Stvořil Bůh i jiné planety určené pro život? Hugh Ross nabízí svůj pohled na vědecké důkazy

 

Je někde ve vesmíru další život? Doktor Hugh Ross se ve své nové knize Nepravděpodobná planeta: Jak se zem stala domovem člověka dívá na vědecké důkazy o životě na další planetě. Kromě úvah o mimozemské civilizaci se kniha zabývá i mnohem obšírněji otázkou: Proč jsme tady? Nakonec rozvádí diskusi o jedinečnosti života na Zemi vzhledem k biblické teorii o stvoření, pádu člověka a spaseni.

V e-mailovém rozhovoru pro The Christian Post Ross vysvětluje, že napsal tuto knihu, aby ukázal, jak historie a stavba vesmíru spadá do Božího plánu, kterým je „umožnit miliardě lidských bytostí, aby odpověděly na Boží nabídku vykoupení z hříchů a pozvání do věčně bezpečného a milujícího vztahu s Ním.“

Ross napsal svou knihu na základě vědeckých i teologických podkladů, je pastorem i astronomem. Křesťan Dnes vám nabízí zkrácený překlad rozhovoru pro The Christian Post.

rtb_hugh_ross
Hugh Ross

The Christian Post (CP): Proč jste napsal tuto knihu?

Ross: Vznik této knihy je výsledkem mnoholetého studia biblických textů o stvoření. Všiml jsem si, že většina těchto textů propojuje kreacionistickou doktrínu s doktrínou vykoupení. Také mé pozornosti neuniklo, že několik biblických textů hovoří o tom, že Bůh započal své dílo vykoupení ještě předtím, než cokoli stvořil a že hodlá vykoupit bezpočet lidských bytostí ve velmi krátkém časovém období.

Tyto biblické principy naznačují, že Boží dílo stvoření slouží tomu, aby umožnilo miliardám lidských bytostí dosáhnout vykoupení v průběhu pouhých několika tisíc let.

Biblické studium mě vedlo k tříletému pátrání ve vědecké literatuře s cílem ověřit, zda jsou moje dedukce správné. Kniha Nepravděpodobná planeta je výsledkem tohoto výzkumu. Popisuje a dokumentuje, jak každá část vesmíru, Země a pozemského života a každá událost v historii vesmíru je jen prostředkem k tomu, aby miliardy lidí byly slyšeny Bohem a aby se jim dostalo možnosti vykoupení.

CP: Často slýchávám: „Takové množství hvězd,  tam někde musí být další život.“  Jaký je Váš názor?

Ross: Takový názor je výsledkem čtyř nesprávných předpokladů: 1) Voda je podmínkou obyvatelnosti planety. 2) Každá hvězda je kandidátem na hvězdu, kterou obíhá obyvatelná planeta. 3) Vznik života je jednoduchý proces. 4) Přirozený proces přechodu od jednobuněčných organismů k dnešnímu stavu je samozřejmý vzhledem k miliardě let, které uběhly.

Každému ze tří zmíněných předpokladů jsem věnoval zvláštní kapitolu a čtvrtému předpokladu dokonce několik kapitol, ve kterých ho vědecky vyvracím. Například k tomu, aby planeta mohla být skutečně obyvatelná, musí splňovat až 9 podmínek (kapalná voda, ultrafialové paprsky, fotosyntéza, ozon, správná rotace, sklon, přílivy, astrosféra a atmosférické elektrické pole). Z 3 547 dosud objevených planet pouze jedna splňuje všechny tyto předpoklady – Země.

CP: Proč je pro mnohé vědce hledání mimozemského života tak důležité?

Ross: Důvody jsou různé. Pro vědce, kteří mají neteistický světonázor, by objev existence života mimo sluneční soustavu byl jen potvrzením jejich teorie o vzniku života a o tom, že existuje přirozený poměrně přímočarý vývoj, který nezávisí od žádného vnějšího zásahu Stvořitele.
Dalším důvodem je strach, že Země brzy může přestat být obyvatelná a tedy jedinou možností pro člověka je najít jinou planetu, kterou by mohl kolonizovat.

CP: Napsal jste knihy z pohledu křesťana, který promlouvá k jiným křesťanům o vědě…

Ross: Všechny mé knihy jsou více či méně napsány proto, aby povzbudily křesťany a pomáhaly jim v jejich službě šiření evangelia. Chci, aby je četli a posouvali dál, nevěřícím, které znají a o kterých vědí, že budou ovlivněni obsahem a poselstvím knihy tak, že budou zvažovat dát svůj život Stvořiteli.

Kniha Nepravděpodobná planeta vysvětluje, jak každý kompotent a každá událost ve vesmíru, na Zemi a pozemském životě hraje roli ve vykoupení milióny lidských bytostí v období pouhých několika tisíc let.

Když se nevěřící přesvědčí, že vykoupení vysvětluje, proč příroda vypadá tak, jak vypadá, mou modlitbou je, aby je tento objev motivoval ke snaze zjistit vše o vykoupení a o tom, jaký smysl pro ně Bůh má v tomto životě i na věčnosti. A pro čtenáře, kteří jsou křesťany, je mojí modlitbou, aby je tato kniha motivovala chválit a uctívat Boha jako nikdy předtím.

Přiznávám, že jsem vědecký nadšenec, který mluví k lidem zapálených pro vědu.Věřím totiž tomu, že pokud se věda podává tím správným způsobem, může se stát jejím fanouškem každý. Příroda je druhou knihou Božího zjevení pro lidstvo. Žalm 19 a List Římským 1 nám přikazují, abychom ji všichni četli a poslouchali.

CP: Proč by právě křesťané měli číst tuto knihu?

Ross:  Kniha Nepravděpodobná planeta dá křesťanům důvody a motivaci k tomu, aby chválili a uctívali Boha za jeho stvoření. Kniha je také jedinečně vybaví k tomu, aby mohli přivádět k víře v Ježíše Krista lidi, kteří by jinak zůstali evangeliu nepřístupní.

 

 

Zdroj: The Christian Post

Foto: unsplash.com a Wikimedia Commons

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář