpoklady prosperity rozpracovával tezi Dereka Prince, že prosperita národa je přímo úměrná znalosti Božího Slova. Všímal jsem si, že po objevení Ameriky a po reformaci se těžiště prosperity (samozřejmě relativní) přesunulo z jižní Evropy na sever. Španělsko, Portugalsko a např. italská města Janov nebo Benátky začaly zaostávat za Anglií, Nizozemím, Skandinávií a později i Pruskem. V tehdejší době – na rozdíl od doby dnešní – katolická církev nepodporovala „laiky“ v čtení a studiu Písma, zatímco církve v národech, které přijaly reformaci, ano. Později mi došlo, že onu širokou znalost Písma (širokou ve srovnání se stavem před reformací) umožnil rovněž vynález knihtisku.

 Došlo mi to, když jsem si kladl otázku, proč je nyní církev v poměrně žalostném stavu. Domnívám se, že to souvisí s úpadkem znalosti Písma, který v moderní době postihuje protestantské církve stejně, ne-li více než katolíky. Máme Písmo v mobilu, tedy je nám bez problémů přístupné. Dokonce jsem četl článek, že lidé nyní nečtou Bibli o tolik méně než dříve, nicméně čtení z displeje mobilního telefonu nemůže nahradit čtení a meditaci nad tištěným textem. 

SOUVISEJÍCÍ Dan Drápal / Pár poznámek k Trumpovi

Znalost Písma je podmínka duchovního růstu. Není to podmínka jediná, ale je to podmínka sine qua non, tedy podmínka nezbytná.

Nebudu teď křesťanské nečtenáře Bible peskovat; přál bych si, aby tento článek vyzněl jako pozvání.

Pán Ježíš zaslíbil svým učedníkům, že až je opustí, pošle jim Přímluvce, který jim – mimo jiné – připomene Ježíšova slova: „Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl“ (Jan 14,26). Tomuto výroku lze rozumět několika způsoby – např. že Duch Janovi připomene Ježíšova slova, aby je Jan mohl zapsat do evangelia, které nese jeho jméno. Ale lze tomu rozumět i takto: „Budeš-li se sytit Božím Slovem, Duch svatý ti připomene slova, která budeš v té které situaci potřebovat.“

 SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Reakce na střelbu

Z toho ovšem plyne, že potřebujeme číst Boží Slovo, aby nám Duch svatý měl co připomínat.

Mnohokrát se mi v mém životě stalo, že jsem nějakému biblickému slovu nerozuměl, ale pak jsem se dostal do situace, v niž mi Boží Slovo ukázalo další cestu – Duch mi to slovo „připomenul“ a já jsem mu najednou rozuměl.

Stalo se mi to tolikrát, že jsem nakonec pochopil, že je to „normální“ – takto k nám promlouvá Bůh. 

Vedlo to ale také k tomu, že jsem si přestal pochopení některých slov „vynucovat“. Jsou biblická slova, kterým bych rád rozuměl, ale nerozumím jim. Nicméně věřím, že když to bude zapotřebí, Bůh mi porozumění dá. Sem zřejmě míří slovo z Deuteronomia 29,28: „Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, odhalené pak nám a našim synům až navěky, abychom plnili všechna slova tohoto zákona.“ To, čemu nerozumím, patří Bohu. Když bude chtít, tak mi to dá. Zatím mám dost toho, co je mi „odhaleno“. Slyšel jsem o malé holčičce, která odmítala jít v neděli do besídky. Když se rodiče ptali, proč, odpověděla: „Já už toho vím mnohem víc, než ve svém životě dělám.“ Jistě to není důvod nechodit do besídky, nicméně tato holčička měla pravdu: Téměř všichni křesťané toho z Písma vědí víc, než ve skutečnosti praktikují. Vezměte si třeba slovo „nesuďte, abyste nebyli souzeni“. Už jste toto slovo dokonale zvládli? Nebo Ježíšovo varování, že vydáme počet z každého prázdného (tedy nejen zlého nebo lživého) slova (Mt 12,36). Písmo nás nenechává na pochybách, že se nebudeme zodpovídat z těch slov, kterým jsme nerozuměli. Tato slova patří Bohu. My se budeme zpovídat z toho, čemu jsme – někdy velmi dobře – rozuměli, ale nechtělo se nám poslechnout. 

Proto vás vyzývám: Nebojte se nerozumět. A rozhodně se nepřipojujte k těm, kteří – když nerozumí – prohlásí, že to nemůže být Boží Slovo. A nebojte se přiznat, že nerozumíte. Pamatujte na to, že Bůh nám dal Bibli, abychom mohli poznat Ježíše Krista a uvěřit v něj (srov. Jan 20,31), ne abychom dokázali odpovědět na všechny otázky, které máme sami a které nám kladou druzí. 

Když půjdete touto cestou, bude se vám Písmo otvírat stále víc. Tedy za předpokladu, že budete mít Boží bázeň. „S těmi, kdo se ho bojí, má Hospodin důvěrný vztah, dává jim poznat svou smlouvu.“ (Ž 25,14; neuděláte chybu, když si na místo slova „smlouva“ dáte „slovo“. Platí obojí). Jinak řečeno, čím budeš pokornější, tím více se ti bude otvírat Boží Slovo. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 31. ledna 2024 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

39 Komentáře

 1. Problémem je tenze mezi různými částmi Písma.

  Někteří jeho čtenáři se ohánějí tvrzením, že „svět ve zlém leží“. Když se Ježíš v Janově evangeliu modlí za své učedníky, říká, že „nejsou ze světa“… Někteří myslitelé z těchto vět usuzují, že křesťané by se měli od světa izolovat, aby se uchránili proti jeho svodům.

  Jiní čtenáři dávají důraz na Ježíšova slova: „Vy jste sůl země…Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ Tato slova naopak vybízejí ke společenské angažovanosti, nikoliv k izolovanosti křesťanů.

  Ježíš v horském kázání říká: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ Sám však říká na adresu farizeů a zákoníků: „Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?“ Máme-li Ježíše následovat, neznamená to asi, že se ke každému máme chovat mile.

  Když má nějaký křesťan svoji utkvělou myšlenku, dokáže si hravě vyzobat z Písma citáty, které potvrzují jeho nesmyslnou ideologii. Co s tím? Domnívám se, že východisko z tohoto dilematu je v Ježíšových slovech: „Po ovoci poznáte je.“ To znamená, že ne není důležité, co člověk říká, ale co koná. Jinými slovy: Zbožné fráze a citace z písma nic neznamenají, pokud nejsou následovány činy. A už vůbec takové fráze nic neznamenají, pokud propagují zásadu: „Nehas, co tě nepálí.“

  Odpověď
 2. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Někteří myslitelé z těchto vět usuzují, že křesťané by se měli od světa izolovat, aby se uchránili proti jeho svodům.“

  Izolovat se od světa tak, jak to dělali poustevníci a mniši, rozhodně neodpovídá Ježíšovu velkému poslání (Mt 28:19-20), který své učedníky posílá ke všem národům, tedy do světa, ačkoli o nich prohlásil, že nejsou ze světa (J 15:19; 17:14). Ježíšovi následovníci ačkoli tělesně zatím zůstávají ve světě, duchovně ze světa nejsou, jsou občany nebes. Proto se nevměšují do toho, co jim nepřísluší – do politiky a sporů tohoto světa. Pouze na základě Ježíšova velkého poslání zvou lidi, kteří dosud jsou duchovně mrtví (Ef 2:1-2) a patří tomuto světu, aby se zachránili z tohoto perverzního věku (Sk 2:40; Fp 2:15) a nechali se Boží mocí přenést do království jeho Syna (Kol 1:13). Toto je jediná angažovanost, a to misijní angažovanost, v tomto světě, kterou Ježíš po svých následovnících vyžaduje. Nikde v Novém zákoně se nedočteme, že by Ježíš či apoštolové vyzývali křesťany, aby se angažovali v politice tohoto světa.

  A co se týče Ježíšových slov o učednících jako o soli země, můžeme si položit otázku. Byl Ježíš solí tohoto světa? Patrně ano, když to požaduje po svých následovnících. A zaplétal se do politického dění tohoto světa? Evidentně ne. Neřekl půl slova proti vraždě obětujících Galilejců, které se dopustil Pilát (L 13:1-5). Když v době Ježíšovy kazatelské a uzdravovatelské činnosti zatkli jeho příbuzného (L 1:36) – Jana Křtitele – nepodniknul Ježíš pro jeho propuštění vůbec nic (Mt 4:12;Mk 6:14-26). Ani když byl pak Jan Křtitel ve vězení svévolně zavražděn, Ježíš na to nijak rozhořčeně nereagoval, ba ani to nekomentoval, jen chtěl být sám (Mt 14:12-13). Z toho vyplývá, že být solí tohoto světa znamená podle Ježíše něco úplně jiného, než co si pod tím představují ti, kdo by z jeho slov o soli země chtěli vyvodit výzvu k politické angažovanosti.

  Odpověď
 3. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Zbožné fráze a citace z písma nic neznamenají, pokud nejsou následovány činy. A už vůbec takové fráze nic neznamenají, pokud propagují zásadu: „Nehas, co tě nepálí.“

  Samozřejmě, ale činy musí odpovídat Ježíšovým pravidlům. Nelze ve jménu Ježíše například zabíjet lidi s odůvodněním, že tak činím milosrdenství jiným lidem. Činy odporující jeho pravidlům, jeho vůli po nás rozhodně nechce (Mt 7:21nn).

  A pokud jde o hašení, jakým způsobem hasil Ježíš trauma izraelského lidu z římské okupace? Tím, že by se přidal k zélotům? Ne. Hlásáním evangelia nebeského království. Takže hašení neznamená tělesný boj, vzpouru, revoluci, ale předestření lepší naděje, ne té pozemské (Žd 11:13nn).

  Odpověď
 4. Karel Krejčí

  Je dobře pane Drápale, že jste viditelně „přehodil výhybku“. Poslední odstavec je hodně výmluvný, protože kladený důraz na pokoru vůči Bohu a Boží bázeň, pokud je to myšleno opravdu a pramení to ze srdce, tak to již samo o sobě upozaďuje vše ostatní. Apoštol Jan se v podobném duchu vyjadřuje výrokem, že nikdo, kdo se narodil z Boha nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. Výzva k usilování správného vztahu k Bohu je dokonce svým způsobem i „dobrodružstvím“, pokud totiž dokážeme rozeznávat na naše akce odpovídající reakce, dostáváme se do pozice učenlivého žáka a Bůh je naším trpělivým
  učitelem. Věci a situace, kterými jsme prošli a máme je dobře zvládnuté, ty nás již neohrožují a nedělají nám problémy. Ano, nám ne, ale můžeme pozorovat kolem sebe, že jsou lidé, kteří třeba právě v těchto situacích znatelně klopýtají nebo s nimi doslova bojují. A ve spoustě věcí je to zase obráceně. Ale proto zde právě jsme. Vše se odvíjí od našeho vztahu k Bohu a ten se může opravdu lišit. Kdo nám však může dát větší jistotu, pocit bezpečí a nepomíjející lásky než náš Nebeský Otec? 🙂

  Odpověď
 5. to P. Ašer

  Když apoštol Pavel ve svých listech píše o lidech, kteří byli mrtví ve svých vinách a hříších, kteří podléhají tělesným žádostem, své přirozenosti, má na mysli jejich sobectví. Sobectví je ten největší tělesný hřích a je člověku přirozené, jak to můžeme pozorovat u všech malých dětí, když odmítají půjčit hračku jinému dítěti s „logickým“ vysvětlením, že ta hračka je přeci j e h o.

  Vrcholem Ježíšova evangelia je kázání o posledním soudu, kde Ježíš říká, že vstupenkou do jeho království bude učiněné milosrdenství vůči trpícím lidem. Není tam (explicitně) nic o hříchu ani o křesťanské verbální propagandě. Implicitně (skrytě) to v tom kázání je. Kdo jedná nesobecky, ten není otrokem těla. Kdo prokazuje milosrdenství, svědčí o Ježíšově evangeliu. A vůbec nezáleží na tom, zda to milosrdenství koná pod hlavičkou křesťanství. Každý, kdo činí milosrdenství trpícímu, činí to pro Ježíše (Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili). Ježíš ocení každé milosrdenství, třeba i od ateisty.

  Smí člověk ve jménu milosrdenství použít násilí? Smí při přiměřené obraně zabít teroristu, který způsobuje utrpení jiným lidem? Čemu má člověk dát přednost? Milosrdenství vůči trpícímu nebo lásce vůči nepříteli, který to utrpení působí?

  Je správné pomáhat trpícímu, když na to nemám dost sil a nevhodnou pomocí bych jeho utrpení ještě zvětšil? To byl případ zelótů a jejich vzpoury proti Římu. Ježíš se k nim nepřipojil, protože by svůj národ jen poškodil. Když se nepostavím na odpor proti zlu, protože nemám dost sil, nejedná se o lhostejnost vůči zlu (utrpení).

  Odpověď
 6. to Karel Krejčí

  neexistuje rozdíl mezi světským a duchovním kázáním. Vezměte si například podobenství o milosrdném Samaritánovi. Tam se dovídáme o trpícím přizabitém člověku, o jehož totožnosti nic nevíme. Ježíš dává najevo, že naše milosrdenství nemá být výběrové, že máme pomáhat jen „našim lidem“. Pomoc neposkytli lidé, kteří to měli jakoby v „popisu práce“ – kněz a levita. Oba šli z Jeruzalémam, možná že tam měli službu v chrámě. Zoufalému člověku pomohl Samařan, člověk, kterým Židé (Judejci) hluboce pohrdali. Podle nich to byl Bohem zavržený bludař, téměř pohan.

  Co je sdělením tohoto evangelia?
  1. Nezáleží na „zbožnosti“ (pravověrnosti) člověka, záleží na jeho soucitu.
  2. Pro Boha nejsou důležitá slova, ale činy.
  3. Podobenství mluví o světských, ne nadzemských věcech.

  Jak by mohlo znít podobenství Karla Krejčího? Jeden pohan šel z Jeruzaléma do Jericha. Po cestě potkal kněze a levitu. Ti se na něj obořili, že žije hříšným životem. Pokud tak bude pokračovat, Bůh se na něj rozlobí a skončí v pekelných plamenech. Pohan se polekal, zřekl se svých hříchů a jeho duše se stala čistou jako okvětí bílé lilie.

  Odpověď
 7. Pane Krejčí,

  považujete se za nestranného? Existují situace, kdy žádná zlatá střední cesta neexistuje. Po druhé světové válce napsal německý filozof Karl Jaspers knihu Otázka viny, v níž dokazoval, kdo nesl vinu za všechna ta zvěrstva, jichž se Německo během 2. světové války dopustilo. Vinu neměl jen Hitler, nacisté a jejich voliči. Vinu nesli také všichni, kdo zůstali nestranní, kdo neudělali nic, aby se Hitler nedostal k moci. Všichni věděli, že je to nacionalista a rasista.

  Odpověď
 8. Olga Nedbalová

  Přišly mi na mysl tyto slova z Písma Lukáš 24, 1-12:
  Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.
  Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ Tu se rozpomenuly na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním.
  Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.
  Světu vyhovuje mrtvý Ježíš. Něco z Ježíšova učení může plně přebrat, něco si upraví, něco plně zavrhne. Na tom není nic divného a ostatně tak to je i v Písmu předpovězeno. Smutné ovšem je, že i někteří křesťané Ježíše pohřbili. Netřeba věřit v Ježíše Krista jako jediného Pána a Spasitele, spasení si lze získat i jinou cestou. Ježíš ovšem žije. Bez ohledu na přání světa, bez ohledu na naše schopnosti. Díky Bohu. Ježíš také kraluje a je jen na nás, koho vlastně chceme poslouchat a komu chceme věřit.

  Odpověď
 9. Olga Nedbalová

  Pane Pavle, já si myslím, že pan Krejčí určitě není nestranný. On je na straně Ježíše Krista. Naopak vaše víra v lidské politiky, jako neomylné zástupce Boží spravedlnosti na světě, je pro mě čím dál více méně pochopitelná.

  Odpověď
 10. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  nedokážu si představit, že by Ježíš někomu stranil. Ježíš nám ukázal cestu, jak se dostat z tohoto padlého světa do Božího království. Tečka. To, s čím si poslání Ježíše spojujete, to rozhodně nelze považovat za evangelium spásy, ale za „posvěcený“ povolávací rozkaz k násilí. Vy patrně ne, ale já stavím na první místo Krista a pak teprve vše ostatní. Žádní filozofové nemají moc, dovést mě do Božího království. Je otázkou, zda jsou Vaše cíle světské nebo Božské podstaty.

  Odpověď
 11. Vinu nesli ti, kdo nezabránili, aby se Hitler dostal k moci. A vinu ponesou ti, kdo ve volbách podpoří další existenci totalitního spolku, následníka 3.říše – EU.

  Odpověď
 12. Paní Nedbalová,

  píšete, že pan Krejčí je na straně Ježíše Krista. Podle jeho kázání o posledním soudu on, Kristus je stále na zemi mezi námi. Je zde přítomen v trpících lidech (byl jsem hladový a dali jste mi najíst). Každý, kdo se ujme trpícího člověka, je na straně Krista. Na druhé straně Ježíš v kázání o posledním soudu také říká: „Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst,…“ Na straně Krista tedy nejsou ti, kdo jsou lhostejní vůči lidskému utrpení.

  Těmi trpícími jsou dnes Ukrajinci. Na straně Krista jsou Američané, kteří se snaží jejich utrpení zmírnit. Proti Kristovi jsou Rusové, kteří to utrpení vytvářejí. Pan Krejčí není na straně Rusů, ale nepodporuje ani Američany, kteří jsou na straně Krista. Pan Krejčí se svojí lhostejností vůči trpícím na straně Krista rozhodně není. Je na straně Ďábla.

  Na Ukrajině nejde o politický spor mezi Ruskem a USA. Je to válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Ukrajina není vazalem USA. Ukrajinská vláda byla zvolena Ukrajinci ve zcela legitimních volbách – nebyla dosazena Američany. Američané se dlouho zdráhali dodat Ukrajině účinné zbraně, aby Rusko nedali záminku k použití jaderných zbraní. Dodnes nechtějí Ukrajině dodat rakety, které by dolétly do Moskvy. Nejúčinnější zbraně, které Západ Ukrajině dodává, jsou obranné antirakety k sestřelování ruských útočných raket. Rusové tvrdí, že Ukrajinci utlačovali své rusky mluvící obyvatelstvo. Podobně i Hitler prohlašoval, že Češi utlačují své německy mluvící obyvatelstvo. Jestliže Ukrajinci opravdu utlačovali rusky mluvící občany, proč se Putin nikdy neobrátil na OSN? Proč místo toho tajně vyslal své vojáky na Krym? Proč lhal, že tam jeho vojáci nejsou? Proč lhal, že ruská armáda u hranic s Ukrajinou nechce Ukrajinu napadnout?

  Američané osvobodili Německo od nacistů, ale neudělali z něho svou kolonii. Německá vláda nebyla určena Američany, ale zvolena Němci v regulérních volbách. Podobné to bylo v Japonsku. USA zbavily Irák Saddáma Husajna a jeho hrdlořezů, ale neudělaly z něho svou kolonii. Irácká vláda byla zvolena Iráčany, nebyla jmenována USA. Stejně tak v Jugoslávii. Pokud se USA někde vojensky angažují, nevezmou tam lidem svobodu!

  Svádět utrpení Ukrajinců na politiku je špinavost. Kdyby ruští vojáci z Ukrajiny odešli, bylo by okamžitě po válce.

  Odpověď
 13. Ukrajinci trpí kvůli Zelenskému, který vykonává vůli USA, a žene Ukrajince na smrt. Za smrt Ukrajinců je zodpovědný Západ a Ukrajinci, kteří se nechali poštvat proti Rusku.

  Odpověď
 14. to Konečný Fr.

  Zajímavá logika. Rusové na ukrajinském území vraždí Ukrajince. Rusové jsou nevinní. Vinu za svou smrt nesou zavraždění. Ukrajinci bojují proti svému zotročení, protože se nechali Západem poštvat proti Rusku. Kdyby je Západ nepoštval, otroctví by uvítali.

  Odpověď
 15. Putin se dlouhodobě snažil s USA dohodnout o rozumné koexistenci. USA neměly zájem a stupňovaly ohrožení Ruska. Jak to mohlo skončit? Je to vina Západu a Ukrajince si vybrali, aby nemuseli umírat Američané. Tohle není zajímavá logika, ale skutečnost. Kolik by se našlo Čechů, kteří by šli umírat za zájmy válečných magnátů. Takových hlupáků by se mnoho nenašlo. Na to musí být řádně vymytý mozek.

  Odpověď
 16. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Když apoštol Pavel ve svých listech píše o lidech, kteří byli mrtví ve svých vinách a hříších, kteří podléhají tělesným žádostem, své přirozenosti, má na mysli jejich sobectví. Sobectví je ten největší tělesný hřích a je člověku přirozené…“

  Být mrtví ve vinách a hříších – to neznamená jenom sobectví. To jste si špatně zredukoval. Proč by to jinak bylo napsáno v plurálu, kdyby to bylo jenom sobectví? Z toho plurálu je zřejmé, že jde i o jiné hříchy, které nevyplývají jen ze sobectví. Ono lze vraždit i ve jménu altruismu, nejen ve jménu sobectví.

  Tak to dělali třeba bolševici: Bylo třeba vybít kapitalisty a kulaky, aby nevykořisťovali a tím pomalu nevraždili dělnickou třídu a rolníky. To byl ten altruistický motiv bolševického vraždění.

  Bylo třeba vybít Židy, aby svým rozkladným vlivem a parazitismem neničili německý národ. Takže jejich eliminací mělo být poslouženo nejen nacistům, ale altruisticky celému německému národu, potažmo celé árijské rase. Tudíž Hitlerův altruistický motiv. Hitler měl za to, že se obětoval pro národ. Tím zdůvodňoval také to, proč se neoženil.

  Napsal jste:

  „Vrcholem Ježíšova evangelia je kázání o posledním soudu, kde Ježíš říká, že vstupenkou do jeho království bude učiněné milosrdenství vůči trpícím lidem. Není tam (explicitně) nic o hříchu ani o křesťanské verbální propagandě. Implicitně (skrytě) to v tom kázání je. Kdo jedná nesobecky, ten není otrokem těla. Kdo prokazuje milosrdenství, svědčí o Ježíšově evangeliu. A vůbec nezáleží na tom, zda to milosrdenství koná pod hlavičkou křesťanství. Každý, kdo činí milosrdenství trpícímu, činí to pro Ježíše (Cokoliv jste učinili jednomu z těchto dých nejmenších bratří, mně jste učinili). Ježíš ocení každé milosrdenství, třeba i od ateisty.“

  Vy vážně věříte tomu, že skutky milosrdenství atheistů je spasí? Na to jste přišel kde? Je přece výslovně napsáno, že bez víry se není možno líbit Bohu:

  „Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.“ (Žd 11:6)

  „Ti, kteří v mase (sarx) jsou, Bohu se líbit nemohou.“ (Ř 8:8)

  Ježíš sám pak říká, jaký skutek v prvé řadě Bůh od lidí žádá – víru v něho:

  „Řekli mu tedy: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boha?“ Ježíš jim odpověděl: „Toto je ten skutek Boha: abyste věřili v toho, kterého on poslal.“ (J 6:28-29)

  Ale Vy si klidně dovolíte v rozporu se slovy Ježíše i apoštola tvrdit, že Bůh ocení skutek milosrdenství atheisty…

  Apoštol Pavel nás nenechává na pochybách, jak Ježíš ocení skutky atheistů, až se zjeví při svém druhém příchodu a vykoná trest na těch, kteří neznají Boha:

  „Vám pak, úzkost trpícím, aby dáno bylo odpočinutí s námi, při zjevení Pána Ježíše s nebe, s anděly moci jeho,
  V plameni ohně, KTERÝŽ POMSTU UVEDE NA TY, JENŽ NEZNAJÍ BOHA A NEPOSLOUCHAJÍ EVANGELIUM PÁNA NAŠEHO JEZUKRISTA.“ (2 Te 1:7-8)

  Jak by tedy mohly jakékoli skutky vykonané bez víry a bez pokání atheisty zachránit?

  Napsal jste:

  „Smí člověk ve jménu milosrdenství použít násilí? Smí při přiměřené obraně zabít teroristu, který způsobuje utrpení jiným lidem? Čemu má člověk dát přednost? Milosrdenství vůči trpícímu nebo lásce vůči nepříteli, který to utrpení působí?“

  Člověk ze světa dle světských zákonů nepochybně smí. Křesťan ovšem nesmí. Křesťan nemůže činit milosrdenství jednomu nemilosrdenstvím (neláskou) k jinému. Ježíš ani apoštolové nic takového nedělali. A že tehdy k takovému selektivnímu projevování milosrdenství vůči obětem římských agresorů a kolaborantům s nimi měli příležitostí habaděj.

  Napsal jste:

  „Je správné pomáhat trpícímu, když na to nemám dost sil a nevhodnou pomocí bych jeho utrpení ještě zvětšil? To byl případ zelótů a jejich vzpoury proti Římu. Ježíš se k nim nepřipojil, protože by svůj národ jen poškodil. Když se nepostavím na odpor proti zlu, protože nemám dost sil, nejedná se o lhostejnost vůči zlu (utrpení).“

  Ježíš se k zélotům nepřipojil ne proto, že by tím svůj národ politicky a vojensky poškodil, nýbrž prostě proto, že jeho království není z tohoto světa (J 18:36), zatímco zéloté usilovali o obnovu nezávislého izraelského světského království (srov. Sk 1:6) – jednoho z řady různých království tohoto světa. Vy však onen zásadní rozdíl mezi Ježíšovým královstvím a tímto světem vytrvale odmítáte akceptovat. Z toho pak vyplývají takřka všechny další Vaše scestné politické úvahy.

  Nehledě na to, že dost sil na odpor proti zlu by Ježíš evidentně měl, kdyby chtěl (Mt 26:53). A lhostejnost vůči trpícím určitě neprojevoval, když je uzdravoval a vyhazoval z nich démony. Utrpení lidí však neodstraňoval působením jiného utrpení. Nepřemáhal zlo jiným zlem (Mt 5:39), ale přemáhal ho dobrem (Ř 12:17.21).

  Odpověď
 17. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Na straně Krista tedy nejsou ti, kdo jsou lhostejní vůči lidskému utrpení.“

  Žádný křesťan přece nemůže vážně tvrdit, že by křesťané měli být lhostejní vůči lidskému utrpení. Nebýt k utrpení lidí lhostejným však neznamená, že by křesťan směl ve jménu odstranění utrpení jedněch jít vraždit jiné a způsobovat utrpení zase jim. To by byla logika bolševiků, kteří ve snaze odstranit utrpení vykořisťovaného proletariátu vraždili vykořisťovatelskou třídu, které tím způsobovali také obrovské utrpení. Křesťan však nemůže přemáhat zlo jiným zlem (Mt 5:39), nýbrž jedině dobrem (Ř 12:21). Jinak se celkové zlo ve světě násobí a ďábel – hubitel lidí (J 8:44) – se jen raduje z toho, jak skvělé má žně.

  Napsal jste:

  „Těmi trpícími jsou dnes Ukrajinci. Na straně Krista jsou Američané, kteří se snaží jejich utrpení zmírnit. Proti Kristovi jsou Rusové, kteří to utrpení vytvářejí. Pan Krejčí není na straně Rusů, ale nepodporuje ani Američany, kteří jsou na straně Krista. Pan Krejčí se svojí lhostejností vůči trpícím na straně Krista rozhodně není. Je na straně Ďábla.“

  Žádná část tohoto světa, žádné státy, nemohou být na straně Krista, neboť jak píše Jan: „Víme, že jsme z Boha a celý svět v tom Zlém leží.“ (1 J 5:19) Na straně Krista jsou jen ti jednotlivci, kteří jsou z Boha (J 1:13), tedy ti, kdo byli již duchovně přeneseni do jeho království (Kol 1:13). Avšak ti se nezapojují do válek tohoto světa, neboť jejich království není z tohoto světa (J 18:36). Tak jako na straně Krista nebyli ani Židé ani Římané, kteří spolu bojovali, nejsou na straně Krista ani Američané ani Rusové, kteří vedou na Ukrajině jakousi proxy válku. Američanům jde jako vždy o jen jejich zájmy (oslabení Ruska, zbrojařský byznys atd.), nikoli o nějaké zmírňování utrpení Ukrajinců. Klidně budou válčit do posledního Ukrajince, jak pravil např. americký profesor Jeffrey Sachs, bývalý poradce Mazowieckého, Gorbačova, Jelcina, Kučmy, Jaceňuka. Stejně tak jde Rusům o jejich zájmy, především bezpečnostní. Rusové však ze světského hlediska mají více důvodů angažovat se v tomto rozvráceném státě v jejich sousedství, než mají USA odněkud z druhého konce světa. Ale to není podstatné. Jako křesťané zde neřešíme nějakou pochybnou relativní světskou spravedlnost, o níž lze diskutovat donekonečna, ale duchovní problematiku dění na Ukrajině.

  Z hlediska Nového zákona vypadá duchovní problém Ukrajiny následovně. Majdanisté v režii USA svrhlí legitimního prezidenta Janukovyče, který si zachránil život úprkem ze země. Ap. Pavel však píše, že ti, kdo se vzpírají vládní moci, přijmou za to na sobě soud (Ř 13:2). Z toho plyne, že ruský vpád na Ukrajinu je Božím soudem, stejně jako byly Božími soudy assyrské a babylonské vpády do starozákonního Izraele. Rusko je metlou Božího hněvu, tak jako jí byla kdysi třeba Assýrie (Iz 10:5). Ukrajině se děje jen to, před čím varoval apoštol Pavel (Ř 13:2) – dopadl na ni trest za vzpouru části jejích obyvatel, trest za jejich revoluci. Stručně shrnuto: kdyby se nekonal Majdan, nevznikla by v jeho důsledku občanská válka a nekonala by se ani žádná ruská „speciální operace.“ Majdanističtí zéloté tak způsobili současné ničení Ukrajiny, stejně jako judští zéloté kdysi způsobili zničení Judeje

  Napsal jste:

  „Američané osvobodili Německo od nacistů, ale neudělali z něho svou kolonii. Německá vláda nebyla určena Američany, ale zvolena Němci v regulérních volbách. Podobné to bylo v Japonsku. USA zbavily Irák Saddáma Husajna a jeho hrdlořezů, ale neudělaly z něho svou kolonii. Irácká vláda byla zvolena Iráčany, nebyla jmenována USA. Stejně tak v Jugoslávii. Pokud se USA někde vojensky angažují, nevezmou tam lidem svobodu!“

  Po druhé světové válce již není v módě dělat z porobených států formálně kolonie. Stačí tam nastolit za pomoci masivní mediální a NGO demagogie loutkový režim, který tancuje tak, jak se píská z Washingtonu. K tomu pro jistotu nějaká ta vojenská základnička – a je vymalováno. A povrchní ovce v těchto porobených státech, zahlcené západním amorálním filmovým či tištěným brakem, bláboly o nepřekonatelnosti demokracie, hamburgery, LGBT+ propagandou atd., jinými slovy ovce zotročené hříchem (J 8:34) budou přitom jásat, jakouže to mají úžasnou svobodu…

  Napsal jste:

  „Svádět utrpení Ukrajinců na politiku je špinavost. Kdyby ruští vojáci z Ukrajiny odešli, bylo by okamžitě po válce.“

  Křesťané nepotřebují svádět utrpení Ukrajinců na politiku. Jim naprosto stačí vysvětlení ap. Pavla, že ten, kdo se vzpírá vládní moci, ten se vzpírá Božímu nařízení a přijme za to soud (Ř 13:2). Naplnění Pavlových slov pak můžeme v úplně čítankové podobě pozorovat na současné Ukrajině.

  Odpověď
 18. Pane Ašere,

  nemá smyslu s vámi diskutovat. Vycházíte z premis, které jsou Ježíšovu učení naprosto cizí.

  Například postulujete dvojí morálku. Podle vás je Boží vůlí, aby se ateista řídil jinou morálkou než křesťan. Proto je podle vás Boží vůlí, aby ateističtí policisté používali násilí proti zločincům, ale křesťané nesmějí být policisty, protože nesmějí používat násilí – oni pouze smějí využívat pohodlí veřejného pořádku, který ateisté zajišťují.

  Podle vás není jiné autority leč od Boha a současně věříte, že ďáblu byla předána moc všech království a že ji může dát, komu chce. Proto „svět ve zlém leží“. To jsou zcela protichůdné výroky a pokud věříte oběma současně, jedná se o doublethink. Doublethink byl nástroj politiky totalitní Strany v Orwelowě románu 1984.

  Nebudu reagovat na zjevné nesmysly.

  Odpověď
 19. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  Vy stále tápete v celkovém pohledu na to, co se děje nebo co se má dít nebo co se nemá dít v Božím Stvoření. Bůh není absolutní vládce a pokud ne, tak kdo tedy? Satan? Pokud by jím byl, pak by to s námi vzalo velice rychlý konec! Vy stále svádíte vnitřní boj s Putinem a jeho rolí ve světě. Je pro Vás nepřijatelné připustit, že vše se děje pod Boží taktovkou, protože je pro Vás nemožné spojit si Rusko – USA a Západ však ano – s Božím scénářem, který se však paradoxně a neúprosně tak i tak naplňuje. Svět nepochybně leží ve Zlém, protože jeho dočasným vládcem je Ďábel. V čem si tato skutečnost odporuje s Boží mocí? V Písmu je jasně psáno, že Ďáblu byla dána moc a stejně tak je psáno, že mu bude odebrána a bude uvržen do ohnivého jezera. A opět, co je na tom nejasného? Je v Božím Stvoření ještě někdo jiný, kdo je nad Bohem a má nejvyšší moc? Už se jednou smiřte, že to tak je, svět leží ve Zlém, což odpovídá Božímu scénáři – Písmu – a pokud tomu nevěříte, tak to dokažte právě na základě Písma!

  Odpověď
 20. Pane Krejčí,

  i vám je vlastní doublethink – schopnost podržet ve své mysli dva zcela protichůdné výroky a oba považovat za pravdivé. Mám na mysli tvrzení, že “ není jiné autority leč od Boha“ a tvrzení „ďáblu byla předána moc všech království a že ji může dát, komu chce“, že svět je ovládán ďáblem. Doublethink je zmatek v hlavě. Proto nevidím důvod, proč bych měl na vaše řeči reagovat. Vy totiž na ty moje také nereagujete. Místo toho neustále melete dokola jen to svoje. Neustálým omíláním stále stejného se vyznačují trolové.

  Já v žádném případě nevěřím, že sem píšete z nějakých křesťanských pohnutek. Vašim jediným cílem je skutečné křesťany zmást, aby z nich byli nemyslící lidé, ochotní naletět na konspirační apokalyptické teorie.

  Odpověď
 21. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „USA zbavily Irák Saddáma Husajna a jeho hrdlořezů, ale neudělaly z něho svou kolonii. Irácká vláda byla zvolena Iráčany, nebyla jmenována USA.“

  A kdo je o to prosil, aby Irák zbavily Saddáma? Iráčané? Nebyla to snad obvyklá americká zvůle pod falešnou záminkou Saddámových zbraní hromadného ničení, které se jaksi nenašly, ačkoli si jejich v RB OSN demonstrativně předloženými údajnými satelitními záběry způsobil Colin Powell pořádnou blamáž? A pokud Irák není kolonií USA, čím tedy je, když si v jeho hlavním městě americké drony mohou jen tak zabíjet, koho se jim zlíbí? Jak to předvedli třeba včera:

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-dronovy-utok-usa-zabil-v-bagdadu-vudce-radikalnich-milici-kataib-hizballah-245342#dop_ab_variant=1239200&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Anebo před čtyřmi lety na bagdádském letišti:

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/iran-bagdad-sulejmani-lidove-mobilizacni-sily-quds-rakety-utok.A200103_023049_zahranicni_jhr
  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/osn-usa-solejmani-pravo-callamardova-utok-nalet.A200103_165401_zahranicni_jhr

  Jak je možné, že ve státě, kterému podle Vás USA nevzaly svobodu a neučinily z něj svou kolonii, si mohou jen tak poletovat americké drony a zabíjet lidi podle rozmaru Washingtonu na rušných ulicích nebo na letištích.

  Odpověď
 22. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Pane Ašere, nemá smyslu s vámi diskutovat. Vycházíte z premis, které jsou Ježíšovu učení naprosto cizí.“

  Pokud je něco Ježíšovu učení opravdu cizí, pak je to především boj proti zlu jiným zlem (Mt 5:39; Ř 12:17.21; 1 Te 5:15; 1 Pt 3:9), pro který zde dlouhodobě plédujete Vy pod zástěrkou činění milosrdenství trpícím. Neustále se ke zdůvodnění svého postoje odvoláváte na Mt 25:31-46. Tam ovšem Ježíš uvádí pomoc těm, kteří hladověli, žíznili, byli cizinci, byli nazí, nemocní nebo byli ve vězení. Všem zde uvedeným lze pomoci, aniž by člověk kvůli této pomoci musel způsobovat zlo někomu jinému. Vy však tvrdíte, že když někdo trpí útlakem, který ho může zabít, může i křesťan utlačovatele zabít. Nic takového však v Ježíšově demonstrativním výčtu (Mt 25:35-36) nenaleznete ani v náznaku. A je to zcela pochopitelné, poněvadž kdyby platila Vaše scestná interpretace, že kvůli pomoci trpícím lze i vraždit, bylo by to v příkrém rozporu se slovy Ježíše a apoštolů na řadě míst NZ, na něž odkazuji výše (Mt 5:39; Ř 12:17.21; 1 Te 5:15; 1 Pt 3:9). Že Ježíšova slova nelze vztahovat na pomoc násilím proti někomu jinému, je zřejmé už z jeho slov v Mt 25:36:

  „…byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ (Mt 25:16)

  Není tam napsáno: „… byl jsem ve vězení a vysvobodili jste mě tím, že jste zabili stráže.“

  Ale právě takto scestně interpretujete Mt 25:31-46 Vy, když prohlašujete, že nějaký militaristický stát je kvůli dodávkám zbraní nějakému napadenému státu na straně Krista. Lze si vůbec představit větší perzifláž novozákonního evangelia pokoje (Ef 6:15)?

  Jste to tedy naopak Vy, kdo vycházíte z premis, které jsou Ježíšovu učení naprosto cizí. Za dobu delší než rok jste mi neukázal ani jediný doklad z NZ, který by křesťanům dovoloval vraždit ve jménu „dobra“.

  Napsal jste:

  „Například postulujete dvojí morálku. Podle vás je Boží vůlí, aby se ateista řídil jinou morálkou než křesťan.“

  To není podle mne, to je podle Nového zákona:

  „A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré.“ (Ř 12:2)

  Nebo snad chcete proti apoštolovým slovům tvrdit, že se křesťan má přizpůsobovat morálce tohoto věku, morálce tohoto světa? Pokud dle Ježíšových slov jeho učedníci nejsou ze světa (J 15:19; 17:14), jak by se mohli chovat podle pravidel tohoto světa, která jsou založena poslušnosti ne vůči Bohu, nýbrž vůči ďáblovi (Ef 2:2).

  Na rozdíl od tělesných světských království, která jsou vždy organizována na principu násilí, donucování a odplaty, Ježíšovo království je organizováno přesně opačné, totiž na principu nenásilí , dobrovolnosti a milosrdenství. Jde o principy vzájemně neslučitelné. Nelze sloužit dvěma pánům (Mt 6:24) nelze sloužit Bohu i tomuto světu (Jk 4:4). Nelze sloužit Ježíší i ďáblu zároveň, poněvadž ďábel je vládcem tohoto světa. Nelze vyznávat morálku tohoto světa a zároveň morálku Božího království. Křesťan proto nemůže být zároveň policajtem i Ježíšovým učedníkem, nemůže být zároveň vojákem i Ježíšovým učedníkem, poněvadž by se musel řídit principy tohoto světa na úkor principů Božího království, musel by dávat, jsa vázán služebním povinnostmi, přednost ďáblovi před Ježíšem.

  Dvojí morálka v NZ je zcela očividná.

  Napsal jste:

  „Proto je podle vás Boží vůlí, aby ateističtí policisté používali násilí proti zločincům, ale křesťané nesmějí být policisty, protože nesmějí používat násilí – oni pouze smějí využívat pohodlí veřejného pořádku, který ateisté zajišťují.“

  Ano. Vyšší principy občanů nebes (Fp 3:2) jim neumožňují podílet se aktivně na násilné a donucovací činnosti státu, ačkoli pasivně ji mají financovat (Mk 12:14-17; Ř 13:6). Proto ze světského hlediska jako daňoví poplatníci mají právo veřejný pořádek využívat. Jeho využíváním se proti ničemu neproviňují, mají to předplaceno. Neprohřešují se tím ani proti principům Božího království. Pokud však stát veřejný pořádek řádně nezajišťuje, tak z toho nedělají vědu a nedomáhají se svých práv (Mt 5:40-41; 1 K 6:7). Ani kvůli tomu nepřestanou platit daně. Nemohou se však podílet na činnostech a povoláních, které jsou podle principů nebeského království hříšné.

  Napsal jste:

  „Podle vás není jiné autority leč od Boha a současně věříte, že ďáblu byla předána moc všech království a že ji může dát, komu chce. Proto „svět ve zlém leží“. To jsou zcela protichůdné výroky a pokud věříte oběma současně, jedná se o doublethink. Doublethink byl nástroj politiky totalitní Strany v Orwelowě románu 1984.“

  Zdá se, že pro Vás je Orwell přednější než Nový zákon, když jej zde soustavně zmiňujete proto, abyste mohl napadat zcela neoddiskutovatelné novozákonní učení, které musíte, pokud to vyčítáte mně, rovněž označit za doublethink:

  Ďábel: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, PROTOŽE MNĚ JE DÁNA, a komukoli chci, tomu ji dávám. Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“ (L 4:6)

  Ježíš: „Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází VLÁDCE TOHOTO SVĚTA. Proti mně nemá vůbec nic.“ (J 14:30)
  Pavel: „Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, NEBOŤ NENÍ AUTORITY, LEČ OD BOHA. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha…“ (Ř 13:1)

  Jan: „Víme, že jsme z Boha a CELÝ SVĚT LEŽÍ V TOM ZLÉM.“ (1 J 5:19)

  Pavel: „Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá přestoupení a pro své hříchy, v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, PODLE VLÁDCE MOCNOSTI VZDUCHU, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.“ (Ef 2:1-2)

  Není to snad ten Váš doublethink jak vyšitý? 😊

  Napsal jste:

  „Nebudu reagovat na zjevné nesmysly.“

  Jestliže Orwellovým prizmatem nahlížíte na novozákonní učení jako na zjevné nesmysly, pak nechápu, proč ještě diskutujete na křesťanském webu, a dokonce pod maskou křesťana.

  Odpověď
 23. Doublethink popírá, že existuje jen jedna pravda a jako takový je nástrojem totalitní manipulace myšlení člověka. Totalita je satanův nástroj.

  V Písmu žádný doublethink není. Když apoštol Pavel říká, že není jiné autority, leč od Boha, má na mysli vládu, která je v Boží službě – viz. Římanům 13,6 http://www.biblenet.cz/b/rom/13 V jiných překladech je totéž vyjádřeno skrytě, například B21 Ř13,4 říká: „Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla.“ https://www.bible.com/cs/bible/15/ROM.13.B21

  Na druhé straně jsou zločinné (teroristické, totalitní) vlády, které v Boží službě nejsou. Jsou to vlády, které trestají dobro a odměňují zlo – sám jsem takovou vládu zažil. To jsou vlády ustanovené satanem. O těch apoštol Petr ve Sk. 5,29 říká: „„Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“ https://www.bible.com/cs/bible/15/ACT.5.29.B21

  Byl bych velmi nerad, kdyby si někdo myslel, že Bible je nelogická, zmatená.

  Odpověď
 24. Svět ve zlém leží.

  Když tuto větu vytrhneme z kontextu, nabude jiného významu, než jak byla zamýšlena.

  1 Jan 5,18-19, ekumenicý překlad: Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.

  1Jan 5,18-19, Slovo na cestu: Víme, že kdo je skutečně Boží dítě, nehřeší, protože ho Boží Syn chrání a ten zlý na něho nemá právo. Jenom pod Boží mocí jsme v bezpečí, všude jinde jsme vydáni zlému napospas.

  Oba překlady říkají totéž, ale Slovo na cestu je výstižnější. Neříká, že celý svět je ovládán satanem, ale že satan ve světě působí a že znovuzrozený člověk je uchráněn jeho působení. Podstatné je, že znovuzrození lidé jsou občany království Božího. Toto království ve světě působí, roste (jeho zbraní je pravda), a moc satana stále umenšuje. Tak například pád nacistické Třetí říše byl významnou porážkou satana.

  Odpověď
 25. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Doublethink popírá, že existuje jen jedna pravda a jako takový je nástrojem totalitní manipulace myšlení člověka. Totalita je satanův nástroj.“

  Vy jste ovšem označil, to co jsem zde psal za projev doublethinku. Ovšem já jsem zde jen tlumočil to, co se píše v NZ. Takže jestliže označujete to, co zde píši, za doublethink, musíte stejně onálepkovat pisatele NZ.

  Napsal jste:

  „V Písmu žádný doublethink není. Když apoštol Pavel říká, že není jiné autority, leč od Boha, má na mysli vládu, která je v Boží službě – viz. Římanům 13,6…“

  V Boží službě je každá vláda, neboť každá vláda je ustanovena od Boha (Ř 13:1). Proto byl Božím služebníkem nazván nejen Kýros, který propustil lid z babylónského zajetí (Iz 44:28 „pastýř“; Iz 45:1), nýbrž také Nevúkadrecar (Jr 27:6-8), který zničil chrám a izraelský lid do zajetí odvedl, což tento lid chápal jako největší potupu. Takže dva králové, kteří se chovali zcela protichůdně, jeden dobrý a druhý zlý, byli přesto oba Božími služebníky.

  A co se týče Ř 13:6, už jsem Vám to v minulosti vysvětloval. Na to už jste zapomněl?

  Pavlova slova, která máte na mysli (Ř 13:6) žádnou podmínku, kdy je a kdy není vláda v Boží službě, neobsahují. Ekumenický překlad je zavádějící, poněvadž vyvolává dojem, že vládcové jsou Božími služebníky (λειτουργοὶ θεοῦ, Vg.: ministri Dei) jen tehdy, „když se drží svých úkolů“. Citovaný verš se však týká daní. Jeho téměř doslovný překlad by zněl asi takto:

  “Neboť proto i daně platíte, neboť služebníci Boha jsou k tomu samému vytrvale se zaměstnávající.” (Ř 13:6).

  Tím chce Pavel zjevně říci, že jsou služebníky Božími i v tom, že usilovně vybírají naše daně. To potvrzuje i následující verš, který se opět zmiňuje o dani a clu. Do tohoto textu tedy nelze vkládat to, co tam není. Není tam totiž nic o podmínce, že máme poslouchat jen vrchnost, která realizuje spravedlnost. To by nebylo možné poslouchat prakticky žádnou vrchnost v dějinách, neboť žádná vláda nikdy není prosta různých nespravedlností. Pokud byste hledal, našel byste si vždy důvod, proč danou vládu neposlouchat, poněvadž v každém systému lze najít mnoho nespravedlnosti. K čemu by pak ap. Pavlem byla tato pasáž vůbec byla napsána, když v duchu Vašeho výkladu, byste mohl u libovolné vlády dojít k závěru, že právě tato vláda od Boha ustanovena není, protože to a ono… A mohl byste proti ní začít rebelovat.

  Napsal jste:

  „Na druhé straně jsou zločinné (teroristické, totalitní) vlády, které v Boží službě nejsou. Jsou to vlády, které trestají dobro a odměňují zlo – sám jsem takovou vládu zažil. To jsou vlády ustanovené satanem.“

  Jak už jsem napsal výše, není jiné vlády, leč od Boha (Ř 13:1). Přesto satan ovládá všechny vlády tohoto světa, což vyplývá z Janových slov (1 J 5:19). Křesťan musí akceptovat a ctít (Ř 13:7 „komu čest, tomu čest“), nemůže se proti ní bouřit (Ř 13:2). Pouze v případě, že ho daná vláda nutí hřešit, platí, že více se sluší poslouchat Boha než lidi (Sk 5:29).

  Bible opravdu není nelogická a zmatená

  Odpověď
 26. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Oba překlady říkají totéž, ale Slovo na cestu je výstižnější. Neříká, že celý svět je ovládán satanem, ale že satan ve světě působí a že znovuzrozený člověk je uchráněn jeho působení.“

  Slovo na cestu není výstižnější. Navíc to překlad, nýbrž parafráze. Chcete snad dělat theologii na základě parafráze určené pro nevěřící?

  Doslovný překlad 1 J 5:19 zní:

  „Víme, že z toho Boha jsme a ten svět celý v tom Zlém (míněn ďábel) leží.“

  Takže jedině ten, kdo je z Boha, tj. ten, kdo se z něj narodil (J 1:13), neleží v ďáblovi. Jinak naprosto všichni ostatní, tudíž všichni neobrácení lidé, včetně všech neobrácených vládců. To je ten kontext.

  Napsal jste:

  „Tak například pád nacistické Třetí říše byl významnou porážkou satana.“

  To nebyla žádná významná porážka satana, nýbrž jen vystřídání jedněch jeho služebníků jinými jeho služebníky. Třetí říši přece nenahradilo Boží království, ale jen jiný ďáblův tým.

  Odpověď
 27. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  Vy pletete „páté přes deváté“. Jak můžete považovat porážku nacistické Třetí říše za prohru Satana? Kdo nesl největší břemeno války a kdo měl nejvíce obětí? Nebylo to náhodou Rusko, které je Vaším úhlavním nepřítelem? Tak jaká prohra Satana?
  Ale to je druhořadé. Prvořadá je skutečnost, že zbraněmi nelze zvítězit nad Satanem ani jeho anděly. Podle Vás to ovšem možné je – ani bych se nedivil, kdybyste něco na tuto podporu vykonstruoval z Písma.
  Ani archandělé nebojují se Satanem přímo – Vy ovšem ano 🙂

  Odpověď
 28. to Karel Krejčí

  Rusko mělo ve 2. světové válce nejvíce obětí vlastní vinou. Vždyť tu válku společně s Německem vyvolalo. Po celou dobu, co Hitler zabíral jednu zemi za druhou, bylo Rusko jeho spojencem. Ještě v době bitvy o Británii dodávalo Rusko Německu pohonné hmoty, suroviny a potraviny.

  Ano, já bojuji se satanem přímo – každý kdo odhaluje lež, bojuje tím proti nadzemským duchům zla, jak o tom píše Pavel Efezským. Jedna z těch lží je, že Rusko bylo obětí druhé světové války.

  Po uzavření paktu Hitlera se Stalinem pod názvem Molotov – Ribbentrop na zasedání Nejvyššího sovětu, které se konalo v Moskvě 31. srpna 1939, Molotov zahájil sérii proněmeckých projevů:

  „Zvláště někteří francouzští a britští socialističtí vůdcové ostře odsoudili tuto dohodu. Tito lidé jsou rozhodnuti, že Sovětský svaz musí bojovat proti Německu na straně Británie a Francie. Člověk by si skutečně mohl myslet, zda se tito váleční štváči nepomátli.(Smích.)

  Podle sovětsko-německé dohody Sovětský svaz není povinný bojovat ani na britské, ani na německé straně. Sovětský svaz sleduje svou vlastní politiku, kterou určují zájmy lidu Sovětského svazu a nikoho jiného. (Bouřlivé ovace.)

  Jestliže mají tito pánové takovou neodolatelnou touhu jít do války, ať tedy jdou do války sami, bez Sovětského svazu. (Smích a potlesk.)

  Uvidíme, jací z nich budou bojovníci. (Bouřlivý smích a potlesk.) „

  Odpověď
 29. Pane Pavle v,

  Efezským 6:13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

  Touto větou a následujícími, apoštol Pavel neradí, abychom se vyzbrojili děly, tanky, raketami a dalším všemožným zabíjecím arzenálem (z pohledu dnešní doby), ale naopak, abychom se dokázali ubránit tomuto světskému způsobu boje. Pakliže se necháme jakýmkoli způsobem zatáhnout do tohoto boje, jsme prohrávající ať jsme na jakékoli straně a vyhrávajícím je Satan. Boží zbroj je na zcela jiné úrovni a je určena k boji právě proti té světské. Pokud s tím nesouhlasíte a máte představu, že s každým člověkem – KTERÝ SE VÁM JEVÍ JAKO NEPŘÁTELSKÝ – zabijete i Satana s jeho padlými anděly, pak je to stejné jako kdybyste střílel do vzduchu nebo do nebe s tím předpokladem, že nějakého padlého anděla se Vám určitě podaří zastřelit.

  Odpověď
 30. Pane Pavle v,
  pokud budete pokračovat stále v tomto „duchu“, zároveň aniž byste si to vlastně v plné míře uvědomoval, prozrazujete o sobě, jak jste nepochopil zásadní principy dějů a událostí, se kterými stojí a padá tento svět. Snad, možná, jste dobrý v jakémsi univerzálním, intelektuálně zaměřeném shromažďování informací, z nichž si vytváříte konkrétní, finální obrazy, ale s duchovní rovinou toho moc společného nemají. Samozřejmě, Vy vycházíte z faktů, čerpajících z různých historických i současných „zaručeně objektivních“ pramenů – budiž. Já vycházím z Písma a pokud mě bude někdo považovat za blázna, rozhodně mě to nazahanbí ….

  Odpověď
 31. Pane Krejčí,

  Putin se prezentuje jako křesťan. Říkal, že nemá v úmyslu napadnout Ukrajinu a přesto tak učinil. Napište mu, ať splní svůj slib. Až to udělá, uvěřím vám.

  Odpověď
 32. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  jediný, kdo může dokonale naplnit svůj slib je – Bůh. Pokud totéž očekáváte od jakéhokoli člověka, pak nevycházíte z Písma a Boha kladete na druhé místo (což ostatně děláte stále). Sám Kristus konstatuje, že jediný dobrý je Bůh. Pokud jste rozhořčen, že lidé zde na zemi neplní své sliby (Vy jste patrně výjimka), no tak dělejte vše pro to, abyste z tohoto padlého, nespolehlivého a falešného světa vyšel. Jak můžete trvat na něčem, co prakticky zde na zemi není možné? Cožpak nevidíte každý den „kreativní krásu“ politiky kolem nás? Co po tomto světě chcete? Předejděte Boha s Jeho ohnivým jezerem a zlikvidujte zlé duchovní mocnosti včetně Satana a bude klid. Nebo ho alespoň svažte pořádným řetězem. Svět Vám nepochybně poděkuje a Bohu ušetříte práci. Zatím tou Vaší aktivitou děláte radost právě vládci tohoto světa.

  Odpověď
 33. Pane Krejčí,

  když řeknu, že Rusové vyvolali druhou světovou válku, Satanovi radost nedělám. Satan totiž nenávidí pravdu. Zdá se mi, že ani vám tato pravda nevoní.

  Chcete po mě, abych spoutal Satana řetězem. Vždyť to právě dělám. Pravda činí Satana bezmocným.

  Odpověď
 34. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „…když řeknu, že Rusové vyvolali druhou světovou válku, Satanovi radost nedělám. Satan totiž nenávidí pravdu. Zdá se mi, že ani vám tato pravda nevoní.“

  Takže už ne multietnický Sovětský svaz (včetně Ukrajinců), ale přímo ti dnes progresivisty paušálně tak nenávidění Rusové? 😮

  Kromě toho Vám zřejmě nedochází, že historické „pravdy“ (proč se stalo to a ono, kdo to či ono zavinil atd.) jsou velmi ošemetné, neboť jsou zhusta jen propagandou, tedy pragmatickou lží, v lepším případě jen subjektivním pohledem daného vykladače historie, který do historie projikuje, mnohdy třeba jen podvědomě, takovou kauzalitu, která mu vyhovuje, kterou si přeje. Proto již Schlegel říkal, že historik je prorok naruby. Podobně se vyjádřil i Schopenhauer.

  Je tudíž nabíledni, že historické „pravdy“ nemohou být tou pravdou, o níž hovoří Ježíš (J 8:32.36), že lidi vysvobodí z otroctví hříchu (J 8:34), tedy z područí satana (J 8:44). Takové „pravdy“ totiž vznikají právě v režii satana za tím účelem, aby lidi proti sobě rozeštvaly, postavily je proti sobě, aby se ideálně lidé kvůli nim navzájem zabíjeli, poněvadž ďábel není jenom lhářem, ale od počátku i hubitelem lidí (J 8:44).

  Napsal jste:

  „Chcete po mě, abych spoutal Satana řetězem. Vždyť to právě dělám. Pravda činí Satana bezmocným.“

  Takovou historickou „pravdou“, kterou se zde oháníte, byla v době Ježíšově i „pravda“ zélotů, že Římané způsobili zotročení židovského národa. Opravdu si myslíte, že tato jimi deklarovaná „pravda“ spoutala satana řetězem a učinila ho bezmocným? Opak je pravdou. Tato zélotská „pravda“ o Římanech, kteří mohou za jejich porobu, vyvolala tak nebývale krvavou řež, zničení chrámu a nakonec i vyhnání Židů, že tam satan nepochybně řádil jak urvaný z řetězu…

  Z toho vyplývá, že žádnými historickými, politickými aj. „pravdami“ nelze satana porazit. Ony jsou to totiž vposledku zase jen ty staré, umně maskované, satanovy lži.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář