Marian Kuffa a politická angažovanost 

Je mi velmi líto, že musím napsat tento kritický status o tomto muži, kterého jsem ještě před několika lety velmi obdivoval. Domnívám se však, že dozrál čas, abych se k němu vyjádřil. Hned na začátku chci jasně říct, že jsem křesťan, katolík, konzervativec, který považuje genderovou ideologii za zvrácenou a škodlivou, jsem proti zabíjení nenarozených dětí, jsem proti registrovaným partnerstvím…

Tento status píšu právě proto, že si životního díla tohoto muže stále nějakým způsobem vážím. Domnívám se však, že politické výroky a postoje tohoto kněze způsobují obrovské společenské škody. A dnes lituji, že jsem se tak jasně nevyjádřil již v době, kdy začal podporovat extremistickou stranu Mariana Kotleby. Nyní, měsíc před volbami, se pochvalně vyjádřil o Róbertu Ficovi a Andreji Dankovi, předsedovi strany, za kterou kandidují členové jeho rodiny. Dnes víme, že Róbert Fico stál v čele obludného korupčního systému a že desítky vládních nominací a veřejných činitelů strany SMER jsou trestně stíhány a někteří již byli odsouzeni. Sám Róbert Fico žije naprosto promiskuitním životem a ve skutečnosti rozhodně není konzervativcem. Andrej Danko, který také žije promiskuitně, je člověk, který veřejně sympatizuje s teroristickým ruským režimem, v jehož čele stojí mezinárodně odsouzený válečný zločinec. 

SOUVISEJÍCÍBojuji s chobotnicí genderismu, tvrdí farář Kuffa

Charitativní činnosti Mariana Kuffy si stále velmi vážím, ale jeho politické poselství je škodlivé. Je varováním pro každého Božího služebníka. Pokud do popředí našeho hlásání stavíme něco jiného než Ježíše Krista a evangelium, jsme na cestě ke klamu. Tento kněz postavil do centra svého poselství boj proti genderové ideologii a je ochoten se naprosto nekriticky a bez ohledu na celý kontext Božího slova spojit s každým, kdo vyhlašuje boj liberalismu a genderovému modlářství. Je mi to moc líto a modlím se, aby se vrátil na cestu pravdy.

Rád bych k tomuto statusu přidal tuto upřesňující komentář:

 1. Nevyjadřuji kritiku tohoto kněze jako takového (ve statusu vyjadřuji úctu k němu a ocenění jeho životního díla). Kritizuji pouze jeho politické postoje a konkrétní výroky.
 2. Někteří z vás psali, že otec Kuffa děkoval pouze za konkrétní činy politiků a nechtěl je jako takové propagovat. Zkuste se na to podívat zcela střízlivě, aniž byste nekriticky chválili otce Kuffu za jeho zásluhy, které nikdo nezpochybňuje: Je necelý měsíc před volbami a nějaký člověk nejprve vykreslí nebezpečí genderové ideologie a hned poté jmenuje konkrétního politika, přes kterého tato ideologie určitě neprojde, tedy jakéhosi „spasitele“, a přidá dalšího, který je shodou okolností předsedou strany, za kterou kandidují členové jeho rodiny. A který ho potřebuje, aby vyhrál SMER a vzal SNS do koalice. To není chlubení se činem, ale politická reklama jako vyšitá.
 3. Někteří z vás říkají, že otec Kuffa pojmenoval to, co pojmenoval, protože jeho prioritou není „nekrást“, ale genderová ideologie, která zabíjí duši i tělo mladých lidí. Ale Boží slovo říká: „… zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. „. (1 Kor 6,10). Když mladé lidi učíme, že krást, opíjet se a žít promiskuitně není takový problém, stejně zabíjíme jejich duše.
 4. Někteří z vás píší, že otec Kuffa je nepochopený prorok. V Božím slově čteme: „Ježíšovo svědectví je duch proroctví“ (Zj 19,10). To znamená, že podstatou novozákonní prorocké služby je vydávat svědectví o Ježíši, takže jde o duchovní službu, která způsobuje, že lidé slyší skutečný hlas Pána Ježíše a jsou k němu přitahováni. Zda je to poselství, které otec Kuffa v poslední době přináší, posuďte sami.
 5. Neposuzoval jsem, zda má otec Kuffa Boha na prvním místě. Jen Bůh vidí do srdce. Posuzoval jsem pouze jeho poselství, které slyšíme, a proto můžeme říci, jaké téma má na prvním místě.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Peter Lipták Datum: 8. září 2023 Foto: screenshot YouTube – Marian Kuffa

Tags: ,,,,,

67 Komentáře

 1. Olga Nedbalová

  Paní Evo, řešením problémů tohoto světa nemůže být volba jakéhokoliv politika. Soudit ostatní nemyslím ve smyslu konečného soudu, toto přenechávám Ježíši Kristu. K textu Římanům, apoštol Pavel v tomto textu vůbec nepočítá s tím, že by se vládci volili prostým lidem. Vládci byli buď dosazeni Římany nebo to byli dědiční králové. Proti vládcům se dalo jen vzbouřit a sesadit je. Vy si opravdu myslíte, že by nacionalističtí politici, kteří se neštítí porušovat Boží přikázání (lžou, zpronevěřují, kradou, smilní), byli vládci podle Boží vůle jen proto, že nyní slibují potírání genderismu? Nikde výše ve svém textu nevyzývám nikoho, aby volil jakékoliv politiky. Jen zdůrazňuji, že řešením problémů tohoto světa je přijetí Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. A znovu se Vás ptám – pokud tedy zabráním volbou politika tomu, že se bude šířit genderismus, vyřeším tím věčné zatracení lidí, kteří nepoznali Boha? Ano, je pohodlnější zvolit hříšného politika, který mimo jednu dobrou věc, prosadí dalších pět věcí hříšných. Jít za lidmi a ukazovat jim Ježíše Krista, nejen slovy ale celým svým životem svědčit o Ježíši Kristu, je z tohoto úhlu pohledu o dost namáhavější. Ale je to jediná možná cesta, jak prosazovat světlo v podobě Ježíše Krista v tomto světě. Co se týče citací z Písma – v případě, že si v současné době můžeme vybírat, koho chceme volit nebo zda vůbec chceme někoho z politiků volit, bylo by vhodné si připomenout také tento text z 2 Korintským 6:
  14Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? 15Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? 16Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh:
  „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi.
  Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
  17Proto:
  „Vyjděte z jejich středu a oddělte se,
  praví Hospodin.
  Nesahejte po ničem nečistém,
  a přijmu vás.“
  18„Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery,
  praví Všemohoucí Pán.“
  Podobně naletěli někteří křesťané při nástupu fašismu v Německu – očekávali silného vůdce, který vyřeší jejich problémy. Tím, že volili Hitlera, ostatně spíše prokázali svou neznalost Písma a dvou nejvyšších přikázání.
  Současné upnutí se některých křesťanů na velmi úzké spektrum hříšného chování a jeho potírání skrze volbu politika, mi přijde velmi nebezpečné. A také mi přijde nesprávné ukazovat ostatním jako správné řešení jejich problémů místo Ježíše Krista kohokoliv jiného.
  Moje příspěvky pod článkem jsou nyní o mnoho delší než původní text autora, který považuji za velmi kvalitní. Paní Evo, zkuste si znovu v klidu přečíst původní článek a zamyslet se znovu nad ním.

  Odpověď
 2. Je to přesně tak. Křesťané v Německu volili nesprávně Hitlera a stejně tak křesťané v Česku volili nesprávně současnou asociální a nekompetentní vládu. Proto je důležité nenaletět na sliby, ale volit ty, kteří chtějí sloužit vlastním lidem a ne cizímu kapitálu jako současná vláda.

  Odpověď
 3. Olga Nedbalová

  Pane Pavle, necítím se být zrovna člověkem, který by byl vynikající biblista. Ale v některých případech nám křesťanům ani nic jiného nezbývá, než se zamyslet nad některými částmi Písma a nad tím, jak je aplikovat v dnešní době. Hodně jsem ovlivněna Janem Hellerem, který byl vynikající starozákoník. Byl to velmi pokorný člověk, který neustále nám, kteří jsem uvěřili v Krista, připomínal důležitost naší pokory. Před Bohem, před našimi bližními, před sebou samými. I když jeho oborem nebyl NZ, přesto v téměř v každém výkladu dokázal poukázat na Krista. SZ máme studovat, protože Kristus nepřišel SZ zrušit, On ho přišel naplnit. U NZ a zvláště u listů, které psali apoštolové do sborů, je dobré brát v úvahu, v jaké situaci a komu byly listy určeny. Psali je vždy konkrétnímu sboru a v konkrétní situaci. To ovšem neznamená, že už je nyní můžeme jen z Písma vyhodit a říci, že jsou neplatné. Jen bychom se měli zamyslet, za jakých okolností a komu byly určeny. U oddílu o Boží moci svěřené světským vládcům – Pavel byl vynikající znalec SZ a mohl tento starozákonní postup připomenout u sboru, kde se jeho členové mohli chtít vzbouřit proti nadvládě Římanů. Víme, že někteří židé se od Krista odvrátili právě proto, že nenaplnil jejich očekávání, že zatočí s římskými okupanty. Chtěli silného vůdce, který povede fyzickými prostředky vzpouru proti pozemské vládě a zatím přišel Spasitel, který místo toho sám sebe nechá přibít na kříž. Zde se tedy Pavel zachoval velmi správně a upozorňuje křesťany, že vzpoura proti světské vládě není na místě. V naší historii pak můžeme vidět nepochopení původní myšlenky Jana Husa. Místo aby se někteří křesťané zamysleli sami nad sebou, zneužívají poselství J. Husa a začíná velmi nešťastné období husitských válek. Ostatně, pokud bych brala Pavlovy listy doslovně, vůbec bych tady neměla diskutovat. Vždyť ženy mají přece mlčet ve shromážděních a vůbec se k Božím věcem nevyjadřovat. Chápu, proč apoštol Pavel tato slova napsal. My ženy jsme často hašteřivé, pomlouvačné, tam, kde muži volí v hádce zbraň, my ženy použijeme jazyk. Někdy mluvíme až moc a nestihneme se řádné rozmyslet, co chceme vlastně sdělit. Znamená to, že globálně se nemáme my ženy vůbec vyjadřovat k Božím věcem? Tady je dobré se podívat, jak to řešil sám Ježíš Kristus. Rozlišoval snad, zda půjde za ženou nebo za mužem? Ne, Ježíš Kristus jde za každým, kdo Jeho slovo chce slyšet a kdo Jeho slovo přijme. S ženami klidně diskutuje (žena u studny), nechá je naslouchat (Marie u Jeho nohou), dokonce se nechá přesvědčit pohanskou ženou, aby uzdravil její dceru, když se pohanská žena přirovná ke psům, kteří sbírají drobky u nohou svého pána. Na druhou stranu – Ježíš Kristus ženy nijak neupřednostňuje před muži, pouze na tehdejší dobu jedná velmi nezvykle. Ženy seděly tenkrát při výkladu Božího zákona odděleně od mužů a mohly pouze naslouchat, což se ostatně u židů praktikuje dodnes. Ježíš ale přišel spasit všechny, kdo o to stojí. Bez ohledu na to, zda se jedná o muže či ženy. My ženy se tedy můžeme účastnit i výkladu Božího slova aktivně, ale měly bychom si dávat velký pozor na to, zda nejsme hašteřivé, pomlouvačné, jedovaté. Zde nám jde o Boží prospěch nebo zda se tam už náhodou neprosazuje naše hříšné ego. My ženy máme ještě další vlastnost danou už od stvoření světa – snázeji naletíme svůdcům v podobě hada. Kde by muž použil rozum, žena dá na city. Proto satan skrze hada jde za Evou a ne za Adamem. Proto i já netrvám na své neomylnosti a ráda přijmu argument zkušených biblistů. Bohužel u argumentů paní Evy mi spíše přijde, že jsou od někoho jiného než přímo od ní. Jakoby by byly nachystané lidmi, kteří chtějí skrze křesťany dosáhnout politické moci a neštítí se zneužívat k tomu ani Písmo a dokonce ani samotného Boha. Vzhledem k pasážím z Písma o antikristu se tedy více než světských politiků, kteří se k Bohu vůbec neznají, obávám politiků, kteří se Bohem zašťitují a dokoce se možná některý z nich nebude váhat se za samotného Boha prohlásit.

  Odpověď
 4. Paní Olgo,

  se vším, co jste napsala vpodstatě souhlasím až na tu pasáž, že ženy mají sklon k hašteřivosti,…a že snáze naletí. Jsem standardní muž (nejsem homosexuál ani trans) a podceňování žen je mi naprosto cizí.

  Zaujal mě váš názor „… zvláště u listů, které psali apoštolové do sborů, je dobré brát v úvahu, v jaké situaci a komu byly listy určeny“. Myslím si také, že to, co se v Písmu nachází, nelze vždy zobecnit. Například, když Ježíš řekl bohatému mladíkovi, aby prodal a rozdal svůj majetek, neznamená to ještě, že by se z křesťanů měli stát bezdomovci. Když apoštol Pavel říká, že se máme podřídit světské moci, říká tím, že křesťané mají ctít společenský řád, že Bůh nechce anarchii. Neznamená to však, že Bůh toleruje jakoukoliv vládu – vždyť Mojžíš byl vzbouřenec.

  Říkáte: „SZ máme studovat, protože Kristus nepřišel SZ zrušit, On ho přišel naplnit.“ Souhlas. Co to konkrétně znamená? Podle mého Ježíš přišel Zákon vylepšit. Jeho učení ze Zákona vychází (není s ním v rozporu) a zdokonaluje ho. Nicméně velmi mnohé z toho, co Ježíš řekl, bylo již v jiné formě ve SZ obsaženo (ale ne tak pregnantně).

  Odpověď
 5. Olga Nedbalová

  Pane Konečný, čistě technická poznámka – Hitler zájmy svého národa prosazoval velmi zdatně, tudíž slabina jeho vlády nebyla v podlézání cizím mocnostem a rozprodávání vlastního národa. Velkým problémem bylo to, že požadavky německé rasy naopak prosazoval až moc razantně a bez ohledu na zájmy ostatních národností.

  Odpověď
 6. To Olga a Pavel V

  Jen pár postřehů:

  Olgo, diskutovat zde můžeš, protože i kdybys brala Pavlovy (myslím apoštola) pokyny doslovně, on tam píše, že žena má ve shromáždění mlčet. Nemluví se o tom, že by nic neměla psát, takže ok. Je to samozřejmě absurdní argumentace, v podstatě je to „najití díry v textu“, ale takto spousta křesťanů s biblí zachází. Proto souhlasím, že je důležitý kontext. Na tento text existují různé hypotézy. Ježíš přebíral pojmy z politiky, aby mu jeho posluchači rozuměli. Sám se veřejně činného života účastnil. Slovo církev, ekklésia, byl původně politický termín a znamenal shromáždění. Myšleno veřejné shromáždění, kde neměly ženy a děti a otroci hlasovací právo. Tam měly ženy mlčet. Jinak Pavel dovoluje ženě ve shromáždění prorokovat, což byl pro tehdejší křesťanskou komunitu průlom. Pavel není protiženský, i když samozřejmě uznával patriarchální řád společnosti. Nicméně i on přibírá ženy do zvěstování evangelia a tituluje je stejně jako své mužské protějšky – diakonky evangelia.

  U ženy je důležité zdravé smýšlení, které musí neustále pěstovat. Nezastávám radikální postoje, což je např. že žena má vždy mlčet, když je kazatelka či starší sboru, tak je to špatně, atd. Ani postoje, kdy žena muže vůbec nepotřebuje a pokládá ho za jakésiho troubu, bez kterého se svět obejde. Je potřeba pěstovat zdravé sebevědomí jak u mužů, tak u žen. Muž si nezíská respekt tím, že bude ženě předhazovat, že s ní vyhraje páku. To je spíše dětinský postoj, neboť to každý ví, že to nemůže dopadnout jinak. Žena si nezíská respekt věčnou nespokojeností. Svůdců je celá řada, jak v osobě žen, tak i mužů. Biblický pisatel si také myslel, že žena je příčinou hříchu. Nakolik toto učení bylo plodné a co přineslo, posuď sama.

  Pane Pavle,

  také si nemyslím, že Bůh podporuje jakoukoliv vládu, ale chce po křesťanech, aby se za vládu modlili. Biblický SZ pisatel chápal Boha jako vykonavatele trestů nad hříšnými Kananejci. Jako nástroj soudu použil Izraelce. Pokud bychom brali vše doslovně, tak jsou první svaté války řízené Bohem (dnes tomu říkáme genocida). Jsem si vědoma, že se to vysvětluje tak, že ty národy byly tak hříšné, že už nebyly napravitelné. Osobně si myslím, že bychom si měli přiznat stav, kdy úplně všemu nerozumíme a že je užitečné za každou cenu nevysvětlovat Boží skutečné nebo domnělé jednání. Také si myslím, že Bůh nechce anarchii. V textu Ř šlo zřejmě o specifický římský problém.

  Odpověď
 7. Když Trump řekl – USA na prvním místě, tak s tím souhlasím. Vláda se má na prvním místě starat o svůj lid stejně jako otec o svou rodinu. Hitler se měl starat o to, aby se měli Němci dobře, to je v pořádku, ale ne že přepadne cizí stát. Historie je k tomu, abychom se z ní poučili. Pokud lidé volí pro EU, pak si myslím, že se z té historie nepoučili. Členové vyznávající církve v Německu byli ve velké menšině a ostatní věřící je považovali za vyvrhele. Byli to odvážní lidé a někteří za to zaplatili životem. Včera jsem byl na Václaváku na demonstraci proti vládě a dnes ve sboru jsem se s tím netajil, ačkoliv většina je proti mně. Nemám s tím problém. Pokud s vládou nesouhlasím, tak je správné to dát najevo. Problém je v tom, že hodně lidí mlčí, protože se bojí postihu, vyhození ze zaměstnání.

  Odpověď
 8. Trump je nacionalista. Ať to nazveme vlastenectví nebo nacionalismus, je to zhoubná ideologie. Je to totiž legalizace kolektivního sobectví. Nacionalisté dávají přednost vlastním zájmům před spravedlností. Proto neuznávají mezinárodní právo. To se projeví v okamžiku, když mají národnost na území cizího státu. Hitler měl německou kolonu v Česku, Orbán maďarskou na Slovensku, Putin ruskou na Ukrajině. Nacionalismu je vlastní rozpínavost – vyvolávání válek. Nacionalistický nafoukanec chce světu dokázat, že jeho národ je více než ostatní.

  Odpověď
 9. Pan Konečný napsal: „Když Trump řekl – USA na prvním místě, tak s tím souhlasím“.

  Pane Konečný, konečně se v něčem shodnete s naší vládou. Pro pana premiéra Fialu jsou také USA na prvním místě.

  Odpověď
 10. Ad pavel v

  Napsal jste:

  “ Ať to nazveme vlastenectví nebo nacionalismus, je to zhoubná ideologie. Je to totiž legalizace kolektivního sobectví. Nacionalisté dávají přednost vlastním zájmům před spravedlností.“

  Máte pravdu. Soudruh Lenin by Vás pochválil. Nacionalismus je zavrženíhodný. Ať žije proletářský internacionalismus!

  Odpověď
 11. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Vy, pane Ašere považujete upalování čerodějnic za ekvivalentní tomu, že byl Putin prohlášen za zločince. To je vůči těm nevinným ženám neuvěřitelná bezcitnost (chucpe). Vždyť Putin je prokazatelně masový vrah… Za toto zlo se budete jednou zodpovídat. Ony „čarodějnice“ budou svědčit proti vám. Nezávidím vám vaše vyhlídky.“

  Ale to pláčete na špatném hrobě. Chcete-li někomu vyčítat upalování čarodějnic, pak ho musíte vyčítat především své vlastní denominaci, která je upalovala nejvíce. Vaše příslušnost k ní přece dokazuje, že jste nástupce těch, kdo tyto ženy v rozporu s učením NZ upalovali, přičemž se snažíte zde těmto ženám nyní stavět jakési imaginární pomníky nevinnosti.

  Takže i na Vás lze vztáhnout Ježíšova slova:

  „Běda vám, učitelé Písma a farizeové, pokrytci, protože stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili ve dnech našich otců, neměli bychom s nimi podíl na prolévání krve proroků.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili.“ (Mt 23:29-31)

  Vašimi výlevy proti upalování čarodějnic zde tak svědčíte sám proti sobě, že jste nástupcem těch, kteří je vraždili…

  A Vaše denominace je vraždila proto, že nevěřila učení NZ, že náš boj není proti krvi a masu, nýbrž proti duchovním mocnostem zla (Ef 6:12). Místo toho se držela starozákonního tělesného boje proti zlu (Ex 22:17).

  Zrovna tak Vy nevěříte učení NZ, že náš boj není proti krvi a masu, když zde v rozporu s učením Ježíšovým (Mt 5:44nn; J 18:36) i učením apoštolů (2 K 10:3-6; Ef 6:12) soustavně verbujete do fyzické války proti Rusům, tedy právě do boje proti krvi a masu, k masovému vraždění ve válce. Takže děláte přesně to samé, co dělali Vaši předchůdci, když volali po upalování čarodějnic.

  Ap. Jan píše, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě (1 J 3:15) a že každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Vy nejenže zde neustále ventilujete svou nenávist vůči Rusku, Číně atd., ale chcete aby proti nim bylo fyzicky válčeno, aby byli vražděni lidé.

  A zrovna Vy, který popíráte základní principy NZ, si dovolujete mě soudit předčasně (1 K 4:5)? Dříve než Bůh?

  Odpověď
 12. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Nabízí se otázka, jak je možné, že lidé nazývající sami sebe křesťany, jako Kuffa, Ašer, Aron, Konečný, Kartouz, Krejčí, Realtoltek zrazují ukrajinský lid, když žádají, aby EU a USA přestaly podporovat obranu Ukrajiny proti ruskému útoku. Je zřejmé, že pokud by se tak stalo a Rusko Ukrajinu ovládlo, následovala by krutá ruská pomsta na ukrajinských předácích podobně jako za Stalina na polské inteligenci v Katyňském lese.“

  Již jsem Vám psal jinde, že válka na Ukrajině je soudem (Ř 13:2), který na sebe přivolali ukrajinští majdanisté tím, že se vzepřeli proti vládní moci ustanovené od Boha (proti Janukovyčovi). Je to přímo učebnicový příklad naplnění Pavlových slov z Ř 13:1-2. Takže moje a jiných postoje nejsou žádnou zradou, nýbrž naopak věrností Božímu slovu, které zrazujete právě Vy svým ustavičným válečným štvaním.

  Bojovat proti Božímu soudu se nevyplácí. To věděl už Jeremjáš, který dle Vás musel být také zrádcem, když vyzýval Izraelce, aby se vzdali, nebojovali proti Babyloňanům, naopak aby babylónskému králi sloužili:

  „Neposlouchejte své proroky ani své věštce ani své sny ani své mrakopravce ani své čaroděje, kteří vám říkají: »Králi babylónskému sloužit nebudete!« Prorokují vám klam, aby vás odvedli daleko od vaší země. A já vás vyženu a vy zahynete. ALE PRONÁROD, KTERÝ VLOŽÍ SVOU ŠÍJI POD JHO BABYLÓNSKÉHO KRÁLE A BUDE MU SLOUŽIT, PONECHÁM V JEHO ZEMI, je výrok Hospodinův, a bude ji obdělávat a v ní sídlit.“ K Sidkijášovi, králi judskému, jsem mluvil přesně tato slova: „VLOŽTE SVOU ŠÍJI POD JHO BABYLÓNSKÉHO KRÁLE A SLUŽTE JEMU I JEHO LIDU A BUDETE ŽIVI. PROČ BYS MĚL UMÍRAT TY I TVŮJ LID MEČEM, HLADEM A MOREM, jak mluvil Hospodin o pronárodu, který by nesloužil babylónskému králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají: »Králi babylónskému sloužit nebudete.« Prorokují vám klam. Já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův, oni prorokují v mém jménu klam, abych vás vyhnal. Zahynete vy i proroci, kteří vám prorokují… Neposlouchejte je! SLUŽTE BABYLÓNSKÉMU KRÁLI A BUDETE ŽIVI. PROČ BY TOTO MĚSTO MĚLO BÝT OBRÁCENO V TROSKY?“ (Jr 27:9-17)

  Proč přesto stále chcete bojovat proti Božímu soudu nad Ukrajinou?

  Odpověď
 13. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Říkáte, že hnutí LGBT či genderismus působí násilí. Doložte to. Já o ničem takovém nevím. Pedofilie je násilí, ale s LGBT či genderismem nemá nic společného. Použil jste falešný argumentační trik, když jste smísil pedofilii a homosexualitu, abyste mohl homosexualitu odsoudit.“

  Spíše jste měl napsat, že nechcete vědět. Každý si totiž může snadno zjistit, že mezi sodomity je podstatně více pedofilů než mezi lidmi preferujícími opačné pohlaví. Stačí zmínit studii K. Freunda a R. J. Watsona, v jejímž abstraktu se uvádí:

  „Předchozí šetření ukázala, že poměr sexuálních delikventů vůči dívkám vs. pachatelů vůči dětem mužského pohlaví je přibližně 2:1, zatímco poměr gynefilů a androfilů mezi běžnou populací je přibližně 20:1. Tato studie zkoumala, zda etiologie preferovaného partnerského pohlaví u pedofilů souvisí s etiologií preferovaného partnerského pohlaví u mužů preferujících dospělé partnery. Použitím falometrických testů citlivosti k výpočtu podílu skutečných pedofilů mezi různými skupinami sexuálních delikventů vůči dětem a při zohlednění dříve hlášených průměrných počtů obětí na skupinu pachatelů byl poměr heterosexuálních a homosexuálních pedofilů vypočten na přibližně 11:1. TO NAZNAČUJE, ŽE VÝSLEDNÝ PODÍL SKUTEČNÝCH PEDOFILŮ MEZI OSOBAMI S HOMOSEXUÁLNÍM EROTICKÝM VÝVOJEM JE VĚTŠÍ NEŽ U OSOB, KTERÉ SE VYVÍJEJÍ HETEROSEXUÁLNĚ.“ (Journal of Sex & Marital Therapy, Vol. 18, No. 1, Spring 1992: 34-43)

  Pedofilie se tedy vyskytuje signifikantně častěji v komorbiditě s „homosexualitou“ než u „heterosexuálů“.

  A „homosexuální“ pedofilové jsou rovněž více násilničtí než pedofilové „heterosexuální“. To je v sexuologii také dávno známá věc:

  „S větší mírou použitého násilí se obvykle setkáváme u homosexuálně pedofilních trestných činů.“ (P. Weiss: Sexuální deviace, Praha 2002, s. 79)

  Potřebujete snad ještě další doklady? Proč se vůči těmto známým faktům děláte slepým?

  Odpověď
 14. To co se stane a čím vyvrcholí a skončí válka na Ukrajině je nevyhnutelné. Pak bude migrace opačná z EU do Afriky.

  Odpověď
 15. Nedávno jsem se vrátil ze Saudské Arábie, kousek od pravé hory Sinaj mi Svatý duch ukázal místo kde je kámen z kterého Mojžíš vytesal „druhé“ desatero. Hodně jsem přemýšlel co tím vývojem na zemi jediný Bůh sleduje… a ano aby se lidé snáze probudili musí přijít to co přijde. Psal mi profesor z Vídně, že je to s velkou pravděpodobností opravdu on ale chtělo by to průzkum. Nicméně byla by škoda to místo zveřejňovat lidé nemají úctu a zničili by to tam anebo by se z toho stala putová atrakce jak z Jeruzalému kde 90 procent turistů nemá žádnou úctu k svatým místům anebo se minimálně nechovají tak jak by se chovat na takovém místě měli.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář