Daniel Kolenda / Letnice – moc činit nemožné

Připomínáme si den, kdy Ježíšovi učedníci čekali v horní místnosti, aby poprvé zažili moc Ducha svatého, která otřásla světem. Já v souvislosti s Letnicemi ve skutečnosti nerad používám spojení „připomínáme si“. Letnice totiž nejsou záležitostí minulosti – nádhernou pravdou je, že Letnice nikdy neskončily a trvají dodnes! Ježíš zaslíbil Ducha svatého každému věřícímu ode dne Letnic až do jeho slavného návratu.

„A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost – Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí, vy však mne uvidíte, protože já žiji a také vy budete žít“ – Jan 14:16-19

Jak úžasné zaslíbení! Duch svatý v nás přebývá, vede nás, utěšuje a posiluje. S ním nám nic není nemožné. Vystrojuje nás pro každou výzvu, pomáhá nám zdolat každou překážku a uvádí nás do Boží vůle pro naše životy.

Bůh nás často povolává činit nemožné

Současná doba zplodila spoustu knih o seberozvoji a osobním úspěchu. Učí nás nahrazovat naše špatné zvyky a postoje těmi dobrými a ve výsledku nám slibují bohatství, zdraví, naplnění a štěstí. Mnoho principů, vyučovaných v těchto materiálech, jsou dokonce obecné duchovní pravdy, vycházející z Božího slova a uzpůsobené pro konkrétní situaci. Podobají se však roztleskávačkám na tribunách, které skandují: „Ty to dokážeš! Ty to dokážeš!“„Ty to dokážeš! Ty to dokážeš!“

SouvisejícíCfAN kázalo v Tanzanii více než 300 tisíc lidem. Šípek hovoří o přípravě nových evangelistů

Já vás nechci vyzývat k tomu, abyste „rostli“,„rozvíjeli se“,„dosahovali cílů“ nebo „se měnili“. Namísto toho vás chci vyzvat, abyste svůj život cele poddali Bohu. Kdyby platila filozofie „Ty to dokážeš!“, nepotřebovali bychom Ducha svatého, že ano? Způsob myšlení založený na hesle, „Ty to dokážeš!“,  proto potřebujeme nahradit jiným: „Sám to nedokážu, ale všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“„Sám to nedokážu, ale všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“S jeho pomocí a požehnáním je možné všechno.

Nalézání Boží vůle vždy vyžaduje víru k činění nemožného a jednduchou, dětskou, závislost na Bohu. Bible je plná záznamů o mužích a ženách, kteří svůj osud nalezli v činění dokonalé Boží vůle. Dokázali vykonat věci, které by z vlastních sil nikdy učinit nemohli.

Noemův bláznivý projekt

Noe dostal za úkol ručně postavit loď velikosti velkého letadla. Archa byla obrovská loď, dostatečně velká na to, aby zachránila všechny druhy zvířat před celosvětovou potopou. Jen se nad tím zamyslete, že byste ji museli stavět ručně, a následně shromáždit všechna zvířata. Noe to ale díky Boží pomoci a milosti dokázal.

Lodní inženýři studovali biblické rozměry archy a dospěli k závěru, že byla navržena zcela dokonale pro maximální užitek při plavbě po moři! Před tisíci lety reflektoval nákres archy moderní principy stavebnictví a loďařství, které byly lidmi definovány teprve nedávno. Noe by k takovým výpočtům nikdy sám nedospěl, avšak Bůh, který ví všechno, mu poradil, jak vyrobit dokonalou loď. Stačilo, aby Noe naslouchal a poslouchal. Jeho vrstevníci si museli myslet, že přišel o rozum, když desetiletí za desetiletím s námahou budoval obří plavidlo. Jakmile však začala stoupat voda, byl Noe vděčný za to, že do detailu uposlechl Boží instrukce.

Abrahamovo neuskutečnitelné zaslíbení

Když už byl Abraham pokročilého věku, řekl mu Bůh, že bude mít potomků jako hvězd v nebesích nebo zrnek písku na břehu moře. Jak by se něco takového mohlo stát? On i jeho žena Sára přece byli už příliš staří! Abraham ve svém srdci přesto uvěřil, že Bůh je věrný a že je mocen své zaslíbení uskutečnit. Stal se tak „otcem mnoha národů“ přesně tak, jak mu to Pán sdělil, ačkoliv to z čistě biologického pohledu na věc bylo neuskutečnitelné.

Mojžíšova neproveditelná cesta

Když Mojžíš stanul před keřem hořícím Boží slávou, bylo mu osmdesát let. Bůh mu tehdy svěřil úkol vyvést přibližně dva milióny lidí z Egypta a dovést je to země, kterou o více než sedmset let dříve zaslíbil Abrahamovi. Mojžíš měl spoustu důvodů k pochybám ohledně toho, zda se právě on hodí pro tento úkol. Byl příliš starý. Byl velice stydlivý. Nikdo ho neposlouchal. Faraon ho nejspíš nechá zabít. A i kdyby se mu nakrásně podařilo zorganizovat lid a faraon jim dovolil odejít, jak zvládne na vyschlé poušti bez jídla a vody pečovat o dva milióny lidí? Navzdory všem těmto obrovitým překážkám se však Mojžíš podvolil svému údělu, podle svých schopností se snažil být maximálně poslušný a Bůh už vykonal zbytek! Příběh z knihy Exodus o Boží věrnosti, zaopatření a ochraně je jedním z nejpozoruhodnějších vyprávění Bible.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Mariino zázračné těhotenství

A pak je tu samozřejmě Marie! Tato hrdinka víry je jedním z nejzářnějších biblických příkladů toho, že Bůh dokáže v člověku stvořit něco doslova nemožné a lidsky neuskutečnitelné. Zjevil se jí anděl Gabriel, aby jí oznámil, že nalezla velkou přízeň u Boha a byla vyvolena k tomu porodit izraelského Mesiáše. Vzhledem k tomu, že byla stále pannou, přeptávala se původně, jak se to může stát. Podvolila se ale Boží vůli, přestože ji plně nerozuměla. Nakonec svůj úděl naplnila, když porodila a vychovala Božího syna.

Kvůli její bezpodmínečné vydanosti v ní Duch svatý mohl učinit nezměřitelně úchvatné dílo. Klíčovým veršem je Lukáš 1:38, zaznamenávající Mariinu odpověď na Boží poselství: „Hle, jsem Pánova otrokyně; nechť se mi stane podle tvého slova.“„Hle, jsem Pánova otrokyně; nechť se mi stane podle tvého slova.“Marie se plně odevzdala Boží vůli. My všichni potřebujeme následovat jejího příkladu a dosáhnout v našich životech bodu, kdy upřímně a z hloubi srdcí vyznáme: „Pane, ať se mi stane podle tvého slova, tvé vůle a tvých záměrů pro můj život!“

Obyčejní lidé činí neobyčejné věci

A tak by mohl seznam biblických hrdinů, které Bůh povolal činit neuvěřitelné věci, pokračovat. Byl by velice dlouhý. Bůh napříč dějinami vždy hledal lidi, které vyvolil k činění neobyčejných věcí.

Byli mezi nimi muži i ženy. Někteří byli mladí, jiní staří. Někteří vzdělaní, jiní téměř negramotní. Všichni však měli něco společného: Bůh je povolal k tomu, aby se stali součástí díla, které je převyšovalo. Kvůli jejich ochotě jednoduše se poddat svému Stvořiteli a dovolit mu projevovat skrze ně své plány, si je Bůh fenomenálním způsobem používal. Uzdravující evangelistka Kathryn Kuhlmanová jednou prohlásila: „On si nežádá stříbrných nádob. Nepotřebuje zlaté nádoby. Vše, co potřebuje, jsou poddané nádoby.“„On si nežádá stříbrných nádob. Nepotřebuje zlaté nádoby. Vše, co potřebuje, jsou poddané nádoby.“

Zdá se, že jednou z typických charakteristik Boží vůle je, že nás často vede k činění věcí, které jsou pro nás z vlastních sil neuskutečnitelné. Když mu však poddáme naše životy, přivede své božské plány a sny k naplnění. Stanou se realitou! Když se plně poddáme Duchu svatému, a budeme aktivně naslouchat jeho pobídkám a jeho vedení, nemožné se stane možným. Bůh má velikou zálibu v činění věcí, které dokáže udělat jen on, abychom mu za ně vzdali všechnu slávu, čest a chválu.

Autor vede organizaci Kristus pro všechny národy (CfAN) Zdroj: cfan.eu Datum: 22. května 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář