Otakar Vožeh / Slova a skutky

Proč není možné sdílet evangelium skutky, a proč si to musíme připomínat.

Slyšeli jste už někdy citát, který bývá přisuzován Františkovi z Assisi: „Vždycky sdílej evangelium. A jestli je to zapotřebí, použij k tomu i slov.“?  Na první pohled velmi působivá slova o tom, jak je důležité, aby křesťan „zvěstoval evangelium“ svými skutky, svým životem. Vidět evangelium je důležitější, než je slyšet. Slova mohou mít jakousi doprovodnou, podpůrnou roli, ale to, co může změnit svět, jsou naše činy, naše jednání, náš život. Souhlasíme?

Související Otakar Vožeh / Ohrožená svoboda (Soudců 9)

Jenomže ono je to ve skutečnosti docela jinak.  Už proto, že František z Assisi něco takového ve skutečnosti nikdy neřekl. Ale především proto, že evangelium není možné sdílet beze slov. Evangelium je svou definicí slovní záležitostí, a proto může být zvěstováno pouze slovy.

Teď možná někdo bude namítat, že ten citát je jen aforismem, který má ukázat na důležitost toho, abychom jako křesťané dokládali evangelium svými životy, životy učedníků Ježíše Krista. A to je samozřejmě naprosto správná a biblicky založená myšlenka. Naše životy mají odpovídat tomu, co zvěstujeme slovy. Kdosi dokonce řekl, že nejsilnějším argumentem proti křesťanství jsou životy křesťanů!  Kdybychom ten dříve uvedený citát chápali tak, že svými životy dokládáme poselství evangelia, všechno by bylo v pořádku.  Jenomže naneštěstí mnozí to chápou docela jinak a tvrdí, že evangelium je možné „zvěstovat“ beze slov. Tento postoj bývá někdy označován za „inkarnační“ přístup k evangelizaci – což má znamenat to, že jako křesťané jsme svými životy jakýmsi „vtělením“ evangelia na tomto světě.

Hrajeme si tuto jen se slovíčky, anebo je důležité, kdo má v této věci pravdu: zastánci inkarnační evangelizace nebo zastánci zvěstování evangelia slovy?  Je to velmi důležité, dokonce podstatné.

Tvrzení, že evangelium se dá zvěstovat beze slov, pouze naším životem, je nejen nesmiřitelné s učením Písma, Bible, ale představuje i zamlžené myšlení.  Ať už žijeme tím nejlepším životem a sloužíme druhým jak a kde můžeme a obětujeme se pro ně do krajnosti – nezvěstujeme tím ještě evangelium. Evangelium je v podstatě již svou definicí záležitostí slovního vyjádření, stejně jako zvěstování, sdílení, kázání Božího slova.  A když to říkám, jsem si vědom toho, že tu říkám něco, s čím zvlášť v dnešní době celá řada křesťanů nebude souhlasit.  Dovolte, abych své přesvědčení objasnil a dokázal biblicky i logicky.

Takže před námi stojí dvě možnosti: slovní komunikace a komunikace beze slov. Nebo řečeno jinak: slovo a skutky, slovo a činy, slovo a život.  Verbální, slovní komunikace se vztahuje na jazyk. K tomu, abychom mohli komunikovat slovy, potřebujeme použít řeči, jazyka. Každá řeč, každý jazyk, má svou vlastní gramatiku, slovosled a slovník.  Komunikace beze slov se vztahuje na výraz tváře, postoj těla, gestikulaci rukama, pohyb očima, tělesný dotyk, vzhled a podobně. Slovní komunikace může být značně komplikovaná, jak ví každý, kdo se učí cizímu jazyku.  Ale komunikace beze slov může být ještě složitější.  Je to doslova „věda“, kterou se zabývá mnoho učenců v každé civilizaci.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Jedno je jisté: není možné ne-komunikovat. Jeden s druhým neustále komunikujeme, ať už slovně nebo beze slov. Dokonce i když řekneme: „Já k této věci nemám co říct“ a zůstaneme mlčet, naše mlčení komunikuje určité skutečnosti.  Dále: je známou skutečností, že přisuzujeme komunikaci beze slov větší váhu než komunikaci slovní, zvlášť když jsou ve vzájemném konfliktu. Je tomu tak především proto, že je podstatně těžší mít kontrolu nad komunikací beze slov než nad komunikací slovní.  Jako rodiče si stále připomínáme, že je pro naše děti důležitější to, jak jednáme než to, co říkáme.

Komunikace beze slov je přirozená a velmi účinná především v oblasti vztahů, postojů, nálad, pocitů apod.  Zároveň však platí, že nepostačuje k předávání poznání a informací. To se dá snadno doložit. Představte si, že jste dostali za úkol sdělit druhému člověku následující: „Aristotel vyučoval Alexandra Velikého při Macedonském dvoře v letech 342 až 339 před Kristem.“  Naneštěstí ten, komu máte tuto informaci sdělit, neví nic o tom, kdo byl Aristotel, Alexander Veliký, co je to Macedonie, a kdo to byl Kristus, proč se tedy říká „před Kristem“. Navíc váš protějšek nemluví vaší řečí, nemáte tedy k dispozici verbální komunikaci. Jediné, co vám zbývá, je komunikace beze slov.  Dokázali byste sdělit uvedenou informaci bez slovního vyjádření, beze slov?  Dovolím si říct, že nikoli. Tento druh informace není možné komunikovat beze slov, pouhými gesty, očima nebo postojem těla apod.  Aby měla vaše informace smysl, musí být sdílena prostřednictvím slov.

V 1.Kor.15,1-8 nám apoštol Pavel nabízí krátké shrnutí evangelia, tak jak je zvěstoval svým posluchačům a čtenářům: „Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal – jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti.“

Tento biblický text neumíme sdílet beze slov, není to možné. Informace obsažená v textu vyžaduje slovní komunikaci. Z toho důvodu je myšlenka „zvěstování evangelia“ naším životem – našimi skutky – cizí biblickému pojetí. Biblické evangelium svou podstatou vyžaduje verbální komunikaci, slovní sdílení. 

SouvisejícíEvangelium a kultura

Tuto skutečnost si musíme připomínat, a dokonce ji zdůrazňovat ne snad proto, že bychom chtěli jakkoli podcenit nebo znehodnotit účinnost našeho křesťanského svědectví životem. Nikoli. Potřebujeme si však připomínat, jakou roli hraje slovní komunikace a jakou roli hraje komunikace beze slov, když se jedná o naše svědectví, a o sdílení evangelia. Jinými slovy, nesmíme zaměňovat roli, kterou hrají slova, s rolí, kterou hrají naše skutky, náš život. Vzájemná záměna slov a skutků může mít vážné důsledky právě při sdílení evangelia.

Taková záměna vede především ke znehodnocení slovní komunikace. Západní civilizace je dnes poznamenaná generací, která je přímo alergická na jakékoli pravdivé prohlášení, nehledě už vůbec na pravdu evangelia. Naše řeč, naše slova jsou podstatně devalvována, znehodnocena. Tzv. postmoderní civilizace je skeptická vůči slovům, obrazům, zkušenostem a jednání, které si nárokují jakoukoli nadřazenost. Slovní svědectví Církve – kázání, zvěstování – nese ještě silnější stigma. Svět, ve kterém se společenství Církve pohybuje a působí, ještě tak uzná úsilí Církve o nasycení hladových nebo osvobození utlačovaných. Nemůžeme však od světa čekat potlesk za to, že zvěstujeme evangelium, slovo Kristova kříže. Evangelium je svou podstatou konfrontační vůči každé civilizaci, každé kultuře, každé společnosti, každému světskému systému.  Věřící člověk by si měl tuto skutečnost uvědomovat a připomínat si ji pro život křesťanského svědectví.

Když to tedy vezmeme do důsledků, názor, že můžeme zvěstovat evangelium svým životem nás zcela přirozeně vede k tomu, abychom se věnovali tomu, co nám přinese uznání našeho okolí a vyhýbali se tomu, co bude mít za následek spíše odmítnutí ze strany světa kolem nás – a to při zachování dobrého pocitu, že „evangelizujeme“.  „Záleží nám na tom, abychom zvěstovali evangelium“, říkáme sobě i druhým, „ale děláme to svým životem a ne slovy.“  Dochází ke zmatečné výměně pojmů, jejímž důsledkem není nic menšího než to, že zanedbáváme zvěstování evangelia slovy.

Tento výklad evangelizace vede i k tomu, že se mylně domníváme, že moc evangelia vlastně spočívá v nás samých, v přesvědčivosti našeho života.  Mnozí dnes říkají, že skutečná evangelizace není myslitelná bez inkarnačního prvku. Jinými slovy, jako by evangelium nevlastnilo samo o sobě moc vedoucí ke spáse a k novému životu, jako by účinek evangelia spočíval v nás, kdo evangelium sdílíme.

To však neodpovídá novozákonnímu poselství Bible. Slova apoštola Pavla v jeho dopise věřícím v Římě svědčí o tom, že síla a moc evangelia nespočívá v nás, kdo je přinášíme. Spočívá v evangeliu samém, v jeho aplikaci Božím Duchem. „Nestydím se za evangelium“, píše Pavel.   Proč?  Jednoduše proto, že evangelium, slovo kříže a vzkříšení Kristova, ta dobrá zpráva o záchraně, je „mocí Boží ke spasení pro každého, kdo věří.“ (Řím.1,16).  Evangelium je Boží mocí, ne naší mocí.  Bůh vložil do zvěsti evangelia svoji moc. A apoštol Pavel si je tak vědom této moci a má v ní takovou důvěru, že se raduje, když je evangelium zvěstováno dokonce i z nečistých, zištných pohnutek (Filip.1,12-18). 

Nikdo nepochybuje o tom – a ani já to v této úvaze netvrdím – že důsledný křesťanský život víry každého jedince i Církve jako celku, je tím nejlepším pozadím, na kterém má probíhat zvěstování evangelia.  I naše dnešní generace by nám zřejmě byla ochotna lépe naslouchat, kdybychom svoji víru důsledně žili, kdyby byla zřejmá z našeho mluvení a jednání. Tato skutečnost nás však nesmí vést k tomu, aby se zvěstování evangelia stalo jakýmsi rukojmím našeho nedokonalého života.  Jinými slovy, jestli nežiji důsledně křesťansky, nemám právo na to, abych sdílel evangelium.  Je to přesně naopak: můj nedokonalý život je potvrzením toho, že všichni potřebujeme evangelium a stále. Církev na tomto světě nikdy nebude ideálním, dokonalým komunikátorem evangelia. Avšak navzdory našim slabostem, pádům a nedokonalostem, evangelium zůstává plné moci – Boží moci – ke spasení, k záchraně každého věřícího člověka.

Moc, která je evangeliu vlastní, není větší nebo menší podle toho, kdo je zvěstuje. To je skutečnost, která nás vede k velké pokoře, ale zároveň nás také krásně osvobozuje. Moje neschopnost odpovědět na všechny námitky a otázky nevěřících, nedostatek teologického, biblického vzdělání, moje nedůslednost v životě víry – nic z toho neubírá ani kapku moci evangelia.  Protože evangelium není moje, protože patří Bohu, já je nemohu nijak vylepšit, nemohu je nijak znehodnotit, nemohu mu ubrat na jeho moci.  Moc evangelia je mocí Boží, mocí Ducha svatého. Evangelium není mocné díky nám, nýbrž navzdory nám. Díky Bohu. Když sdílíme evangelium, ukazujeme na ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista – jako na Toho, kdo jediný může zachránit každého člověka, který věří.

Evangelium vyžaduje slovní vyjádření, které není možné nahradit žádnou komunikací beze slov.  Náš život může lidi přimět k otázkám, může je „oslovit“ v tom smyslu, že se budou ptát, proč žijeme tak, jak žijeme. Náš život však nikoho nezachrání, nespasí.  Ke spáse vede jedině víra v evangelium Ježíše Krista, víra ve zvěst o Jeho ukřižování a vzkříšení.  Toto evangelium je vždycky aktuální, nikdy není „nemoderní“, nemusíme se starat o jeho dopad v životě člověka. To jediné, co musíme, je sdílet je svými slovy, komunikovat je bez ohledu na cokoli a kohokoli, v plné důvěře v jeho moc.

Autor je zakladatelem československého vysílání Trans World Radio-Monte Carlo a dlouholetý mezinárodní misijní pracovník Datum: 12. dubna 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

22 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Velice dobře vyjádřený vhled na moc samotného evangelia, proti lidským představám, snahám, znalostem, teoriím atd. Je branou do zcela jiného světa, než tohoto dočasného, ve kterém žijeme, ale výstižnější by asi bylo, ve kterém se zmítáme a trpíme. Tento svět bojuje sám se sebou a jeho největší zbraní je strach, jehož nepřítelem je právě evangelium. A Bůh nám předkládá možnost, dát se na stranu vítězů.

  Odpověď
 2. Já jsem nedávno četla o Františkově současníkovi, který „se jednou setkal s bratrem Františkem v klášteře Colpersito v San Severino Marche. Jeho slovo jej zasáhlo a zažehlo v jeho nitru novou jiskru. Možná se mu přihodilo něco podobného, jako sv. Pavlu na cestě do Damašku, že totiž Boží světlo “zazářilo v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři” (2 Kor 4,6). Spatřil Františka v nádheře jeho svatosti a zahlédl v něm krásu Boží tváře. Nyní konečně našel ro, co vždycky hledal, a našel to díky tomuto svatému muži.“
  https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-04/papez-frantisek-k-mladym-buh-po-vas-zizni.html?fbclid=IwAR0yxc4-nFSem534hJ-1Wz34IcxiV7QRAReauBqgxG2Ke8axrp3f_mgfgz0

  Podle mého to neznamená, že František z Assisi byl nějakým morálním vzorem, který měli či mají ostatní následovat, řídit se podle něj. Já bych se možná podle něj také neřídila. Asi bych nechtěla žít v lesích. Ale věřím tomu, že ho Bůh oslovil a povolal k věcem, které dělal, a věřím tomu, že Boží světlo zazářilo v jeho srdci a bylo viditelné druhým lidem.
  Věřím, že na některých lidech je vidět, že s nimi jedná Bůh. Ti lidé pochopitelně nemusejí dělat vždy totéž. Někdy může dělat každý i něco úplně jiného. Někdy to může být pro druhé těžko pochopitelné. Lidé, s nimiž Bůh jedná, nemusejí být vzorem mravnosti, jak naznačuje pan Vožeh.

  Odpověď
 3. Karel Konečný

  Cílem evangelizace je přesvědčení druhého člověka o svém názoru nebo zájem o druhého člověka? Podle událostí, které v současnosti i v minulých letech ve společnosti probíhaly a probíhají to nevypadá, že by církve se nějak formálně hlásily k zájmu o druhé lidi.

  Odpověď
  • Petr niederhafner

   Moje zkušenost s církví, s církvemi je dobrá. Zajem o druhé, opravdová pomoc. Samozřejmě je to jen můj názor, podpořeny mým setkáním s lidmi v cirkvi.

   Odpověď
  • Děkuji panu Vožehovi za článek. Povzbudil mě celý obsah a zejména ten poslední odstavec. Že náš život nikoho nespasí protože nejsme a nikdy nebudeme dokonalí. Je proto nutné slovně vyjádřit evangelium o Pánu Ježíši Kristu kdo je On, Kdo jej poslal a proč.

   Odpověď
 4. Je nepředstavitelné, že by notorický lhář mohl úspěšně zvěstovat evangelium. Bible na toto téma praví: „Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.“

  Kdo chce hlásat evangelium, musí nejprve prožít obrácení, o němž se v evangeliu píše, a teprve posléze bude jeho hlásání pro posluchače uvěřitelné. Jednoduše řečeno: Nikoho nepřesvědčí ten, kdo káže vodu a pije víno. A ještě jinak: Nikdo nám neuvěří, pokud nebudeme sami žít to, co hlásáme. Co vlastně hlásáme? Že byl Ježíš vzkříšen a že stejnou šanci má každý, kdo v něho uvěří. Zde je klíčová otázka, co znamená uvěřit v Krista. Víme, že i Satan věří v jeho existenci. Uvěřit neznamená stát se dokonalým – nemít žádnou slabost. Uvěřit znamená znovu se narodit – opustit život ve lži. Společnost je prostoupena systémovou lží na každém kroku. Bajka Císařovy nové šaty je naprosto pravdivou výpovědí o světě. Ve společnosti (i v církvi) je tolik falše. Například prezident lže a odmítá se za své lži omluvit, přestože byl soudně usvědčen – je to duševní mrzáček. Premiér je bývalý agent StB – prospěchář a zloděj. Česká republika má vinou jeho nepatřičných zasahování do práce odborníků nejvíce mrtvých v souvislosti s pandemií covidu. Prezident zrazuje svou vlast ve prospěch totalitních velmocí Ruska a Číny.

  Víme, že Jan Křtitel přišel o hlavu kvůli kritice mocných. Věřím, že mnohý dnešní křesťan by mu řekl, že se neměl plést do politiky. Avšak Jan Křtitel nebyl jediným prorokem, který se „pletl do politiky“. A nebyl taky jediný, který položil život za pravdu. Obrácení znamená říkat pravdu o světě i za cenu vlastního života. Kdo se obrátí, stane se pro mnoho lidí nepříjemným. A nemusí to být jen ti mocní. Za totality byli lidé ochotni žít ve lži tvrdíce, že se nedá nic jiného dělat. Když se objevili lidé jako Václav Havel či Václav Malý a ukázali, že je možné uchovat si rovnou páteř, byli takzvaným „obyčejným člověkem“ nenáviděni. Stali se pro něho zrcadlem – na jejich příkladu uviděl svou ubohost. Svůj mindrák si tento „obyčejný človíček“ pak léčil poukazem na lidskou nedokonalost oněch velikánů ducha. Křesťané vědí, že Bůh se na člověka dívá jinýma očima – odpustil králi Davidovi jeho fatální hřích.

  Jako křesťané stěží koho přesvědčíme o své pravdě, budeme-li se ve svém životě zabývat banalitami. Budiž pro nás příkladem spíše Martin Kabát než Otec Školastykus.

  Odpověď
  • Karel Krejčí

   Stále nechcete si přiznat a pochopit. Apoštol Pavel byl největší pronásledovatel věřících v Krista a právě proto si jej Kristus zcela záměrně vybral pro zcela opačný úkol. Nejdříve ho zázračně uzdravil a pak se mu osobně zjevil, aby mu předal vědění a moudrost, které se nikdo nevyrovná. To je Kristus a evangelium. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A právě ti uzdravení, mluví za vše.

   Odpověď
    • Karel Krejčí

     No vidíte, notorického a důsledného pronásledovatele křesťanů apoštola Pavla, Kristus si použil ke zvěstování evangelia. Ten by jistě nemohl splňovat Vaše morální představy a získat si Vaší důvěru.

     Odpověď
  • Stěží koho přesvědčíme o Boží pravdě, budeme-li se ve svém životě zabývat svými politickými banalitami především.

   Nebo pokud omezíme výběr svého osobního příkladu jen na dvě smyšlené postavy politického funkcionáře a pronásledovatele jinak smýšlejících lidí, pana Jany Drdy, člena ÚV KSČ 1952 – 1962.

   Chce to něco víc.

   Odpověď
   • Je snad politickou banalitou, že prezident je soudně usvědčený lhář, který se odmítá omluvit za sprosté pomluvy? Je banalitou, že premiérem je zloděj? Měli by snad křesťané nad tím mávnout rukou a předstírat, že jim to nevadí?

    Jan Drda byl komunistický aparátčík, ale autorství jeho pohádky dokazuje, že „Duch (Boží) vane, kam chce …“
    Hrátky s čertem jsou svého druhu vynikající interpretací Písma – staví do protikladu planou (sobeckou) zbožnost otce Školastyka a nezištnou oběť Martina Kabáta.

    Odpověď
    • Křesťané by měli být v politických hrátkách opatrní a nestavět se slepě na jen na jednu stranu nebo, jako ve Vašem případě, jen proti jedné straně. Tedy co Vám vadí u jedněch, nevadí vám u jiných Před Bohem jsme všichni vinni. V politice se nikdy nejedná o souboj dobra proti zlu, ale o souboj o moc. Máslo na hlavě měly a mají všechny strany této soutěže. Křesťané přece nevedou boj proti lidských nepřátelům, ale proti nadzemským mocnostem tmy.

     Hrátky s čertem jsou především pohádková komedie. Pokud v nich hledáte interpretaci Písma a shledáváte ji jako vynikající, svědčí to o Vaši hluboké a zásadní neznalosti Písem.

     Duchovní obsah pohádky je směsí humanismu a pohanských pověr. Principy duchovního boje komedie Hrátek s čertem jdou proto přímo proti Písmu. Čerti nejsou a nebudou naši soudcové, protože ještě před soudem budou všichni padlí andělé uvrženi do ohnivého jezera. Lidi bude soudit jen Bůh a ten soud povede Pán Ježíš Kristus.

     O spáse rozhodne naše víra v dokonalou osobu a dokonalé skutky Kristovy, v jeho zástupnou smrt na kříži a vzkříšení. V pohádce tuto roli prostředníka mezi člověkem a Bohem nahrazuje samotný Martin Kabát. Viz Obraz 9 na https://www.tedeum.cz/2018/12/31/hermeneuticky-vyklad-hratek-s-certem/ .
     Z biblického pohledu je tedy Martin jakýmsi antikristem ve významu řecké spojky na místo Kristovo, jako Kristova náhrada. Pan Drda uvěřil v člověka, nevěřil v Krista.

     Odpověď
     • Východ pro nás není ideál, ale Západ, který degeneruje, také ne. Jsme ve středu Evropy a měli by jsme hledat pomoc u sebe a ne ji čekat od jiného.

     • Pane Arone, antikrist přece není náhrada Krista, ale jeho odpůrce. Předpona či předložka anti- znamená v řečtině proti.

     • ad „V politice se nikdy nejedná o souboj dobra proti zlu, ale o souboj o moc. Máslo na hlavě měly a mají všechny strany této soutěže.“
      ——————————————————————————–
      Je pravda, že když se dva perou, neznamená to, že jeden z nich je v právu. Mohou, jak správně říkáte, bojovat o moc jeden nad tím druhým a jejich cílem je vlastně bezpráví vůči tomu druhému. Jak by někdo z nich mohl být v právu, když usiluje o bezpráví?

      Může nastat případ, že svobodný (člověk, společenství) je napaden agresorem a brání se. V takovém případě není cílem není získání moci, cílem je obnovení svobody. Zde by bylo velikou nestoudností položit rovnítko mezi agresora a jeho oběť. Ti, kdo opakují klišé, že všichni politici jsou stejní, se dopouštějí veliké lži. Každý má nějaké chyby, ale je diametrální rozdíl mezi Václavem Havlem, který se nemstil a Klementem Gottwaldem, který podepsal mnoho rozsudků smrti nad nevinnými lidmi.

      Odkaz na rozbor pohádky Hrátky z čertem mi víceméně dává zapravdu. Zde bych chtěl říci, že dobrá pohádka je svého druhu podobenstvím a jako taková má obrovský význam pro formování duše člověka. Neohrnoval bych nad nimi nos. Čerti v pohádce Hrátky s čertem nevystupují v roli soudců, ale v roli svůdců. Ježíš mluví o peklu jako o ohnivém jezeře, ale je to jen přirovnání. Stejně tak je jen přirovnání ďábla k čertovi.

 5. Paní Hájkové. Diskutujeme o žánru pohádkové komedie, ve které pan Pavel V. nalezl téma vynikající interpretace Písma. Konkrétně v této souvislosti vyzvedl nezištnou oběť Martina Kabáta. Berte to tedy prosím s nadsázkou, jeho i moje komentáře.

  Co se týče osoby antikrista, věřím také v jednu hlavní postavu, která přijde na konci dějin. List Janův popisuje mnoho jiných antikristů, kteří už přišli. A opravdu řecká předložka anti má více významů, na místo či náhrada mezi ně rozhodně patří.
  V českém jazyce např. zde http://m.kamjdes.webnode.cz/news/antikrist-v-rouse-satanove/

  Odpověď
  • Eva Hájková

   Jiný význam řecké předložky neznám. Ale je možné, že se to dá někde, v nějaké odborné literatuře zjistit. Ještě, pokud vím, existuje latinská předložka ante (před), která se v některých slovech mění v anti- (anticipace = předjímání, předvídání, předzvěst).

   Odpověď
 6. Eva Hájková

  Tak jsem přemýšlela a už rozumím tomu, proč předložka anti- může v některých případech znamenat nejen „proti“, ale i „náhradu“. Vlastně je to i v češtině. Například ve slovech: hodnota – protihodnota. Protihodnota v tomto smyslu nemusí být odpůrcem hodnoty, ale je jakousi její alternativou. Tedy něco, čím nám chce někdo nahradit hodnotu (pokud na to přistoupíme a vzdáme se hodnoty).

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář