Ráj, nebesa a Boží království

Židům 11:13-16 … Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město.

Milí přátelé a spolu-poutníci!

Bylo to někdy v létě před dvěma lety, kdy jsem upocený ryl zem na naší zahradě a pouštěl jsem si k tomu své oblíbené francouzské písně. A v jedné chvíli zazněla píseň „C’est pas le paradis“ – Tohle není ráj. A já se tak pousmál a souhlasně přikývl se slovy: „Je to tak, z ráje jsme byli vyhnáni, a tak tu v potu tváře dobýváme svůj chléb ze země.“ Myslel jsem to samozřejmě v nadsázce; ryl jsem jenom záhon, kde později rostla rajčata, ale v principu je to také obživa. A každý, kdo má kousek pole nebo zahradu, ví, že země sama od sebe vydává „jen trní a hloží“, samý plevel – kde se pořád bere?! A navíc, tahle země je od doby vyhnání z ráje prokleta, takže můžete pěstovat rajčata nebo obilí, ale přijdou měsíce sucha, nebo záplavy, nebo škůdci, nebo rostlinné choroby, nebo hordy barbarů z jiné země, a máte po úrodě.

Vskutku, tohle není ráj. A i když se snažíme zlepšit tento svět a život v něm, jak jen to jde, naše úsilí je často podobné boji s větrnými mlýny – jednu věc zaženeme, a objeví se nová protivenství, pohromy a nečekané zvraty, nové choroby lidského těla i obludnosti lidského charakteru. A tak tu spolu putujeme, získáváme obživu v potu tváře, čelíme ranám osudu, vypořádáváme se s vlastními problémy a výzvami.

Ale každá cesta je schůdnější, když člověk ví, kam jde. Kam míří. Kam to vede. A člověk také snáze překonává překážky a trable na cestě, když ví, že místo, kam dojde, stojí za každou námahu, vyváží všechny ztráty, zahojí všechny šrámy, které po cestě utrpíme. My, křesťané, následujeme Krista a víme, kam jdeme. Protože víme, za kým jdeme a kam On došel. Neseme svůj kříž s nadějí, tedy s pevným očekáváním, že Ten, za kterým jdeme, nám připravuje místo. Žijeme tu na zemi, ale doufáme v nebesa. Kráčíme tu v těle, které se jednou obrátí v prach, ale s novým srdcem, ve kterém přebývá Boží Duch. Plujeme bouřemi, ale míříme do přístavu.

V domě Otce

„V domě mého Otce je mnoho příbytků,“ řekl Ježíš svým učedníkům během poslední večeře. „Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (Jan 14:2-3)

SOUVISEJÍCÍVděčné prosby – cesta k pokoji

Koho z nás by nezajímalo, jak to tam „u Ježíše doma“ vypadá!? Písmo nám ovšem nedává příliš konkrétní odpověď. Asi proto, že naše současné chápání a vnímání je příliš omezené a otupělé. Je psáno, „co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1. Korintským 2:9)

Myslím, že velmi povedenou ilustraci použil i Martin Luther, který poznamenal: „Když jsem jako kojenec visel u prsou své mámy, nevěděl jsem téměř nic o tom, jakým způsobem budu v dospělosti jíst a pít a žít. Ještě méně toho víme nyní o tom, jaký bude náš život na onom světě.“

V Písmu najdeme různé obrazné popisy a vize plné symboliky – zejména v knize Zjevení apoštola Jana. Těm se ale nebudeme dnes věnovat, nýbrž zastavíme se na chvíli u názvosloví, totiž u dvou pojmů, které běžně užíváme, když mluvíme o místě našeho skutečně trvalého pobytu doma u Boha.

Ráj ztracený i nalezený

Ten první pojem jsem použil hned v úvodu; je to slovo RÁJ. Řecké slovo pro ráj, „paradeisos“, má svůj základ v perštině. V době Perské říše (cca 500 let před Kr.) se tak označovala obora, zahrada obehnaná zdí s věžemi; v ní byly vysazené stromy, byly tam fontány, běhala tu divoká zvěř. Perští vládcové tyto zahrady budovali kolem svých paláců a rádi se v nich procházeli, lovili zvěř nebo odpočívali.

Dnes bychom to snad mohli přirovnat k městským parkům, kde rostou stromy, v jejichž stínu jsou lavičky k odpočinku, kde jsou fontány a rozkvetlé záhony; možná ti mladší z nás by si představili zábavní parky, plné atrakcí a stánků s občerstvením, nekončící zábavy. Ráj byl symbolem odpočinku, klidu, pohody a potěchy pro duši i tělo.

Právě slovem paradeisos označovali řecky mluvící Židé onu dávnou zahradu v Edenu, „rajskou zahradu“, místo potěšení (slovo eden znamená potěšení). Tuto zahradu jsme byli jako lidstvo nuceni opustit kvůli své nedůvěře a neposlušnosti našemu Tvůrci. V Ježíšově době už přešel význam slova ráj z té dávné zahrady k označení místa věčného potěšení a požehnání, kam si Bůh bere po smrti duše svých věrných. Tedy věrných ve smyslu, že Bohu věřili – a uvěřili Mu, když k nim dokonce přišel jako Služebník obětovat se z lásky za ně, za svá ztracená stvoření.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Dnes budeš se mnou v ráji!“ slyšel od Ježíše zločinec, umírající na kříži po Jeho boku, poté co žádal Ježíše, aby na něho pamatoval ve svém království. Ježíš onoho prosícího hříšníka ujistil, že ačkoli ten den skončí jeho tělo v hrobě, jeho duše bude téhož dne s Ním navěky na rajském místě. Tam je to mnohem lepší, než zde, a to nemusíte zrovna viset na kříži.

Apoštol Pavel byl kdysi vytržen do ráje (2. Korintským 12:3), a tak mohl psát o touze „odejít z těla a být už doma u Pána“ (2. Korintským 5:8). Ve vězení v Římě napsal Pavel křesťanům ve Filipech: „Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.“ (Filipským 1:23-24) Apoštol pohanů sice tušil, co ho v ráji čeká, ale nepřál si svůj odchod tam nijak uspíšit, protože věděl, že tu může být druhým ještě užitečný. A to platí i pro nás. Víme, kam jdeme, a právě proto tu můžeme být druhým ku prospěchu. Nemusíme tu totiž otročit pomíjivým věcem…

Nebesa nad námi i v nás

Druhým pojmem popisujícím náš „domov u Pána“ je slovo NEBE/SA. Pozor, nejde tu o oblohu nad našimi hlavami, i když se pro ni používá stejné slovo. Petr zmiňuje tuto oblohu, když píše, že v Den Páně, v den návratu Krista, „nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud“ (2. Petrův 3:10). Nebe nad námi však bylo odpradávna velice vhodným symbolem označujícím místo přebývání Boha. To proto, že nebe člověka přesahuje, je nad ním neustále, ve dne v noci, a je vyvýšené a oddělené, mimo dosah hříchu pozemšťanů. Možná tato nebeská symbolika ztratila trochu ze své síly od doby, kdy člověk vyletěl do vesmíru – a nenašel tam Boha ;-). Snad bychom dnes mohli mluvit třeba o „jiné dimenzi bytí“; ale přesto biblické označení nebesa zůstává přiléhavým pojmem.

Protože důležitější je poznat, kdo překlenul onu propast „mezi nebem a zemí“. Kdo je oním „Jákobovým žebříkem“, spuštěným z nebes, dotýkajícím se země. Kdo je tím „mostem“, po němž mohou hříšníci vystoupit před Boha beze strachu a s důvěrou. Vzpomeňte si, jak lidé v Bábelu kdysi sami ve své pýše budovali věž sahající až do nebe, ale jejich úsilí bylo zmařeno. Tak jako je odsouzeno k neúspěchu každé lidské úsilí zasloužit si své místo v nebi, vybudovat si svou vlastní cestu k dosažení věčné slávy a uznání. Ale je tu Ten, kdo k nám sám přišel z nebe, kdo je nade všecky pozemské poutníky, i když putoval s nimi. To On přinesl své „nebeské království“ mezi nás na zem.

Ježíš mnohokrát ve svých podobenstvích vysvětloval, jak to v nebi funguje, jaké jsou principy „kralování nebes“ mezi lidmi a Bohem. Mluvil o tom, že všechno je tam založeno na milosti a darech, ne na zásluhách a odměnách. Mluvil o tom, že tam vládne pokora, ač nám to zní jako oxymóron, jako protimluv – pokora vládne!? Mluvil o tom, že všechno dobré pochází od Otce a my o to prosíme a dostáváme to a sdílíme to a děkujeme za to. Mluvil o tom, že když On vládne v nás, náš život prokvasí a nasákne nebem: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“ (Matouš 13:33)

Díky Ježíši a Jeho oběti za naše viny čekají nás, kteří Mu věříme, ráj či nebesa. Ale vláda či kralování nebes začíná již tady a teď, v našich srdcích. Již tady na zemi jsme vírou v Ukřižovaného a křtem v Jeho jméno osvobozeni od strachu ze smrti, od otroctví hříchu a pomíjivosti, od moci ďábla, který je otcem lži a klamu. Již tady a teď jsme v Kristu, máme věčný život a zažíváme Jeho nebeskou vládu jako ochutnávku toho, co v plnosti zakusíme a oceníme teprve později… až kvas prokvasí všechno těsto.

Cizinci a přistěhovalci na zemi

Možná se někomu zdá, že křesťané nabízejí jen levnou formu úlevy v podobě „vzdušných zámků“ kdesi. Jenže my jen sdílíme útěchu a naději, kterou jsme sami poznali díky poznání Ježíše Krista – On je jejím garantem, dárcem a původcem. A tak vyznáváme, že i my jsme „na zemi jen cizinci a přistěhovalci“, že toužíme „po lepší vlasti, po vlasti nebeské“, že „sám Bůh se nestydí nazývat se (naším) Bohem“. Připravil nám místo ve své úchvatné přítomnosti (Židům 11:13,16).

Díky za to, Pane! Amen.

Autor: Petr Krákora Zdroj: luteráni.cz Datum: 26. června 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

7 Komentáře

 1. Úvaha pana Petra připomíná Píseň o perle, gnostický spis, který je součástí apokryfních Skutků Tomášových. Jedná se o podobenství vyprávějící o synovi královských rodičů. Když byl ještě malým dítětem, rodiče ho vyslali do Egypta, aby tam získal drahocennou perlu střeženou syčícím drakem. Aby ho „nečistí“ Egypťané neodhalili, oblékl si jejich oděv. Navzdory tomu přece jen zjistili jeho původ. Dali mu jíst jejich pokrm, z tíže toho pokrmu upadl do hlubokého spánku, zapomněl, že je královský syn, zapomněl, jaké má poslání a stal se služebníkem jejich krále. Jeho rodiče se tím trápili a poslali mu list, aby se probudil a rozpomenul se na nádheru příbytku, z něhož vyšel. On se probral a vzpomněl si na své poslání. Uspal zaříkáváním draka, získal perlu a vracel se domů. Odhodil nečisté šaty a služebníci jeho otce mu oblékli nádherný plášť zářící drahokamy, aby se posléze setkal s otcem, králem králů.

  Píseň o perle je poetický spis o odloučení duše od Boha a její cestě zpět do rodného domu. Její slova vybízejí čtenáře k probuzení, k procitnutí z duchovního spánku, ze stavu letargie a otupělosti, nalezení Božské jiskry (perly) ve svém nitru (poznání sebe sama).

  Proč se tento poetický spis nedostal do kánonu Písma? Domnívám se, že církevní otcové rozeznali, že je falešnou výpovědí o světě. Svět je v něm líčen jako cizí, až nepřátelské místo. Ve skutečnosti je svět nádherné Boží umělecké dílo, jehož tvorba dosud nebyla ukončena. Úkolem člověka není co nejdříve se z tohoto světa „osvobodit“, ale naopak stát se na tomto stvořitelském díle Božím spolupracovníkem. Nemám zde na mysli hmotnou, ale duchovní stránku světa, totiž šíření lásky.

  Usilovat se jen o svou vlatní cestu do ráje, je určitý druh sobectví.

  Odpověď
 2. Díky Pavle, pěkný příběh. Trochu podobný Narnii, díl Stříbrná židle. Nicméně, jak je v kázání uvedeno, skutečnost, že víme, kam máme namířeno (bez naší zásluhy, ale z milosti), nás osvobozuje od sobecké snahy si nebe zasloužit nebo se nezdravě upnout k tomu, co pomíjí, a místo toho být tady v lásce druhým k užitku.

  Odpověď
 3. Olga Nedbalová

  Asi klíčové je to, co si představujeme pod pojmem ráj – nebe. Samozřejmě tady nemáme a ani nejsme schopni zařídit ráj na zemi. To možná kdysi slibovali komunisté a i dnes si někteří představují pod pojmem ráj pouze konzum. Mít více věcí, více zážitků, více lásky v podobě více partnerů atd. Paradoxně to, co někteří lidé v ČR považují za chudobu, by v rozvojové zemi byl ráj na zemi. Strava, pitná voda, základní zdravotní péče, střecha nad hlavou. Pamatuji si, jak mě kdysi v minulosti oslovila myšlenka mít Ježíše ve svému středu. Bez přestání Ježíši naslouchat a jít za Ním. Ve svém středu Ježíše má společenství věřících. Tam, kde mají Ježíše ve svém středu, bude vládnout pokoj. Ne světský pokoj, ale Pokoj, který nám může nám dát jen náš Pán a Spasitel. Pokoj ovšem neznamená, že se v klidu uzavřeme do svého společenství a raději z něj nevystrčíme ani nos. Máme a musíme jít i do vnějšího světa. Třeba šířit evangelium. Milosrdenstvím, soucitem, pravdivým slovem, napomenutím, pomocí. A jsme zpět u naslouchání Ježíši. Jak mám vědět, kdy mám co udělat? Kdy být milosrdná, kdy napomínat, kdy pomáhat? Je to docela důležité, nemůžu přece pomáhat zlu a naopak být zlá na někoho, kdo potřebuje soucit. Jak to mám poznat, když já lidem do srdce nevidím? Já ne, ale Ježíš lidem do srdce vidí. Osvědčilo se mně hodně modlit, ptát se Ježíše a naslouchat Ježíši. A opět připomínám, že je to daleko lepší ve společenství. Tam, kde já jsem slepá nebo hluchá, může mít jiný bratr nebo sestra to pravé obdarování a může mi dobře poradit. Přijde mi, že konflikt mezi modlitbou, odevzdáním se Ježíši a praktickým křesťanským životem (milosrdenství, pomoc) je uměle vyvolaný. Možná i historickými souvislostmi. Vždyť Ježíš nás vede ke všemu. K modlitbě, k milosrdenství, k soucitu, k obhajobě pravdy, k zastání se slabých a ponižovaných. Jen si musíme dát velký pozor, zda hájíme ještě Pravdu Páně nebo jsme už sklouzli k hájení pravdy jen naší. Jakmile zapomene, že všechno dobré děláme jen díky Ježíši a z Jeho vůle, snadno můžeme sklouznout na nesprávnou cestu. Ano, my sami stojíme za starou belu. Někdy jsme netrpěliví, jindy váhaví. Někdy Pána zapíráme. Jindy ze sebe děláme svaté. Ale díky Ježíši to můžeme změnit. Stačí začít Ježíši naslouchat. A pak pevně věřím zaslíbení našeho Pána, že bude mezi námi. Nenechá nás samotné. A pak můžeme zažít i onen Ráj na zemi. Pro všechny bratry a sestry v Kristu připojuji pozdrav z Galatským 1:3 „Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista“.

  Odpověď
 4. Olga Nedbalová

  Pokora je úžasná záležitost. Svět bohužel pokoru někdy chápe špatně. Být pokorný je pro člověka špatně – přece neprosazuje hlavně sám sebe, neříká, že on je ten nejlepší, všechno ví, všude byl. Pokorně vyznává opak – je ještě neúplný, nedokonalý jedinec. Byť by se snažil sebevíce, pořád v nějaké oblasti je slabší. Jako by byl jen část nějaké většího celku.
  Ale to je právě ono. Skutečně jsme jen části těla. Není na tom nic divného ani ponižujícího. A máme s naší hlavou – Ježíšem, co nejvíce konzultovat. Všechno – i světské záležitosti, naši práci, naše blízké, celý náš život. Pane Ježíši, Ty nám dávej moudrost, víru a lásku, abychom mohli prosazovat Tvé království i zde na Zemi. Abychom dokázali nést svůj kříž, abychom dokázali ostatním ukazovat Tvou moc a slávu.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář