John Piper: Koronavirus jako budíček před druhým příchodem Kristovým

Americký teolog a kazatel John Piper se v knížečce „Koronavirus a Kristus“ vyrovnává se současnou pandemií. Nabízí šest možných odpovědí na otázku, co Bůh prostřednictvím této pandemie činí. Dnes přinášíme zkrácený a upravený překlad třetí odpovědi.

Odpověď 3

Koronavirus je Bohem daný budíček, který nás má probudit a upozornit na blížící se druhý příchod Ježíše Krista.

Historie církve je plná falešných předpovědí Kristova návratu a konce světa. Přesto však zůstává nezpochybnitelnou pravdu, že Ježíš Kristus se vrátí a přijde podruhé.

„Co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru [do nebe], přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“ (Sk 1,11)

Při svém návratu bude soudit svět: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni [svatí] andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.“ (Mat 25, 31-32)

Ty, kteří nejsou připraveni na setkání s Kristem, zastihne den jeho návratu náhle a nečekaně: „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země.“ (Luk 21,34)

Koronavirus jako specifický Boží soud

Porodní bolesti

 Ježíš říkal, že se objeví znamení, ohlašující jeho blížící se příchod – jako války, hladomory a zemětřesení (Mat 24,7). Tato znamení nazýval „porodními bolestmi“ (Mat 24,8) Tato ilustrace vykresluje zemi jako rodící ženu, která se chystá porodit „nový svět“, který přinese Ježíš při svém druhém příchodu.

Pavel tento obraz rozvíjí v Řím 8,22 a říká, že „porodními bolestmi“ je veškeré sténání tohoto věku – všechna utrpení, katastrofy a nemocí (tedy i koronaviruis): „Tvorstvo bylo poddáno marnosti; ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal — a má naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla.“ (Řím 8,21-23)

Pavel nás vykresluje v našich slabostech, bědách a nemocech jako součást stvoření, sténajícího a v porodních bolestech vyhlížejícího nový svět. Sténáme ve svém utrpení a očekáváme konečnou záchranu, vykoupení svého těla při příchodu Kristově, kdy při vzkříšení mrtvých povstaneme v novém oslaveném těle (Fil 3,21).

Bděte!

 Chci říci toto: Ježíš si přeje, abychom viděli porodní bolesti (včetně trápení s koronavirem) jako připomínku, že jeho příchod se blíží a že tedy potřebujeme být připraveni. „Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, v kterou se nenadějete“(Mt 24,44)

Není potřeba „vypočítávat“, kdy to nastane, abychom vzali Ježíšova slova vážně.

„Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!” (Mar 13,33-37)

Poselství je jasné. Zůstaňte vzhůru, neusínejte, bděte! Porodní bolesti přirozeného světa nesou právě toto poselství.

 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Zpracoval David Floryk podle „Coronavirus and Christ“  Datum: 1. května 2020  Wikimedia Commons – ilustrační 

Tags: ,,,

5 Komentáře

 1. Děkuji za dobrý článek a panu Florykovi za překlad. Také vnímám současné potíže s koronavirem a ještě více všechna ta opatření proti jeho šíření jako součást oněch porodních bolestí.

  Blíží se konec světa, jak jsme jej znali. A tím více mohou křesťané myslet na to, aby bděli a radostně očekávali druhý příchod Pána Ježíše Krista.

  Mějme, prosím, v paměti tato Kristova slova: „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.“. Luk 21:33-35

  Odpověď
 2. Evangelium je dobrou zprávou, a je dobrá v tom, že víme že když přijde náš pán Ježíš na tento Satanem řízený svět přesto najde víru. To, že ji najde je zřejmé z toho, že tento svět nebude zničen ale změněn a to tím, že z něj bude odstraněn Satan a jeho zlo, které nás všechny požírá a kdyby pán nepřišel požralo by nás a tento svět by se proměnil v dokonalý „demokratický“ Bangladéš. Je naprosto šílené, že někteří „křesťané“ jsou přesvědčeni o tom, že již nyní zde na světě panuje tisícileté království… no asi je to naivitou a prezencí tohoto světa jako nádherné výkladní skříně. Sluníčkům totiž leží v žaludku Rusko a Čína ale už nikoliv například Bangladéš, který je parlamentním státem, přitom tam funguje defacto otrokářství, dětská práce atd. 2/3 obyvatelstva tam nemají ani čistou vodu a pijí toxickou vodu ačkoliv vláda garantuje čistou…ale jen na papíru…. a o tom je celý svět je pěkný jenom na papíře a proto je dobře že papír hoří…
  Dále pak jsou zde „křesťané“ kteří se snaží tento Satanův svět zachránit….jak kdyby neznali písmo a zapomněli kdo tento svět bude soudit.

  A ano, Bůh je láska, kdyby nebyl láskou nebyla by ani naše existence. Satan nechce naši existenci proto se stal tento svět naším nepřítelem, tento svět nás nechce a bez příchodu Ježíše by byl svět zničen. Kdo miluje tento svět, nepochopil Satanův plán….

  Odpověď
 3. náhodný kolemjdoucí

  Další a další znamení. Lidstvo má za sebou stovky a tisíce let plných znamení. Příští rok bude také plný znamení a následující stovky a tisíce let se budou dít další znamení. Budou jiné konflikty, budou jiné nemoci, bude nespravedlivě vládnout jiná elita, budou umírat jiní lidé (kteří ještě ani nejsou na světě).
  Konec samozřejmě přijde. Jádro Země není nevyčerpatelné a Slunce také. Proto se výzkum zaměřuje na kolonizaci exoplanet. Je hřích opustit Zemi?
  Jestli nás nezačne Ježíš už brzy soudit, tak nás bude muset hledat na jiné planetě.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář