Univerzita PAV: společné vzdělání prarodičů a vnoučat

Mezigenerační učení, respektive vzdělávání je bezesporu trendem posledních let. Aktivity připravované společně pro seniory i děti je možné najít v různých typech institucí, ať už to jsou Domovy dětí a mládeže, knihovny, kluby, nebo vysoké školy. 

Příkladem kurzu, jehož cílem je podpořit přirozené mezigenerační sdílení, je Univerzita pro prarodiče a vnoučata (PAV) na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. „PAV“ je nejen akronymem (Prarodiče A Vnoučata). Logo pavího ocasu symbolizuje pestrost obsahu, formy i složení účastníků. Motto mezigenerační univerzity zní: „Učíme se spolu, vzájemně i od druhých.“ 

Zájemci mohou volit mezi dvěma formami kurzu, celoroční a víkendovou. Dvousemestrální kurz je určen pro dvojice prarodičů a vnoučat od šesti do dvanácti let a zahrnuje vždy osm setkání jednou za měsíc. Zaměření vychází z oblastí, kterým se Teologická fakulta JU věnuje: filozofie, výtvarná či dramatická tvorba, historie, hudba, ale i zážitková pedagogika nebo cvičení paměti. Tomu odpovídají názvy jednotlivých „předmětů“ jako například Neuron na dálnici, Hledání příběhu v obraze, Prostor a čas, Hudbohraní, Samson a studna nebo Město, jak ho neznáte. Výuka probíhá v prostorách fakulty, na kúru Katedrály sv. Mikuláše, ale i v ulicích a zákoutích Českých Budějovic. 

Podobnou koncepci má i pobytová Víkendová univerzita pro prarodiče a vnoučata PAV, obohacená o další zážitkové prvky a více prostoru pro potřeby obou generací. V jinak společném programu tráví jeden večer prarodiče a vnoučata odděleně. Zatímco děti vybíjejí energii v akční venkovní hře, senioři se mohou společně zamýšlet nad tématy, která ve vyšším věku nabývají na významu.  Na rozdíl od ročního kurzu, na „víkendovku“ se mohou přihlásit prarodiče s více vnoučaty od šesti do čtrnácti let. 

Benefity společného vzdělání prarodičů a vnoučat naznačují výsledky malé ankety mezi dospělými účastníky. Senioři pozitivně hodnotili smysluplnost času stráveného s vnoučaty, nové podněty pro diskuzi v rodině a navázání nových kontaktů. Děti podle nich získávají nejen nové dovednosti a znalosti, ale také posílené sebevědomí a sebedůvěru. Mimo anketu se tři babičky svěřily, že jejich vnoučata, která se v rámci PAV projevovala velmi uvolněně a aktivně, jsou v rámci své školní třídy spíše outsideři či dokonce oběti šikany. Oceňovaným benefitem je rozvoj empatie (někdy učí senioři děti, někdy je to naopak) a překonání ostychu vnoučat v kontaktu s dalšími seniory. Tento aspekt shrnula jedna z účastnic: „Velice jsem oceňovala hru po městě s hledáním úkolů, kde děti měly dokázat samostatnost, v družstvu spolupracovat s dětmi rozdílného věku a hlavně s „cizími“ babičkami.“ Atmosféru setkání i víkendových pobytů senioři hodnotili slovy jako výborná, velmi příjemná, úžasná, velmi milá, přátelská. Vyzdvihovali různorodost témat, připravenost lektorů pracovat s rozdílnými věkovými kategoriemi, způsob motivování dětí a obecně motivování účastníků k mezigeneračnímu sblížení.

Program víkendového kurzu PAV připravují studenti pedagogiky volného času. Senioři oceňují „energii“, kterou přítomnost studentů přináší, i skutečnost, že se s nimi děti mohou lépe identifikovat. Pro studenty je příprava mezigeneračního programu skvělou praxí. Musí skloubit potřeby a nároky více generací (prarodičům může být šedesát, ale také osmdesát let či více), poradit si s věkovým rozpětím vnoučat a zohlednit rozdílnou fyzickou kondici či omezení účastníků. Učí se, že zatímco pro děti je výzva v terénu: „Seřaďte se podle věku!“ pobídkou k zábavné akci, pro starší dámy může být zdrojem rozpaků až studu. A že i senioři umí být soutěživí! 

Ve dnech 7.–9. října čeká prarodiče a vnoučata první „pocovidová“ víkendová univerzita PAV v Hlavatcích u Tábora. Zájemci se mohou přihlásit na webu www.tf.jcu.cz v sekci Oddělení celoživotního vzdělávání – Univerzita pro prarodiče a vnoučata. 

Věra Suchomelová, garantka Univerzity pro prarodiče a vnoučata na Teologické fakultě JU

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář