Sam Allberry / Miluje mě Bůh i když jsem gay?

Pastor Sam Allberry se na konferenci, kterou pořádala organizace The Gospel Coalition, zamýšlel nad problematikou homosexuality.

Upozornil, že se nejedná o abstraktní téma, protože mnoho křesťanů zná lidi ve svém okolí, kteří jsou homosexuálové. „A tak to, o čem dnes večer budeme společně uvažovat, není nic abstraktního. Pro mnohé to je velmi osobní. Jsou to lidé, kteří jsou nám velice drazí,“ uvedl Allberry.

Vysvětlil, jak postupně zjišťoval, že jediné sexuální pocity, které na sobě pozoroval, patřily pouze mužům. Vzpomínal na jednu událost, když mu bylo asi 14, jak jeho nejlepší přítel hovořil o tom, že si našel holku a on místo radosti pocítil smutek. 

SOUVISEJÍCÍKdyž o něčem mluví Bůh, měli bychom i my

V následujících měsících začal vnímat, že se vyvíjí velmi odlišně od svých přátel. Nezažíval stejné romantické pocity vůči dívkám jako jeho kamarádi. Kdykoli padla otázka na holky, tak se snažil změnit předmět debaty a v nejhorším případě si vymýšlel různá dívčí jména.

Jednoho dne, kdy mu bylo 17, stál na autobusové zastávce a poprvé ho napadla překvapivá myšlenka  – jsem gay. Byla to také doba, kdy se hlásil na univerzitu a zjistil si, že tam existují různé spolky pro LGBT komunitu, kam by mohl pohodlně zapadnout.

Ale mezi tou myšlenkou, která změnila jeho život a studiem na vysoké škole, byl pozván svým dobrým kamarádem na mládežnickou bohoslužbu. Čekal, že tam vystoupí chlapík ve středním věku, který se bude snažit křečovitě být zábavný a bude kázat ty nudné řeči o Bohu. Ale když se v reálu ten postarší muž postavil, aby promluvil, tak byl ohromen, protože poprvé v životě slyšel jádro křesťanské zvěsti.

„Když tento muž začal vysvětlovat Ježíšovo poselství, okamžitě jsem si uvědomil, že Ježíš nebyl takový, jak jsem si představoval. Ten večer jsem si poprvé uvědomil, že křesťanství není o tom, že Bůh odměňuje dobré lidi, ale o Bohu, který odpouští hříšníkům. Hned první večer jsem měl v srdci pocit, že jsem někdo, komu Bůh přišel odpustit,“ říká ve svém svědectví Allberry.

S touhou následovat Ježíše stál před otázkou, co si Kristus myslí o homosexualitě. Přirozeně začat studovat Bibli, aby lépe porozuměl učení člověka, který se teď stal jeho Pánem a Spasitelem.

První pasáž, na kterou Allberry upozornil, je v 15. kapitole Matouše a ve verších 19 a 20, kde Ježíš mluvil o náboženské skupině farizejů a zákoníků, kteří si mysleli, že hřích je jako infekce. Pokud se člověk vyhýbá špatným místům a věcem, může zůstat „duchovně nekontaminovaný“.

A Ježíš jim v tomto verši říká: Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.

Farizeové a zákonici měli podle Ježíše částečně pravdu. Existuje něco jako hřích. Mýlili se ale, že ten problém hříchu souvisí s lidským srdcem. Podle Allberryho jsou tato Kristova slova důležitá také pro dnešní dobu, kdy někteří tvrdí, aby lidé svou identitu, kým ve skutečnosti jsou, hledali ve svém vnitru –  v hloubce svého srdce. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Ježíš však znovu říká, že když se podíváme hluboko do svých srdcí, nenajdeme řešení naší úzkosti. Najdeme tam jen příčinu problému. Ježíš tvrdí, že naše srdce nám neříká pravdu. V srdci člověka je něco radikálně špatného,“ konstatuje ve své přednášce Allberry.  

Když Ježíš v této pasáži mluví o hříchu souvisejícím se sexuální morálkou, tak je použit řecký termín porneia, z kterého vychází výraz pornografie. V době Ježíšově se tento termín používal pro všechen sexuální vztah mimo manželství.

Allberry dále poznamenal, že existuje mýtus, podle kterého byl Ježíš v sexuální etice neutrální, to jen apoštol Pavel převzal některé starozákonní pasáže a aplikoval je na křesťanské učení.

Jen o pár kapitol později, v Matoušovi 19. Ježíš opět čelí skupině farizejů, kteří ho chtějí nachytat. Téma rozvodu bylo tehdy třaskavé a existovaly na ně různé pohledy.

Ježíš ve čtvrtém verši říká: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželství, a budou ti dva jedno tělo;‘

Ježíš se ve své odpovědi vrací do první kapitoly Genesis, kde Bůh představuje svůj plán pro manželství mezi mužem a ženou. Ježíš vůbec neřeší téma rozvodu. Kristus podle Allberryho svou odpovědí říká, že Bůh stvořil lidi jako sexuálně odlišné bytosti jako muže a ženy a manželství je jedinečný svazek určený pro jejich vzájemný vztah.  Manželství mezi mužem a ženou se stává předobrazem vztahu mezi Bohem a jeho lidem nebo také při spojení nebe a země na konci věků.

„Jak se tedy děj Starého zákona odvíjí, Bůh v něm nevystupuje jen jako osoba s velkou autoritou na nebi. Stává se manželem. A jeho lidé nejsou jen jeho služebníci, stávají se jeho nevěstou,“ dodává dále Allberry.

Stejně tak Ježíš v Novém zákoně vystupuje jako nebeský manžel, který svou krví vykoupil svou nevěstu.

I když to v dnešní dobé není populární, Allberry poznamenal, Ježíš v Bibli jasně učí, že sex mimo manželství není správný, a manželství je určeno pro svazek mezi mužem a ženou. Sam Allberry se proto rozhodl žít v celibátu.

Několik měsíců po své nově nalezené křesťanské víře stál před rozhodnutím, zda zůstat věřícím nebo říci Ježíši, že mu je líto, ale není ochoten zaplatit tuto cenu za učednictví. 

Druhou možností by bylo nějak se pokusit se zůstat křesťanem a zároveň naplnit vlastní sexuální potřeby. Ale už jako velmi mladý věřící poznal, že to nemůže s čistým svědomím udělat. „Nemohu říci, že následuji Ježíše a zároveň ho nenásledovat,“ říká Allberry.

Poslední možností bylo pokračovat ve své víře v poslušnosti vůči Bibli, což se také rozhodl udělat. Jeho hlavním motivem byl Ježíš Kristus, který žil, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých, aby lidé měli věčný život, a proto Allberry důvěřoval, že Boží Syn jen někdo, komu může plně vydat svůj život.

„A to je případ každého z nás, kteří jsme se stali křesťany. Jsme křesťané, protože Ježíš ví mnohem více o tom, jak řídit naše životy, než my. To je nádherné. Máte v Ježíši někoho, kdo vás zná lépe než vy sami. Máte v Ježíši někoho, kdo vás miluje víc než vy milujete sebe,“ řekl pastor Sam Allberry na konferenci organizované konzervativním portálem The Gospel Coalition.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 26. července 2021 Foto: samallberry.com – Sam Allberry  

Tags: ,,,,,,,,

5 Komentáře

  1. Snad největší problém nebo neštěstí je, hlásat skutečnost, že Bůh někoho miluje více, někoho méně a někoho snad vůbec. Do jakého světla nebo pozice bychom takto Boha stavěli? Ne, Bůh jistě nedělá žádné rozdíly, to jenom my si Jej takto farizejsky a účelově přizpůsobujeme a deformujeme. Stále si klademe nešťastné podmínky, že Boží lásku si musíme zasloužit lidskou snahou, skutky a ctnostmi a stejně tak i v sobě pěstujeme opačný názor, že jsme schopni dopustit se takového hříchu, že nás Bůh zcela jistě nemůže milovat. Hřích a Boží láska jsou dvě naprosto odlišné věci. A někdy to vypadá tak, že tyto dvě zcela odlišné věci záměrně a snad i účelově slučujeme dohromady, abychom zakryli skutečnost.

    Odpověď
  2. Vždyť přikázání ‚ nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat,‘ a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘

    Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář