Stručný vhled do dnešního dispenzacionalismu

Dispenzacionalismus se v poslední době objevuje ve zprávách. Pastoři, kteří učí o vytržení, hrozícím antikristu a falešné mírové smlouvě s Izraelem (kromě jiných očekávání konce světa), se zabývají prorockým významem izraelsko-palestinské války, která začala 7. října 2023. Platí to jak pro pastory megasborů, jako jsou Robert Jeffress a Greg Laurie, tak i pro stovky méně významných kazatelů.

Ve chvílích zvýšeného zájmu o Blízký východ se může lidem mimo evangelikalismus (a dokonce i mnohým evangelikálům) zdát, že tento populární dispenzacionalistický pohled na geopolitiku je evangelikální perspektivou ve velkém. Většina evangelikálů (včetně většiny informovaných dispenzacionalistů) samozřejmě ví, že tomu tak není. Jak bychom ale potom měli chápat rozsah i hranice vlivu této teologie na americký evangelikalismus?

Nedávno jsem publikoval knihu The Rise and Fall of Dispensationalism (Vzestup a pád dispenzacionalismu), takže bych měl mít k tomuto tématu nějaké myšlenky, zejména proto, že „pád“ v názvu knihy se na první pohled zdá být v rozporu s nedávným vzestupem dispenzacionalistických scestných názorů. Některé klíčové definice a rozlišení nám pomohou zorientovat se v již tak proměnlivé, složité a potenciálně nepřehledné teologické scény evangelikalismu.

Definice a rozlišení

SOUVISEJÍCÍBude-li zítra konec světa, ještě dnes zasadím strom

Zaprvé, dispenzacionalismus je mnohem víc než jen scénář konce světa, i když se tomuto aspektu teologie věnuje největší pozornost (a je to, pravda, nejpopulárnější část mediálního zpravodajství). Je to robustní teologický systém založený na závazku k určité biblické hermeneutice, která formuje přístup stoupenců k mnoha otázkám církevního života a společnosti. Jeho výrazná eschatologie nachází široké publikum, ale existují i další základní učení s hlubokým dopadem na biblický výklad, jako je rozlišení mezi církví a Izraelem a budoucí existence Božího království.

Za druhé, v dnešním kontextu stojí za diskusi přinejmenším dvě hlavní dispenzacionalistické tradice. Jsou příbuzné, ale odlišné. Existuje vědecký dispenzacionalismus, o kterém se diskutuje a který se vyučuje v některých seminářích, křesťanských vysokých školách a církvích, ale který má poměrně malou evangelikální voličskou základnu a stopu, zejména ve srovnání s předchozími generacemi.

Existuje také populární dispenzacionalismus, který inspiruje knižní a televizní trh, filmový a hudební průmysl a další média. Vyučuje se v některých sborech – včetně velkých – a je přítomen v některých kruzích evangelikální politiky. To, co bychom mohli nazvat „pop-dispenzacionalismem“, je verze, kterou většina Američanů zná nejlépe – verze prezentovaná v románech a filmech Left Behind (Napospas osudu) a parodovaná v hollywoodských komediích jako This is the End (Apokalypsa v Hollywoodu).

Mezi vědeckým a populárním dispenzacionalismem jsou samozřejmě důležité souvislosti, ale je mezi nimi mnoho rozdílů – ve stylu, přístupu, důvěryhodnosti a obsahu. Bez uznání těchto rozdílů nedokážeme přesně pochopit vliv této doktríny na americký evangelikalismus.

Po vzoru dobově určující knihy Charlese Ryrieho Dispensationalism Today (1965), která bilancovala převážně vědecký dispenzacionalismus 60. let, zůstane tato stručná exkurze do dispenzacionalismu dnes (2024) jen na povrchu porozumění vědecké a lidové dimenzí, která byla v roce 1965 mnohem méně výrazná.

Pop-dispenzacionalistická média jsou mezi evangelikály stále populární.

Pop-dispenzacionalismus nadále ovlivňuje teologický a duchovní život milionů křesťanů – v mnoha prostředích a prostřednictvím mnoha forem médií. Vezmeme-li si jako příklad vydávání knih, žebříček nejprodávanějších knih v subžánru „křesťanská eschatologie“ (např. na Amazonu) ukazuje, že dispenzacionalismem inspirované analýzy moderní politiky jsou na prvních místech žebříčků. Knihy Davida Jeremiaha, Amira Tsarfatiho a Jonathana Cahna se běžně umísťují na předních místech. A knihy v tomto duchu vydávají i velká nakladatelství jako Thomas Nelson, Baker a Tyndale.

V jiných médiích zůstávají pop-dispenzacionalisté velmi viditelní: televizní kázání (Jeffress a nedávno zesnulý Charles Stanley) a rozhlas (John MacArthur, Chuck Swindoll), abychom jmenovali alespoň některé. V roce 2023 se snímek Napospas osudu dočkal dalšího filmového zpracování, tentokrát v režii Kevina Sorba.

Stojí za to zamyslet se nejen nad kvantitou a dosahem této produkce, ale i nad její kvalitou. Zde je situace méně působivá. Mnohé z bestsellerů jsou nekonečným chrličem analýz a předpovědí. To má na jejich konzumenty potenciálně deformující duchovní účinky.

Podobně jako jejich předchůdci v 70. letech (knihy jako Pozdní velká planeta Země Hala Lindseyho a filmy jako Zloděj v noci) prezentují taková média eschatologii způsobem, který je odtržen od základních teologických závazků hnutí. Přemýšlivější dispenzacionalisté toto kritizují už celá desetiletí, ale to tento trend nezměnilo.

SOUVISEJÍCÍJohn Nelson Darby: muž, který zpopularizoval téma vytržení

Na rozdíl od svých předchůdců je dnešní pop-dispenzacionalismus také silně vázán na evangelikální kulturu a přitažlivost. Zatímco předchůdci ze sedmdesátých let tvrdili, a nepochybně se jim to v mnoha případech podařilo, že poselstvím evangelia oslovují nekřesťany (ačkoli jako nástroj evangelizace problematicky využívali lidovou fascinaci pop-eschatologií), současný pop-dispenzacionalismus tuto roli v takové míře nehraje. Jeho produkty jsou zaměřeny na stávající evangelikály a jsou jim prodávány.

Vědecký dispenzacionalismus v posledních desetiletích upadá

Slabiny pop-dispenzacionalismu se dnes ještě prohlubují, protože jeho komerční a spotřební růst ho ještě více vzdálil od odborné teologické tradice.

Obě tradice zažívaly napětí i na vrcholu vědeckého vlivu dispenzacionalismu v 50. a 60. letech 20. století, ale zejména od té doby se rozcházejí. Je to jednak proto, že se toto učení dostalo pod rostoucí kontrolu historických kritiků v evangelikální teologii a biblistice, jednak proto, že kdysi důvěryhodné dispenzacionalistické instituce tuto teologii zavrhly.

Dispenzacionalismus sice nikdy nebyl jedinou teologickou tradicí mezi fundamentalisty nebo evangelikály (vzpomeňme na amileniální kalvinismus Westminsterského teologického semináře nebo historický premilenialismus George Eldona Ladda), ale v 50. letech 20. století byl jedním z dominantních paradigmat. Mělo velkou stáj biblických institutů a vysokých škol, rostoucí soubor seminářů, které nejlépe reprezentovaly Dallas, Talbot a Grace (ve třech různých geografických a kulturních oblastech USA), a působivý seznam celostátně uznávaných učenců.

Přesto počínaje hlasy jako byli Oswald T. Allis ve 40. letech 20. století a Ladd v 50. letech konzervativní odpůrci této doktríny získali vliv – a rozšiřovali – trvalou teologickou, biblickou a intelektuální kritiku. Připočteme-li britské kritiky od Johna Stotta po N. T. Wrighta, jakož i odvrat od dispenzacionalismu v akademických letničních a baptistických kruzích v posledních desetiletích, zaujímá dnes mnohem menší kus teologického koláče než kdykoli v minulém století.

Zároveň se kdysi stabilní bašty této teologie odvrátily od svých historických vlivů. Příklady, jako je univerzita Biola, jsou patrné v celém světě křesťanských vysokých škol a univerzit. Biola, kterou v roce 1908 založili dispenzacionalisté jako Reuben A. Torrey a William E. Blackstone, dnes vykazuje slabý – a na některých místech zcela bezvýznamný – vliv dispenzacionalismu.

Další nedávnou obětí je Multnomah University, někdejší biblický institut a stálice dispenzacionalistického vzdělávání pod vedením svého dlouholetého prezidenta Willarda Aldricha, který je nyní jako satelitní škola začleněn pod Jessup University. Stejný trend navíc vykazují i některé denominace. Evangelikální svobodná církev v Americe (sloučená v roce 1950 jako pevně premileniální a dispenzacionalismem ovlivněná denominace) vypustila v roce 2019 ze svého prohlášení víry slovo „premileniální“.

Vzhledem k tomu lze „pád“ této nauky nejlépe označit za relativní, nikoli absolutní. Profesionální dispenzacionalističtí učenci – včetně Michaela Vlacha, Michaela J. Svigela a Coryho Marshe – pokračují v publikování odborných prací v oblasti teologie, biblistiky a historie. Středně velká a malá nakladatelství jako Paternoster Press a SCS Press vydávají knihy obhajující dispenzacionalistickou perspektivu. Vědci zabývající se dispenzacionalismem se podílejí na činnosti Evangelical Theological Society a udržují vlastní menší organizace. 

Vliv těchto dvou trendů na evangelikalismus je smíšený

Tyto dva trendy – šíření řídkého, málo teologicky erudovaného pop-dispenzacionalismu a úpadek vědeckého dispenzacionalismu – jsou podstatou toho, co mám na mysli pod pojmem „pád“ této nauky v posledním půlstoletí. Úpadek však neznamená ani smrt, ani absenci. Dispenzacionalismus je stále aktuální, i když jeho vliv je dnes různý.

Stále existují semináře a školy, které se alespoň na papíře této teologie drží. Patří mezi ně Dallaský teologický seminář a Liberty University, které jsou dvěma největšími nedenominačními institucemi pro přípravu pastorů v zemi. Existují i menší semináře, jako například Southern California Seminary, The Master’s Seminary a Shepherd’s Theological Seminary, které se hlásí k dispenzacionalistickým směrům. Stranou nezůstávají ani vysokoškolské školy jako Moodyho biblický institut.

V každém z těchto případů se však žitá realita dispenzacionalismu, který studenti přijímají, alespoň anekdoticky, pohybuje v širokém spektru od jasného a potvrzujícího až po nejasný a někdy „pouze podle jména“. Stoupenci navíc přiznávají, že je obtížné získat si pozornost hlavních akademických vydavatelů a časopisů, což dále omezuje vliv vědeckého dispenzacionalismu ve vysokém školství i mimo něj.

V největších hnutích, která se v posledních desetiletích snažila organizovat a rozšiřovat evangelikální službu, dispenzacionalistické vedení nápadně chybělo. Mělo by být jasné, že tato hnutí se liší v kontinuitě s historickými evangelikálními teologickými závazky – ale jsou to hnutí současnosti a odhalují, kde se soustřeďuje organizační energie v evangelikálním světě.

Od 90. let 20. století se k dispenzacionalistické teologii kriticky stavěli například „Mladí, neklidní a reformovaní“, zastánci „třetí cesty“, zastánci křesťanského nacionalismu atd. – a to z různých důvodů. Srovnejme to s dobou před 70 lety, kdy globální misijní hnutí, hnutí mládeže a vysokoškolské křesťanské organizace a (o několik desetiletí později) hnutí Ježíšova lidu a mesiánského judaismu byly mimo jiné významným způsobem oživeny dispenzacionalisty a jejich teologií.

Jednou z oblastí, kde dispenzacionalisté stále představují vedoucí postavení v širším sektoru evangelikalismu, je možná obhajoba cessacionistického pohledu na dary Ducha svatého (Tento teologický směr učí, že zázračné dary Ducha svatého, jako je například dar uzdravování, skočily s dobou apoštolů pozn. red.). Dva stoupenci, John MacArthur a Justin Peters, jsou v tomto směru populárními hlasy. Tento teologický postoj je však v USA i ve světě pod stále větším tlakem ze strany letničních i nepentekostálních křesťanů.

Tyto trajektorie dohromady ukazují na pokles generativní hybnosti dispenzacionalismu v americkém evangelikalismu, i když komplikovaný.

Pop-dispenzacionalismus není pro národní politiku tak relevantní jako kdysi

Zatímco úspěch pop-dispenzacionalismu v komerční a spotřebitelské sféře je ohromující, jedna klíčová oblast dřívějšího vlivu slábne: politické vedení na úrovni církví.

Ve 20. letech 20. století vedly osobnosti jako William Bell Riley a J. Frank Norris válku proti evoluci a alkoholismu. V 50. letech 20. století měli John R. Rice, Billy James Hargis a J. Vernon McGee jedny z největších platforem v zemi pro útok na komunismus. V 80. letech 20. století vedli Jerry Falwell a Tim LaHaye boj proti sekulárnímu humanismu. Každý jeden z nich tomuto učení věřil nebo s ním velmi sympatizoval.

Přestože stále existují příklady významných dispenzacionalistických pastorů, kteří se angažují v politice (Jeffress a John Hagee nebo John MacArthur během covidové pandemie), těžiště konzervativní evangelikální politiky se vychýlilo jiným směrem. V 80. letech 20. století byl jedním z nejtvrdších kritiků tohoto učení nově se ozývající postmileniální „rekonstrukcionismus“, který dnes nachází hlas v rostoucím postmileniálním nacionalismu. Doug Wilson, jeden z představitelů tohoto hnutí, byl dříve sám dispenzacionalistou. Jeho „dekonverze“ od této teologie není ojedinělá a růst jeho konzervativního reformovaného postmilenialismu v severozápadním Pacifiku i jinde je známkou větších teologických trendů.

Ještě významnější než reformovaný postmilenialismus byla letniční aktivizace křesťanského politického aktivismu v Americe. Paula Whiteová a další působili jako poradci Donalda Trumpa a Hagee vede největší proizraelskou skupinu v zemi, Christians United for Israel.

Hagee kombinuje směsi modifikované dispenzacionalistické eschatologie (vydal řadu pop-dispenzacionalistických knih) s letničními naukami a naukami o prosperitě, čímž vytváří účinnou směs apelů na různé voličské skupiny a rozmanité motivy křesťanské podpory Izraele. Hageeho vliv mu umožňuje být americkým mostem ke globální křesťanské sionistické síti, která je v drtivé většině letniční, orientovaná na prosperitu (zaměřuje se zejména na Gn 12,3) a v klíčových částech své teologie anti-dispenzacionalistická. Velká část dnešního mezinárodního křesťanského sionismu, jakkoli je to z pohledu USA těžko představitelné, se věcně i rétoricky staví proti tomuto učení.

Whiteová má zase blíže k dominionistickému postoji a vyzývá křesťany, aby převzali autoritu ve společnosti a kultuře. V politických kruzích se tento názor – a v širším smyslu i názor globálního pentekostálního a charismatického křesťanství – shoduje spíše s konzervativním reformovaným postmilenialismem než s dispenzacionalisty a dnes dodává velkou část energie, která evangelikály politicky organizuje.

Budoucnost dispenzacionalismu

Tyto čtyři body vykreslují komplexní obraz dnešního dispenzacionalismu, který zahrnuje vědeckou, kulturní a politickou oblast. Nelze přesně určit, jak se bude tato doktrína vyvíjet v příštích padesáti letech, ale pokud bude svědkem obnoveného vlivu v evangelikálních seminářích nebo zaujme představivost evangelikálů generace Z, bude to pozoruhodný obrat současných trendů.

Zároveň, pokud pop-dispenzacionalismus ztratí svou komerční přitažlivost, bude to také hodné pozornosti a pravděpodobně to bude signalizovat změnu v evangelikální kultuře v širším smyslu – odchod často dominantní přítomnosti v evangelikální kultuře od 70. let 20. století.

Autor: Daniel G. Hummel je ředitelem The Lumen Center v Madisonu ve státě Wisconsin a vědeckým pracovníkem na katedře historie Wisconsinské univerzity v Madisonu. Je autorem knihy The Rise and Fall of Dispensationalism: How the Evangelical Battle over the End Times Shaped a Nation (Vzestup a pád dispenzaconalismu: Jak evangelikální bitva o poslední časy formovala národ, Eerdmans, 2023).

Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 4. března 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

16 Komentáře

 1. U nás jsou vidět zhruba tři viditelné antagonistické tendence mezi evangelikály:

  1. Dispenzacionalisté: hnutí lidových youtuberských kazatelů marginálních sborů, shromážděných okolo astrologického dispenzacionalismu (miháľismus); kroměřížský novokalvínský institut (macarthurianismus); a již trochu vyčpělý klasický darbismus (Křesťanské sbory a vnitrocírkevní hnutí KS při SCEAV). Mezi nimi je spíše pragmatický pakt o neútočení, i když se např. pneumatologicky značně liší.

  2. Rekonstrukcionisté: CBH, která je pod vlivem hnutí Bethel (resp. NAR), a charismatické sbory, které jsou pod vlivem analogického Kingdom now (Hagin, Margies, Prince), aniž by si to uvědomovaly, a chtějí „proměnu společnosti“ (heslo Života víry). K tomuto účelu má sloužit tzv. „probuzení poslední doby“.

  3. Amilénialisté: stoupenci okolo časopisu Zápas o duši (zodité) a některé kruhy CB a luteránů, ovlivněných např. učením Johna Stotta. Jejich vliv je ovšem nyní marginální a má vliv spíše mezi intelektuály.

  Okolo těchto směrů je pak jakýsi nedefinovatelný oblak směsistů, někdy i zklamaných stoupenců předchozích skupin, kteří to (už) neřeší, a uvědomují si, že zaujmout definitivní stanovisko ve věci, která je tolik závislá na historických pohledech, není reálné. Celkově ovšem lze říci, že jsou:

  1. Pesimisté, kteří očekávají zhoršení věcí a nástup Antikrista. Někteří věří, že mu uletí, jiní se na to naopak připravují.

  2. Optimisté, kteří se naopak připravují na převzetí vlády nad společností (kritizují první skupinu, která jim to kazí) a často se mezi nimi rekrutují političtí aktivisté (jsou aktivní i na tomto webu), ale tvrdí, že je potřeba přiložit ruku k dílu a nečekat na probuzení.

  3. Vyvrbisté , kteří čekají, že to prostě nějak dopadne…

  Odpověď
 2. Domnívám se, že Zjevení Janovo je taková báseň v próze. Báseň obsahuje řadu symbolů, které mají zapůsobit na city čitatele, ale samy o sobě nemusí mít žádný konkrétní význam. Přestože se city vymykají racionálnímu chápání světa, neznamená to, že nemají pro člověka hluboký význam. Proto považuji pitvání Apokalypsy za ztrátu času, ba jeví se mi to jako kontraproduktivní, protože to vzbuzuje domněnku, že dějiny jsou „nalajnovány“ dopředu a člověk je svým úsilím nemůže ani zlepšit, ani zhoršit. Takový názor je odůvodněním pro zásadu: Nehas, co tě nepálí! Ve filozofii je tento názor nazýván historicismem. Na něm byl založen marxismus, který definoval železný pořádek v etapách dějin počínaje prvobytně pospolnou společností, přes jisté společenské řády, konče vědeckým komunismem, což mělo být nebe na zemi, kde člověk, který zatouží po jachtě nebo Ferrari jednoduše půjde a vezme si je (každému podle potřeb). Marxisté vycházeli z Hegela, Hegel z Platóna. Platón položil základy totalitarismu.

  Jaký význam má pro člověka umění pracující se symboly lze spatřit při rozkliknutí následujícího odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=2VejTwFjwVI

  A ještě (pro Evu H.):

  Neviděla jsem blata,
  neviděla jsem moře –
  a přece vím, jak kvete vřes
  a vlna bije o břeh.

  Nemluvila jsem s Bohem,
  nenavštívila ráj –
  a přec jsem jista jeho slovem
  jak potvrzenkou naň.

  (Emily Dickinson)

  Odpověď
 3. Mně se líbilo, jak jednou Dan Drápal někde napsal, že Zjevení nám bylo dáno pro těžké životní chvíle. Tehdy může člověka oslovovat. Já jsem svého času velmi ráda četla Kazatele.

  Odpověď
 4. Ad pavel v

  Že jsou „dějiny nalajnovány“, ovšem netvrdí jen Apokalypsa (Zj 1:1; 4:1; 22:6), nýbrž i Ježíš sám (Mt 26:54; Mk 13:7). Co si s tím při svém popperovském aktivismu, který se marně snažíte přiodít křesťanským rouchem, počnete?

  Odpověď
 5. Ad Eva Hájková

  „Mně se líbilo, jak jednou Dan Drápal někde napsal, že Zjevení nám bylo dáno pro těžké životní chvíle.“

  Aha, takže Zjevení je něco jako opium? Neříkal to o celém náboženství už ten známý trevírský patriarcha?

  Odpověď
 6. Ježíš si v nejtěžší chvíli vybavil žalm 22 – „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“
  Bylo to snad opium?

  Odpověď
 7. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  protiklad zcela odlišných našich postojů spočívá v zásadní skutečnosti. Vy jste přesvědčen, že nad zlem (ať jej představuje kdokoli a jakkoli) je možné zvítězit zase jenom zlem, namířeným proti. Toto přesvědčení je samo o sobě diskutabilní, protože zásadní otázkou je jednak to, co pro koho znamená zlo a dále, zda relativním vítězstvím opravdu zvítězilo chtěné dobro nad nechtěným zlem. Vaším skutečným nepřítelem není ten vnější, ale ten, který je uvnitř Vás. Ten, který Vás ovládá a úspěšně Vás odvádí od Boha. Žádné vítězství nebo prohra člověka nad člověkem, nemá moc přiblížit k Bohu ani o píď.
  Vy jste prohrávající a Vy to stále nechápete …

  Odpověď
 8. to Karel Krejčí

  Já jsem se nikdy nevyjádřil tak, že nad zlem se dá zvítězit jiným zlem. Tak mi takový nesmysl nepodsouvejte. Jak můžete říkat, že mě jakýsi nepřítel uvnitř mě odvádí id Boha? To je také nesmyslná lež. Chcete-li mě soudit, doložte to. Nemyslete si, že když jste zde anonymní, můžete libovolně urážet.

  Odpověď
 9. Ad pavel v

  „Já jsem se nikdy nevyjádřil tak, že nad zlem se dá zvítězit jiným zlem.“

  Ne? A kdo tady stále dokola prohlašuje, že je správné zabít někoho, kdo hrozí zabitím někoho jiného? Zabíjení snad není zlem?

  Odpověď
 10. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  nejsem si vědom, že bych Vás formou mých příspěvků záměrně urážel a pokud se Vám to tak jeví, tak rozhodně ne v té míře, jaká dříve naopak vůbec nečinila problémy Vám.
  Právě Vámi zde prezentovaný přístup ke knize Zjevení prozrazuje, do jaké míry chápete nebo spíše nechápete Písmo obrazně jako tajenku nebo stavebnici, ve které vše souvisí se vším, navzájem se doplňuje a vysvětluje. A kniha Zjevení je jakýmsi finálním a zjednodušeným souhrnem Starého a Nového zákona a tudíž je velkou a zásadní chybou ji z jakéhokoli důvodu odmítat. Ono totiž vůbec nebyla náhoda, že to, co bylo apoštolu Janovi zjeveno, odehrálo se ve vyhnanství, stranou od lidí, stranou od světského chaosu. Je jisté, že k tomu, aby apoštol Jan mohl plně pochopit smysl, význam a porozumění toho, co mu bylo Kristem předáno, muselo tomu odpovídat jak prostředí, tak i okolnosti. Ba co více, dokonce mu byly předány určité informace, které si měl ponechat pouze pro sebe. Takže Vaším chápáním a přirovnáváním knihy Zjevení k básni v próze, opět se míjíte s hlubokou pravdou a významem, které Písmo obsahuje a především kniha Zjevení.

  Odpověď
 11. Ad Eva Hájková

  Vy jste však psala speciálně o Zjevení, jako by to byla nějaká výjimečná kniha oproti ostatním v Písmu. Mnozí křesťané by ji v kánonu zřejmě rádi neviděli, je pro ně příliš náročné se jí zabývat, proto se uchylují k omluvným frázím typu, že je to kniha, která má křesťany povzbudit v těžkých chvílích, aniž by podrobně zkoumali její poselství. Jako by ostatní nás ostatní knihy bible v těžkých chvílích povzbudit neměly…

  Pro Marxe byly nicméně opiem jakékoli náboženské texty. Je však otázkou, zda někteří křesťané také nepřistupují k Písmu jen jako k jakémusi opiu.

  Odpověď
 12. Pane Krejčí,

  když řeknete, že chci „vymítat čerta ďáblem“, považuji to za urážku. Právě tak obviňovali farizeové Ježíše ze spojení s ďáblem.

  Je také lež, že odmítám Knihu zjevení. Podle mě je pravdivá stejně jako všechna Ježíšova podobenství, která byla pravdivá, přestože to nebyla historické fakta.

  Odpověď
 13. Já jsem psala o Zjevení, právě protože o něm byla řeč. Nepřímo v článku a přímo v diskusi. Ne proto, že je to v rámci Bible nějak výjimečná kniha. Do diskuse mě vlastně zatáhl pan Pavel, který v ní (jaksi bezdůvodně) zmínil moje jméno. Já jsem se vlastně chtěla knihy Zjevení zastat, že nějaký význam určitě má. Jinak by ji raná církev nezařadila do kánonu. Koneckonců i sny mají nějaký význam. V Bibli jsou o tom svědectví.
  Na to, že se Zjevením zabýval pan Drápal (v své knize i v článcích) a co o té knize řekl, jsem si při tom docela prostě vzpomněla. Nepsala jsem, že kniha má křesťany povzbudit v těžkých chvílích, ale že nám (podle něj) byla dána pro těžké chvíle. Vlastně ani nevím, co tím myslel. Předpokládala jsem nějak samozřejmě, že tím myslí to, co já. Z toho vůbec nevyplývá, že bych ji snad pokládala za opium. Mimochodem, domnívám se, že opium spíš utlumuje bolest nežli že povzbuzuje. A Zjevení není opium, jako celá Bible není opiem. Opiem možná bylo učení někdejší církve, které ovšem není s Biblí totožné. V knize Zjevení jsou jak znepokojující výroky, tak upokojující výroky. Podobně jako i v evangeliích či v jiných biblických knihách.

  Odpověď
 14. Karel Krejčí

  Pane Pavle,
  kam mám tedy zařadit Vaše „evergreeny“ o nutnosti oplácet stejné stejným? Pokud budete zde komunikovat navenek „duchovně“, ale ve skutečnosti na základě intelektu, pak je pouze otázka času, kdy se sám usvědčíte, jak si odporujete. Toto je nevyhnutelný proces, kterému se nelze ubránit, protože naše mysl je nespolehlivá a nedokonalá, stejně jako tento svět. K pravdě vede pouze víra v Krista.

  Odpověď
 15. Pane Krejčí,

  ohrazuji se důrazně proti vaší další urážce, že propaguji nějaké oplácení (tedy mstu). Já jsem vždy mluvil o tom, že křesťan má právo se bránit proti agresorovi. To není msta!

  Kdy už přestanete urážet?

  Odpověď
 16. Ad pavel v

  A co jiného je bránění se agresorovi než odpírání zlému, které Ježíš výslovně zakazuje?

  „Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého.“ (Mt 5:39)

  Vy se odvažujete popírat Ježíšova slova, že jeho následovníci odpírat zlému nesmějí? Proč se pak Ježíše vůbec dovoláváte, když si z jeho učení vybíráte jen to, co vyhovuje Vašemu sarkickému smýšlení, tedy smýšlení starého člověka?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář