Priateľstvo s Bohom: Je to naozaj možné?

Biblia nám hovorí o niekom, kto poznal Boha osobne, kto sa priatelil s Bohom. Volal sa Mojžiš, a toto úžasné vyhlásenie nájdeme v Starom zákone: „Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom“ (2. M 33:11).

Jedného dňa, keď sa rozprávali, Mojžiš požiadal Boha o najodvážnejšiu vec, o niečo bezprecedentné. Povedal: „Ukáž mi svoju slávu“ (verš 18). Inými slovami: „Chcem ťa vidieť, Bože. Rád sa s Tebou rozprávam. Mám rád naše rozhovory. Ale chcel by som ťa vidieť.“

Je dobré chcieť vidieť Boha. Páči sa mi, čo napísal kazateľ A. B. Simpson: „Kedysi to bolo požehnanie, teraz je to Pán; kedysi to bol pocit, teraz je to Jeho Slovo. Kedysi som chcel Jeho dary, teraz samotného Darcu; kedysi som hľadal uzdravenie, teraz Jeho samotného.“

SOUVISEJÍCÍGreg Laurie: Kto je Duch svätý? I.

Ježiš tiež povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia“ (Mt 5:8).

Priateľov môžete požiadať o láskavosť, a Boha táto žiadosť neurazila. Keby však Mojžiš uvidel Boha, bol by na mieste zomrel, pretože Boh povedal: „Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive“ (2. M 33:20).

Boh teda povedal Mojžišovi: „Celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno: Hospodin… Hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu! Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť“ (verše 19, 21–23).

Boh hovoril: „Si môj priateľ, Mojžiš, a ja ti dovolím urobiť niečo, čo ešte nikto nikdy neurobil.“

Ani si neviem predstaviť, čo Mojžiš v ten deň videl. Keď apoštol Pavol odišiel do neba a vrátil sa späť na Zem, povedal: „Bol som uchvátený do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť“ (2. K 12:4).

Inými slovami, to, čo Pavol počul a videl, bolo neopísateľné. Nevedel to vyjadriť slovami.

To je úžasný vzťah. Ale je tu niečo, čo by vás mohlo prekvapiť: Priateľstvo kresťana s Bohom je ešte bližšie ako to, ktoré mal s Bohom Mojžiš. A to preto, že keď Ježiš zomrel, bola ustanovená Nová zmluva. Ježiš naplnil všetky starozákonné obety a znamenia. On je Boží Baránok, ktorý sňal hriechy sveta.

Po zmŕtvychvstaní povedal Ježiš Márii Magdaléne: „Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu“ (J 20:17).

Ježiš hovoril: „Počúvaj, On je teraz tvojím Bohom a Otcom. Môžeš na Neho volať.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Preto môžeme byť s Bohom priatelia. Ježiš povedal: „Nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca“ (J 15:15).

Mojžiš videl Boha a my Ho môžeme vidieť tiež.

Podobný príklad nájdeme v príbehu o Štefanovi, ktorý sa stal prvým mučeníkom cirkvi. Bol to odvážny mladý muž, ktorý by nikdy nezradil svoju vieru. Stál pred vtedajšími náboženskými vládcami, známymi ako Sanhedrin, a ohlasoval im evanjelium. A oni ho odmenili ukameňovaním.

A ako z neho odchádzal život, Štefan plný Ducha Svätého hľadel ustavične do neba a uvidel slávu Boha a Ježiša stojaceho na čestnom mieste po Božej pravici (pozrite Sk 7:55–56).

Štefan videl Božiu slávu. Mojžiš videl Božiu slávu. A tí z nás, ktorí sme uverili v Ježiša Krista, jedného dňa tiež uvidíme Božiu slávu.

Máte milovaného blízkeho kresťana, ktorý zomrel? Aj on vidí Božiu slávu v nebi. Ak ste nasledovníkom Krista, jedného dňa ju uvidíte aj vy. Ale dovtedy musíme kráčať v priateľstve s Bohom.

Ste priateľom s Bohom? Ak nie, potom ste Božím nepriateľom. Biblia hovorí, že skôr ako sa staneme veriacimi, sme nepriateľmi, ktorí sa musia zmieriť s Bohom (pozrite R 5:10–11). A Biblia opisuje ľudí, ktorí neveria, ako nepriateľov kríža (pozrite F 3:18).

Biblia nám tiež hovorí, že človek, ktorý miluje tento svet, nie je Božím priateľom, ale Božím nepriateľom.

Predtým, ako som sa stal kresťanom, zaútočilo na moje srdce ako blesk z neba jedno tvrdenie. Ježiš povedal: „Buď si za mňa, alebo proti mne.“ V ten deň kazateľ na mojej strednej škole povedal: „Buď si Boží priateľ, alebo Boží nepriateľ.“

Pozrel som sa okolo na kresťanov, ktorí tam boli a pomyslel som si: „To sú Boží priatelia. Majú s Bohom vzťah. Poznajú Pána. Sú s Ním. Ja nie som jedným z nich. Znamená to, že som proti Bohu?“

To je to posledné, čo by som chcel — byť proti Bohu. Takže to bol deň, keď som uveril.

Ak neveríte v Krista, dnes je možno ten deň, keď uveríte. Môžete mať vzťah s Bohom. Vaše hriechy vám môžu byť odpustené a môžete ísť do neba, keď zomriete.

Tak ako Mojžiš stál v trhline pre izraelský ľud, aj Ježiš bol v trhline pre vás a zomrel namiesto vás. Jednou rukou Ježiš chytil svätého Boha a druhou rukou chytil hriešne ľudstvo. Ak sa odvrátite od svojho hriechu a uveríte v Neho, bude vám odpustené a bez akýchkoľvek pochýb viete, že po smrti pôjdete do neba.

Aj vy môžete vidieť Božiu slávu. A aj vy sa odteraz môžete priateliť s Bohom.

Autor: Greg Laurie Zdroj: Chcemviac.com Datum: 13. června 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. „Chcem ťa vidieť, Bože“ … Dnes by Svatý Duch Mojžíšovi řekl “ Neboť každý dům někdo staví; a ten, kdo postavil všechno, je Bůh“ Sláva Boží – skrývat věc; sláva králů – zkoumat věc

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář