David Novák / Ruská genocida a snaha nahradit křesťanství komunismem

Když vypukla válka na Ukrajině spojená s brutální genocidou Ukrajinců, znovu jsem si pokládal otázku, kde s v ruském vedení bere tolik zla a bezcitnosti? Tolik lži? Proč nejen vojenská agrese, ale proč genocida? S tím souvisí další otázka – proč ani to, čeho jsme nyní svědky, nevede přívržence Ruska ke změně postojů? Jak se ještě někdo může hlásit ke komunismu? 

V minulosti jsem četl různé ruské autory, dějiny Ruska mě dlouhodobě zajímají, nicméně v poslední době jsem narazil na vynikající dvoudílné dílo Dějiny Ruska 20. století. Editorem je profesor Andrej Zubov, který byl nedávno nucen uprchnout ze své země, a pokud vím, žije nyní v Čechách a přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Na knize se podílela řada vynikajících ruských akademiků a historiků, dostáváme tedy na ruské dějiny minulého století jedinečný pohled zevnitř. A je to pohled často šílený, který ovšem zároveň čtenáři poskytne hlubší porozumění, proč Putin a spol. dělají a komunikují tak, jak to vidíme. Proč zvrácenosti, krutosti a lži nejsou problémem nebo něčím, za co by se Putinův režim styděl, nebo co by dokonce zakrýval. 

SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Pokání a změna slovníku

To, co Rusko hluboce ovlivnilo, je jeho děsivá komunistická a bolševická minulosti. Minulost, ke které genocida patřila. Rusko se se svojí komunistickou a bolševickou minulostí ale nikdy nerozešlo, a proto ho stále hluboce ovlivňují bolševicko-komunistické kořeny. Jedna ze zásadních věcí, která vysvětluje zvrácenost komunismu, je fakt, že komunismus měl nahradit křesťanství. Jak konkrétně, to popisuje Zubov a další. Začtěme se do jejich myšlenek.

S člověkem, kterého křesťanská morálka označuje jako „nepřítele božího“, „hříšníka“, komunisté počítali jako se svým stoupencem a přívržencem. Proti přikázání „cti otce svého a matku svou“ postavili komunisté heslo „rozbití starého světa od základů“, světa, jež byl vytvořen rukama předků, otců a matek. Lásku k vlasti nahradili heslem „dělníci nemají vlast“. Proti přikázání „nepožádáš statku bližního svého“ komunisté postavili výzvu k „úplnému zrušení soukromého vlastnictví“. Tj. odebrání veškerého majetku, který nashromáždil člověk sám a jeho předci. Přikázání „nepokradeš“ vystřídalo heslo „kraď nakradené!“. Místo přikázání „nesesmilníš“ komunisté ve stopách Komunistického manifestu z roku 1848 proklamovali přání zavést „společenství žen“ a zrušit „buržoazní“ rodinnou morálku: „Buržoazní řeči o rodině a výchově, o něžných vztazích jsou odporné.“ (Komunistický manifest) 

Namísto dobra, zachovávání míru a očekávání odměny od Boha komunisté vedli k nesmiřitelnému boji s nepřáteli jejich učení, k „světovému požáru“ války až do vítězství komunismu na celém světě a ke spojování všech nadějí pouze stranou a jejím vůdcem, jež jsou „rozumem, ctí a svědomím všech pracujících“. 

Lež, principiálně zakázaná, neboť otcem lži je satan, se pro bolševiky stává nejen možností, ale každodenní normou. „Základ, pilíř, půdu, a především neustále fungující zbraň bolševické vlády představuje lež,“ zapsala si Zinaida Gippiusová do svého Petrohradského deníku v listopadu 1919. 

Na místo absolutní božské Pravdy komunisté kladli relativní lidskou, „třídní“, „proletářskou“ pravdu. A protože „rozumem, ctí a svědomím“ je jejich vůdce, bylo pro komunisty to, co on pokládal za dobro, dobrem, to, co pokládal za pravdu, bylo pravdou a to, co pokládal za zlo, bylo zlem. 

SOUVISEJÍCÍ – David Novák / Úspěch 

Leninovi se dělalo doslova fyzicky zle ze všeho, co bylo spojeno s Božím jménem. V dopise Gorkému v listopadu 1913 napsal: „Veškeré náboženské ideje, jakákoliv idea nějakého pánbíčka, jakékoliv koketování s pánbíčkem je absolutně nepředstavitelná ohavnost.“ V projevu na III. celoruském sjezdu Komsomolu roku 1920 řekl: „Naše morálka je plně podřízena zájmům třídního boje proletariátu. Naše morálka je odvozena od třídního boje.“

Největší překážku pro světový třídní boj tvořilo společenství upřímně a hluboce věřících lidí. 

Tolik Zubov a další ruští historikové. V době, kdy se stále více ozývají pro-ruské hlasy, je třeba znovu sdílet, že současné Rusko je zlo. Nikoliv jeho lidé, ale jeho vůdci, kteří mají vliv. Máme co do činění se zlem, které se nezastaví absolutně před ničím – viz uvedené texty. Se zlem, které nenávidí život a stejně tak dárce života.

Dokud se Rusko nezřekne své minulosti a neprojeví lítost, nemůže být jiné. Bude nadále páchat zlo do té míry, do které mu to projde. Proč? Protože zlo a s tím související viny již nelze změnit, ale můžeme je pojmenovat a zříci se jich. Pokud to neuděláme, budeme je dělat stále znova. Tak jako současné Rusko na Ukrajině. Dělá jen to, co dělalo vždy.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: blog Davida Nováka Datum: 24. října 2022 Foto: Wikimedia Commons – Vladimir Iljič Lenin

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

37 Komentáře

 1. Když čtu tyto a podobné názory, udivuje mě pohled a postoj jejich autorů. Jako kdyby ztratili víru ve spravedlivého Boha, v takového Boha, který nemůže proti své přirozenosti nad sebemenší maličkostí zavírat oči, který nemůže proti své přirozenosti být nespravedlivý, který nemůže být nemilující. Proč tedy autor nestaví své životní postoje na jediném pevném základu, kterým je Kristus? Proč naopak staví na písku? I samotné křesťanství nebylo a není co se týče vývojové krize výjimkou a čeká jej bolestivý přerod.

  Odpověď
 2. „Měšťácké fráze o rodině a vychování, o něžném poměru rodičů k dětem, jsou tím odpornější, čím více následkem velkého průmyslu veškeré rodinné svazky proletářů zanikají a čím více stávají se děti chudiny prostým obchodním zbožím, prostými pracovními nástroji“ Komunistický manifest, překlad August Radimský, 1898 ( cs.wikisource )
  “ „Buržoazní řeči o rodině a výchově, o něžných vztazích jsou odporné.“ (Komunistický manifest) “ zde citát od Nováka, resp. od Zubova. KM mluvil o všeobecné, společné výchově dětí a společenství žen. Zde mu nepřisuzujte žádné nemravnosti. Výzev k násilné konfrontaci společenských tříd je naopak plný.
  Autore, M-L mi lili do hlavy celé mládí, včetně vysoké školy. Dodnes se mi z toho dělá zle. Kdybych tento neumělý rozbor četl na jiném, čistě politickém webu, neměl bych námitek. Jen bych návštěvy tohoto webu omezil pro jeho prostoduchost. Asi ani nemůžete za to, že ho sem redakce přebrala ( asi taky něco redakce přebrala 🙁 )
  Již jsem zde dával odkaz na článek Romana Jocha z roku 2014, kde jasnozřivě říká, že asi jedinou možností, jak se Rusko může odstřihnout od své sovětské minulosti je to, že zakusí skutečně fatální dopad porážky jako nacistické Německo. ( Za sebe dodávám ještě Boží zásah jako zázrak. ) Záměrně zdůrazňuji sovětskou, protože největší zvěrstva války na Ukrajině páchají příslušníci neslovanských etnik. Navíc bolševismus je jen jedním z kořenů ruského marasmu, k dalším patří novopohanství a nacionalismus.Pokud jde o ukrajinské reálie, doporučuji dr. Davida Svobodu z ÚSTR. K ruským reáliím pak úvahu Alexeje Kelina, potomka bělogvardějce, donského kozáka, s azylem v prvorepublikovém Československu : Západ ke zkulturnění Ruska v 90. letech nijak nepřispěl, naopak se podílel na divoké privatizaci ( jako když mrzáčka místo pomoci skopnete ze schodů – řekl přímo v ČRo ).
  Vám bych pak doporučil zvážit, zda při Vašich duchovních pracovních povinnostech nejsou výpravy do dalších oborů kontraproduktivní. Ale možná jsem moc náročný a má kritičnost je naopak hříchem na mé straně.
  P. S. Kdybyste zvedli hlasitost přenosů ze třináctky, možná bych si je rád poslechl. A pak Vás hodnotil shovívavěji. Možná.
  M. Pinkas

  Odpověď
 3. pro Mirek P.

  Kdybych shrnul vaše názory: Sovětský svaz a jeho marxismus-leninismus byly odporné a jsou spolu s novopohanstvím a nacionalismem „kořeny ruského marasmu“. Jestli jsem to správně pochopil, na odpornosti Sovětského svazu však měla hlavní vinu neslovanská etnika Sovětského svazu. Na druhé straně zkažený je podle vás asi také Západ, že po pádu Sovětského svazu nepomáhal Rusku kulturně a ekonomicky.

  Myslím si, že nemáte pravdu. Po pádu Sovětského svazu šla životní úroveň v Rusku prudce nahoru – Západ poskytl zaostalému Rusku zdarma svou moderní techniku. Zpočátku krátkou dobu byla v Rusku dokonce i demokracie. Nebylo chybou Západu, že se Rusko mentálně vrátilo k systému, který připomíná feudalismus.

  Prostoduchý není článek autora …

  Odpověď
 4. Ačkoli vím, že politické diskuse jsou házením hrachu na stěnu, přece jen musím uvést na pravou míru alespoň ono údajné „společenství žen“, o kterém prý je řeč v Manifestu komunistické strany. Je to totiž tak, že autoři Manifestu v něm právě vyvracejí onu DOMNĚNKU, kterou komunistům někteří tehdejší protivníci přisuzovali, pokládajíce ženy nikoliv za svobodné bytosti, ale za majetek, podobně jako je majetkem dům, továrna, pole, dobytek… Cituji z Manifestu:
  „Ale vy komunisté chcete zavést společenství žen, křičí na nás sborem celá buržoazie. Měšťák vidí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. Slyší, že výrobní nástroje mají být dány do společného užívání, a nemůže si ovšem představit nic jiného, než že stejný úděl postihne také ženy. Nemá ani potuchy, že jde právě o to, zrušit postavení ženy jako pouhého výrobního nástroje.“
  https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/455967/mod_resource/content/1/kom-manifest.pdf

  Odpověď
 5. Na tuto válku bude potřeba obrovská spousta peněz a proto se do co nejvyšší motivace obyvatelstva k obětavému strádání zapojují i někteří hodnostáři církevní.
  Kristus by řekl – kdo jsi bez viny, hoď první kamenem. První se, Západe, sám zřekni své minulosti, projev lítost a přestaň páchat zlo, které i tobě zatím prochází.

  Proč? Protože zlo a s tím související viny již nelze změnit, ale můžeme je pojmenovat a zříci se jich. Platí to stejně pro obě strany.

  Odpověď
 6. pro pana Krejčího

  Vaše příspěvky jsou vždy ve stylu: „Nic neříkám, ale na moje slova dojde.“ 🙂

  Když nemáte odvahu říci, co si myslíte, neříkejte raději nic.

  Odpověď
 7. pro pana Arona

  Apoštol Pavel píše v listě Římanům (3,10-12) : „Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.“

  Nejsme tedy bez viny ani já, ani vy. Jestliže nejste bez viny, mohu vám zapálit dům? Mohu vám k tomu ještě říci, abyste se zřekl své minulosti, projevil lítost a přestal páchat zlo, které vám zatím prochází? Přijal byste mé mravní ponaučení, nebo byste si o mě myslel, že jsem se zbláznil?

  Odpověď
 8. Pavle v.,
  Ano, máte pravdu, moje příspěvky sem někdy více, či méně vůbec nezapadají. A to v tom smyslu, že odvracím pozornost od vnějších věcí, od povrchnosti, k hloubce a pravdě, která je skrytá uvnitř. Obracím pozornost k Boží absolutní moci, která je vládnoucí silou ve vesmíru nade vším. Obracím pozornost ke Kristu, který je hlavou všech křesťanů, ale také všech vládců a panovníků. Když se nad těmito fakty zamyslíte, dojdete k poznání, že ve všem a v každém okamžiku je nejvyšším vládcem Kristus. Pokud nebudeme stavět na tomto pevném základu, pak zaprvé, těžko se budeme moci honosit přízviskem – křesťan – a zadruhé, diskuse bude probíhat v duchu každého jednotlivce. Tedy ne v Duchu sjednocujícím, ale v duchu rozdělujícím. Diskutujte si a uplatňujte své názory podle podle svého ducha, máte na to právo, ale stejně tak současně přijímejte názory i jiných, které jsou stejně „pravdivé“, jako Vaše. Ale toto platí nejen pro Vás, ale ještě ve větším měřítku pro ty, kteří jsou v teologických „funkcích a pozicích“ na těch nejvyšších příčkách, jako samotný autor tohoto komentáře, ale samozřejmě nejen on.

  Odpověď
 9. Panu Pavlovi V. Vaše přirovnání k zapálenému domu kulhá na obě nohy

  v tom, že v oné válce začalo pálení a bombardování domů rusky mluvících Ukrajinců vládními vojsky. Té stejné vlády, která se dostala k moci násilnou revolucí na Majdanu, podporovanou Západem.

  Oficiální narativ tvrdí, že ty domy patřily separatistům a takovýmto a jejich rodinám a sousedům smrt a zkáza domů poprávu patří. Jako křesťan si to nemyslím.

  Odpověď
 10. Ještě stále máme demokracii a nemusíme mít všichni stejný názor, což po nás vyžadují naši vládci. Tímto vyjadřuji souhlas s příspěvky p. Arona

  Odpověď
 11. to Jiří Aron

  Žádný útlak Ukrajinců mluvících rusky na Krymu a Donbasu nebyl. Za celou dobu existence Ukrajiny po roce 1991 Rusko nepodalo v OSN jedinou stížnost.

  Odpověď
 12. pro paní Evu

  S kurioózní myšlenkou, že komunisté měli být obviňováni, že chtějí kolektivizovat nejen výrobní prostředky, ale i ženy, jsem se za doby mého studia marxismu-leninismu nesetkal. Tím neříkám, že to není pravda. Stejně bizarní bylo i tvrzení komunistů, že v kapitalismu bylo na ženu pohlíženo jako na výrobní nástroj. Ženy nebyly rovnoprávné s muži celá tisiciletí před tímto sporem.

  Odpověď
 13. Panu Pavlovi
  Tak vy jste se s takovým tvrzením dosud nesetkal? Ale vždyť to právě napsal pan Novák: „Místo přikázání „nesesmilníš“ komunisté ve stopách Komunistického manifestu z roku 1848 proklamovali přání zavést „společenství žen“ a zrušit „buržoazní“ rodinnou morálku: „Buržoazní řeči o rodině a výchově, o něžných vztazích jsou odporné.“ (Komunistický manifest) “
  Pan Novák citoval z Manifestu kousek věty „Buržoazní řeči o morálce jsou odporné“.
  Budiž to trochu upřesněno: „Buržoazní řeči o rodině a výchově, o něžném poměru mezi rodiči a dětmi jsou tím odpornější, čím víc rozvoj velkého průmyslu přetrhává všechny rodinné svazky proletářů a čím víc jsou děti proměňovány v pouhý předmět obchodu a v pracovní nástroje.“
  Nerozumím tomu, co chcete říct větou „Stejně bizarní bylo i tvrzení komunistů, že v kapitalismu bylo na ženu pohlíženo jako na výrobní nástroj. Ženy nebyly rovnoprávné s muži celá tisiciletí před tímto sporem.“
  V Manifestu se přece netvrdí, že před kapitalismem byla rovnost. Stejně tak i před kapitalismem existoval (navzdory přikázání „Nesesmilníš“ mimomanželský sex a prostituce, jak dokládá tento citát:
  „Není ostatně nic směšnějšího než přemravné zděšení našich měšťáků nad domnělým oficiálním společenstvím žen u komunistů. Komunisté nepotřebují zavádět společenství žen, to tu bylo skoro odjakživa. Našim měšťákům dokonce nestačí, že jsou jim k dispozici ženy a dcery jejich proletářů, o oficiální prostituci ani nemluvě, a s náramným potěšením si vzájemně svádějí manželky.“
  Manifest prostě jen ukazuje na to, že morálka společnosti, která je postavená na vykořisťování člověka člověkem, je pokrytecká.

  Odpověď
 14. Panu Pavlovi V. Nebudu se snažit Vás dál přesvědčovat o tom, že část Ukrajinců mluvících ukrajinsky celá léta utlačovala a zabíjela rusky mluvící Ukrajince.

  Odpověď
 15. Pane Arone, jezdil jsem na Ukrajinu od roku 98. Můj kamarád tam jezdí několikrát za rok. Nikdy se tam nestalo a ani jsem o tom neslyšel, že by někdo měl problém s tím, že mluví rusky. Velká část Ukrajinců mluví rusky po celé zemi, nejen na východě. Ani ukrajinsky neumí.
  ……….ale když to tvrdí Vladimír Vladimírovič, tak tomu prostě věříte, že , protože on nikdy nelže. Nebo máte nějakou osobní zkušenost ?

  Odpověď
 16. Panu Novákovi. Záleží na jakou část Ukrajiny jezdíte zda do Lvova nebo do Doněcka.

  Pokud jste o ničem neslyšel, neznamená to ještě, že problém neexistuje. Spíš to může svědčit o tom, že se o něj nezajímáte.
  Nedávno zde vyšel článek k tématu národnostního útlaku. https://www.krestandnes.cz/krestanske-radio-reaguje-na-zakaz-hrani-v-ruskem-jazyce-pastori-prechazeji-z-rustiny-na-ukrajinstinu/?amp=1

  Nebo si zkuste vygooglit spojení jazykový zákon Ukrajina.

  A zkušenost mám, i když z druhé ruky.. Nedávno jsem mluvil s Ukrajincem ruské národnosti z východní části Ukrajiny. Národnostní útlak existuje.

  Odpověď
 17. Existuje národnostní útlak Rusů nejen na Ukrajině, ale i v pobaltských republikách. Rusko chce po Západu jen jedině – aby už konečně dali Rusku pokoj.

  Odpověď
 18. pro paní Evu

  Cituji Komunistický manifest:

  „Ale vy komunisté chcete zavést společenství žen, křičí na nás sborem celá buržoazie. Měšťák vidí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. Slyší, že výrobní nástroje mají být dány do společného užívání, a nemůže si ovšem představit nic jiného, než že stejný úděl postihne také ženy. Nemá ani potuchy, že jde právě o to, zrušit postavení ženy jako pouhého výrobního nástroje. Není ostatně nic směšnějšího než přemravné zděšení našich měšťáků nad domnělým oficiálním společenstvím žen u komunistů. Komunisté nepotřebují zavádět společenství žen, to tu bylo skoro odjakživa. Našim měšťákům dokonce nestačí, že jsou jim k dispozici ženy a dcery jejich proletářů, o oficiální prostituci ani nemluvě, a s náramným potěšením si vzájemně svádějí manželky. Buržoazní manželství je ve skutečnosti společenstvím manželek. Komunistům by bylo možno nanejvýš vytknout, že by chtěli změnit pokrytecky zastřené společenství žen společenstvím oficiálním a nezastřeným. Rozumí se ostatně samo sebou, že se zrušením nynějších výrobních vztahů zmizí také z nich vyplývající společenství žen, tj. oficiální i neoficiální prostituce.“

  Paní Evo, vy máte pravdu, že komunisté žádné společenství žen neplánovali. Na druhé straně jejich tvrzení, že „buržoazní manželství je ve skutečnosti společenstvím manželek“, nebo že buržoazní řád plodí společenství žen jako oficiální nebo neoficiální prostituci, je naprosto uhozené.

  Faktem je, že komunisté Boha zavrhli. Místo Božího království hodlali zavést nebe na zemi, s tím, že dosažení tak vznešeného cíle je opravňuje k použití jednostranného násilí a okradení buržoazie. https://www.youtube.com/watch?v=hLMhjCGL-8I

  Odpověď
 19. Ono nejsou ještě problémy v církvi, které autor předsedá, dost velké na to, aby se vzdal politické agendy a začal je řešit?

  Odpověď
 20. pro pana Arona

  Ve vašem odkaze na článek https://www.krestandnes.cz/krestanske-radio-reaguje-na-zakaz-hrani-v-ruskem-jazyce-pastori-prechazeji-z-rustiny-na-ukrajinstinu/?amp=1 se píše: „Ale již dříve v červenci prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon o téměř úplném zákazu ruské hudby v rozhlase a televizi. Zákon, který parlament schválil dvoutřetinovou většinou, vyjímá klasické umělce z doby před vyhlášením nezávislosti, jako byli Čajkovskij a Šostakovič, i moderní skladatele, kteří odsoudili válku.“ … Sergej Rachuba z organizace Mission Eurasia, který sám mluví rusky, k tomu řekl: „Věřím ve svobodu slova, ale tohle je válečný stav.“

  Váš článek říká opak toho, co říkáte vy.

  Já jsem před přepadením Krymu Ruskem (2014) nikdy neslyšel o národnostním útlaku rusky mluvících Ukrajinců. Vy ano? Jak se útlak projevoval?

  Odpověď
 21. Ano, je to divně řečeno a není jasné, co tím Marx přesně myslel. Možná to bral tak, že ženy, které se nevdávají z lásky, nýbrž kvůli majetku a ekonomickému zabezpečení, se vlastně prodávají.
  Pane Pavle, máte pravdu v tom, že se Marx mýlil, když si myslel, že zrušením stávajících výrobních vztahů, ve kterých jsou dělníci závislí na vlastnících výrobních prostředků (a ženy závislé na mužích), nestane okamžité osvobození všech. A mrzí mě, moc mě mrzí, že komunisté chtěli svět změnit násilím, čímž způsobili mnoho zlého. Mrzí mě i to, že nehledali Boha. Že se raději nepokusili založit x-tou církevní denominaci, když se jim nelíbila tehdejší církev.

  Odpověď
 22. Článek říká cituji
  … již dříve v červenci prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon o téměř úplném zákazu ruské hudby v rozhlase a televizi.

  „Nechci, aby naši zaměstnanci byli ve vysílání zatčeni za čtení Bible v ruštině,“ řekl Christianity Today Dan Johnson.

  Pan Pavel V. říká cituji:“Váš článek říká opak toho, co říkáte vy.“

  Dále už není potřeba pokračovat.

  Odpověď
 23. To Geras: Ano velké problémy nejsou. Naše církev si vede velmi dobře a je radostí jí předsedat spolu se skvělou Radou!

  Odpověď
 24. Pane Pavle V.,
  dlouho jsem váhal, zda vůbec odpovědět. Pouze zde obtěžujete ostatní přispěvatele, aniž jste se samostatně k článku vyjádřil. K ruskému marasmu přispěla zaostalost, bolševická revoluce a zřejmě i pravoslavná církev, svou neschopností místo obřadů přinášet lidem Boží slovo ( tím se myslí Písmo, kdybyste to nevěděl ) a kolaborací s carskou mocí. ( tím se z Rusů koncem 19. století stali hojně nihilisté nebo anarchisté ). To bylo ještě před Leninovým pučem – u mého minulého příspěvku jste se neorientoval, kdy hovořím o minulosti a kdy o současnosti.
  90. léta v Rusku byla ekonomickou tragédií – hyperinflace, pokles HDP, pokles reálné mzdy ( viz. wikipedia/ekonomika Ruska ). Sám Jeffrey Sachs vyjádřil zklamání, že reformy přispěly pouze k obohacení hrstky lidí. Potom je jasné, že Putinova koncentrace moci spolu s příznivou situací na světových trzích surovin, vlila do obyvatel novou důvěru. Zřejmě i do obyvatel východní Ukrajiny, která se též potýkala s kleptokracií oligarchů a mohla poslouchat ruské sdělovací prostředky. A Putin si vodil Tymošenkovou či Janukoviče za ručičku.
  Novopohanství je další součástí dezirfomační války vedené pohrobky KGB. Proto na Slovensku, kde je populární časopis Zem a Vek, je veřejnost ještě více proruská.
  Neslovanské národy Ruské Federace nejsou žádná neviňátka. Z gulagů bylo nereálné uprchnout proto, že je domorodí stopaři našli a za úplatu vydali spět. Před pár dny jsem slyšel na ČRo ženu z osvobozené části Donbasu : měli jsme štěstí, Luhanská brigáda se k nám chovala slušně, nebyli to Čečenci ani Burjati. ( Tedy nejen ruské obyvatelstvo potřebuje pokání a evangelium ). Jiná věc je co stalo třeba v Buče – když se nejprve velitel slušně představí obyvatelům a v noci ožralý příjde zabíjet a znásilňovat. Alkohol – další metla Ruska.
  To byl pokus o co nejupřímnější odpověď. Víc už reagovat nebudu. Škoda času, když prostodušší jsme zde nejméně 3 🙂

  Odpověď
 25. pro Jiřího Arona

  Článek https://www.krestandnes.cz/krestanske-radio-reaguje-na-zakaz-hrani-v-ruskem-jazyce-pastori-prechazeji-z-rustiny-na-ukrajinstinu/?amp=1 říká, že na Ukrajině byla omezena svoboda slova, ale z pochopitelného důvodu – kvůli válečnému stavu s Ruskem. Stejně tak za druhé světové války demokratické země zakázaly na svém území vše, co by mohlo podporovat německého agresora nebo ohrožovat morálku.

  Pane Arone, stále ještě jste nijak ndoložil falešné tvrzení, že před ruským napadením Krymu byli rusky mluvící Ukrajinci utlačováni. Mohl byste uvést zdroj těchto informací? Nebo jste tu lež vymyslel sám?

  Odpověď
 26. Panu Pavlovi
  Pan Aron chtěl možná upozornit na to, že sdílení evangelia a čtení Bible v ruštině je jazykovým zákonem zakázáno také. („Nechci, aby naši zaměstnanci byli ve vysílání zatčeni za čtení Bible v ruštině,“ řekl Christianity Today Dan Johnson.)
  Čili ruské obyvatelstvo bude potrestáno i tím, že neuslyší evangelium. Což je jistě v rozporu s ideou křesťanství. Křesťané přece vždycky kázali evangelium i svým nepřátelům. Jejich jazykem, pochopitelně.
  Ale vy zřejmě nevěříte, že by se vlivem slyšení biblického textu mohl někdo z Rusů obrátit, že?

  Odpověď
 27. pro paní Evu

  Pan Aron říká, že nestojí na straně ani Rusů, ani Ukrajinců s tím, že žádný z těchto soupeřů nemá čisté svědomí. Já jsem jeho stanovisko napadl, protože křivdy, jichž se dopustili Rusové, jsou nesoumněřitelné s těmi Ukrajinskými. On kontroval tím, že Ukrajinci své rusky mluvící spoluobčany utlačovali. Já na to, ať to dokáže. On jako důkaz onoho utlačování dal odkaz na článek z Křesťan dnes, který informuje o ukrajinském zákoně cenzurujícím ruskou hudbu. Zákon nezakazuje ruské vysílání a byl přijat v reakci na válečné napadení.

  Paní Evo, posuďte sama, zda zmíněný zákon znamená útlak rusky mluvících Ukrajinců. Skutečně si myslíte, že je nyní vhodná příležitost, aby Ukrajinci hlásali svým okuopantům evangelium? Myslíte, že by o to stáli? Vždyť oni jsou pravoslavní křesťané a obracet se tedy nepotřebují. Jejich patriarcha Kyrill jim jasně oznámil, že v této válce bojují za věc Boží (a matičky vlasti zároveň).

  Odpověď
 28. Ukrajinci skutečně nepotřebují ani neměli v úmyslu hlásat svým okupantům evangelium. Hlásat evangelium přece chtěl někdo jiný, – zdá se, že nějaká (snad americká nebo globální) křesťanská společnost, která se zaměřuje na východní Evropu, jak vyplývá z odkazovaného článku, který vyšel zde na KD: „Jedno křesťanské rádio se kvůli omezení stěhuje do Budapešti. „Nechci, aby naši zaměstnanci byli ve vysílání zatčeni za čtení Bible v ruštině,“ řekl Christianity Today Dan Johnson, prezident společnosti Christian Radio for Russia, která z ukrajinské Oděsy provozovalo New Life Radio (NLR). „Očekávali jsme, že rakety zničí naše rozhlasové vysílání, ale ukázalo se, že to byl tento zákon.“
  To, že chtěli vysílat z Oděsy, neznamená, že šlo o Ukrajince. Měli tam jen své sídlo, aby byli blíž těm, na které se chtěli zaměřit, tedy Ukrajincům ruské národnosti, nebo chcete-li, Rusům žijícím odedávna na území patřící nyní Ukrajinskému státu, tedy nejde o okupanty, jak jste je nazval. Nyní bude táž společnost vysílat pro Rusy žijící v Budapešti.
  Článek se odvolává na zdroj https://www.christianitytoday.com/news/2022/august/christian-radio-ukraine-russian-language-febc-nlr.html?utm_source=CT+Weekly+Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_term=198210&utm_content=10644&utm_campaign=email
  Mimochodem, je tam popsáno, jak byla ruština na Ukrajině omezovaná už několik let před válkou.

  Všichni Rusové jistě nejsou pravoslavní křesťané. Někteří patrně budou i jiné víry nebo bezvěrci, kteří se s Biblí dosud nesetkali. Proto není vyloučeno, že by je čtení evangelia mohlo zasáhnout.

  Odpověď
 29. Paní Evo,

  Dan Johnson píše, že jeho New Life Radio nejprve vysílalo z ruského Magadanu, poté z Moskvy, ale i odtud ho ruské úřady vyštípaly, proto se přestěhoval do Oděsy. Johnson tedy není zastánce Rusů. Zmíněný ukrajinský zákon, který údajně diskriminuje ruštinu, se týká jen hudby a nebrání tedy kázání slova Božího v ruštině. Jediným důvodem, proč se New Life Radio stěhuje do Budapešti je to, že zákon omezující ruskou hudbu, je pro rádio komplikací.

  V článku se nepíše o omezování ruštiny před válkou. Cituji: „V roce 2012 Ukrajina udělila menšinovým jazykům oficiální regionální status pro použití u soudů, škol a dalších vládních institucí v oblastech, kde používání dosáhlo 10procentní hranice. Ale v roce 2015 byla nařízeno odstranit ruštinu ze všech železnic a letišť a v roce 2016 byly stanoveny první kvóty pro ukrajinské písně v rádiu.“ Článek tedy datuje restrikce ruštiny od roku 2015. To znamená až po zahájení války útokem na Krym v roce 2014.

  Jestli Ukrajina přece jen jazykově diskriminuje rusky mluvící Ukrajince, co je to proti zvěrstvům, která páchají Rusové? Dokážete pochopit, že se jedná o nesouměřitelné věci? Dokážete pochopit, že člověka nezískáte pro evangelium zbožnými řečmi, ale skutky lásky – když se ho zastanete proti agresorovi? Představte si například, že by vás někdo strašně zbil a zatéto situace by přišel kazatel, který by se vůbec nezajímal, co se vám stalo, a začal by do vás hustit svou nauku.

  Odpověď
 30. Já věřím, že právě když je člověku hodně zle, tak začne daleko spíš hledat Boha. A Bůh jeho. V jedné staré písni se zpívá: „Ty hledíš k poníženému, v srdci v duchu sevřenému, ty Pane víš, co mi škodí…“
  Ale už se k tomu dál nebudu vyjadřovat. Myslím, že to stačí.

  Odpověď
 31. Paní Hájkové:
  Pan Pavel V. cituji: „V článku se nepíše o omezování ruštiny před válkou.“

  Asi nečetl odkazovaný zdrojový článek z Christianity Today. V něm je další odkaz na předválečný text z Human Right Watch o zákoně z r. 2019 a je v něm závěr, že ukrajinská vláda „by měla zajistit rovnováhu ve své jazykové politice, aby se zabránilo diskriminaci jazykových menšin.“

  Dále pan Pavel V. píše pochybné výroky jako „křivdy, jichž se dopustili Rusové, jsou nesouměřitelné s těmi ukrajinskými“ nebo že je „falešné tvrzení, že před ruským napadením Krymu byli rusky mluvící Ukrajinci utlačováni“

  Za mnoho dalších se dá vygooglit upalování ubíjení a střílení ruských Ukrajinců v Oděse ukrajinskými nacionalisty v r. 2014, asi 50 obětí. Nebo dokument Donbas od Anne-Laure Bonnel, z roku 2016.

  Pokud někdo píše texty „Skutečně si myslíte, že je nyní vhodná příležitost, aby Ukrajinci hlásali svým okupantům evangelium? Myslíte, že by o to stáli? Vždyť oni jsou pravoslavní křesťané a obracet se tedy nepotřebují.“ svědčí to o jeho hlubokém nepochopení křesťanství. Vždyť hlásat evangelium je Boží příkaz a ten platí za všech okolností a ten, kdo tomu brání nebo tomu bránění podporuje, se v podstatě staví proti Bohu. Je to neobhajitelné.

  Odpověď
 32. Tak jsem si poslechl část nedávné přednášky A. Zubova na Masarykově Univerzitě. M.j. zde zmínil, že když ruští zajatci v R-U táborech mohli navštívit své bohoslužby, učinilo tak jedno procento. Což svědčí, že Rusové se církvi opravdu odcizili již před nástupem bolševismu. Dále potvrdil z archívů, že to byla skutečně německá tajná policie, která dopravila do Ruska Lenina a 400 dalších revolucionářů, spolu s tištěnými letáky a falešnými penězi. To se pak dělá revoluce 🙁 Bolševická brutalita byla obrovská, ale tato ideologie už 30 let neurčuje politiku Ruska ani jako zástěrka. Pak je tedy zbytečné stále znovu vykopávat z hrobu Marxe a ještě připomínat jeho myšlenky vytržené z kontextu.
  Mimochodem, mladičký Stalin studoval pravoslavný seminář. Od víry odpadl po čtení Darwina. To jste taky neudělal dobře, když jste se sem pokusil propašovat v tomto směru myšlenkovou ekvilibristiku Johna Waltona, když Vaše církev k tématu zaujala vyváženější stanovisko : Stanovisko Odboru pro vzdělávání ohledně různých křesťanských koncepcí stvoření 14. 12. 2020 A pak se nedivte, že už jsem k Vám kritický 🙁

  Odpověď
 33. Autor článku napsal:

  „V době, kdy se stále více ozývají pro-ruské hlasy, je třeba znovu sdílet, že současné Rusko je zlo.“

  V evangeliu je napsáno: „Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.“ On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ (L 12:13-14)

  Ježíš tedy odmítnul rozsoudit celkem jednoduše řešitelný dědický spor mezi příbuznými, avšak autor článku se pasuje do role rozhodčího, který dovede rozsoudit rovnou spory mezi celými národy, jejichž spletité kořeny mohou být staré stovky let. Myslí si snad, že má více jasnozřivosti než Ježíš, který odmítnul nazvat zlem jednoho z bratří svářících se o dědictví?

  Ani historikové zabývající se po celý svůj život vztahy nějakých národů se často nedovedou shodnout na tom, který národ je v konkrétním konfliktu v právu. Avšak autor tohoto článku v tom má na rozdíl od nich jasno…

  Co na to Nový zákon? Prohlásil snad někde v NZ Ježíš nebo apoštol Pavel, že Řím je kvůli své imperialistické roztahovačnosti a bezohlednému vraždění zlem? Že tam žádný takový výrok nemůžete najít? Z toho si nic nedělejte. Tady se objevuje od politických aktivistů v křesťanském hávu vícero textů, které v Novém zákoně evidentně oporu nemají, ba naopak, jsou s ním v rozporu.

  Jako kdyby nebylo v denominacích už tak dost věroučných sporů, někteří lidé mají potřebu zatahovat mezi křesťany ještě navíc politické spory tohoto světa, aby je o to více rozdělili a postavili proti sobě. Komu tím asi slouží?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář