Ježíš má AIDS

Už pouhé přečtení toho slova v titulku pravděpodobně v některých z vás vyvolá hněv. Když dovolíte, pomohu vám zjistit, proč tomu tak je, a proč k evangelijnímu přikázání, které nám Pán dal ve Velkém poslání, patří i to, že nám má na lidech s AIDS záležet.

Tvrzení, že má Ježíš AIDS, leká některé z vás proto, že víte, že to není pravda. Ježíš je koneckonců vyvýšený syn živého Boha. V zahradním hrobě přemohl smrt, a to s konečnou platností. Ježíš není obětí slabosti, umírání ani nákazy; slaví triumf a je vzkříšen.

Ano.

Ano, ale často nám uniká, že se ztotožnil s utrpením tohoto světa, a že toto ztotožnění pokračuje prostřednictvím jeho církve. Ano, Ježíš ukončuje své utrpení na kříži, ale také o sobě mluví jako o tom, kterého „pronásleduje“ Saul z Tarsu – tehdy, když se Saul vydává stíhat jeho církev v Damašku (Skutky 9,4).

SOUVISEJÍCÍTim a Kathy Kellerovi o randění, manželství a komplementarismu 

A my skrze Ducha svatého s ním „sténáme“ kvůli utrpení veškerenstva, které je dosud pod prokletím (Ř 8,23.26). Toto prokletí se projevuje miliardami způsobů – a též v tělech, u nichž se zvrhl imunitní systém a ona se tak stala sobě samým nebezpečnými.

Proto musí církev i nadále trpět s Kristem, jehož přítomnost vnášíme do temnoty padlého stvoření. Apoštol Pavel říká: „Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev“ (Ko 1,24).

SOUVISEJÍCÍCo dělat, je-li vaše dítě závislé na videohrách

Někteří příslušníci Ježíšovy církve AIDS mají. Někteří z nich strádají v nemocnicích jen o ulici pod vámi. Z některých ta nemoc v Africe udělala sirotky. Všichni trpí tak hrozně, že si to jen málokdo z nás umí představit.

Některé z vás to slovo v titulku rozhněvalo proto, že si myslíte, že do toho nějak tahám Ježíše. AIDS je přece koneckonců ostudné onemocnění, které se nejčastěji šíří pohlavní promiskuitou nebo nedovolenou narkomanií.

Ano.

Ano, ale jde právě o ony typy lidí, s nimiž se Ježíš při pochůzkách galilejskou pahorkatinou a jeruzalémskými ulicemi, kde zvěstoval Boží království, neustále ztotožňoval. Může být někdo více zatížen pohlavní promiskuitou než nevěstky, s nimiž Ježíš jídal? Může být někdo více odstrčen na okraj společnosti než žena s krvácením, když ta krev by každého, kdo by se jí dotkl, znečistila (Lukáš 8,40-48)? Ježíš se jí dotkl, a její nečistotu vzal na sebe.

Jistě, AIDS je skandální. Jenže ani zdaleka tak jako kříž.

Na dřevě kříže se Ježíš ztotožňuje s hříšným světem (včetně skandálu, jakým je můj hřích). Byl vyhlédnut k prokletí Bohem (Dt 21,23; Ga 3,13). Proto křičícím davům připadalo rozumné proklínat ho jako falešného mesiáše, protože být pověšen na dřevo patřilo vždycky jen lidem, které Bůh zavrhl. A proto byl apoštol Pavel zas a zas nucen zdůrazňovat, že se „nestydí“ za kříž.

SOUVISEJÍCÍ – Pomoc! Bojuji se závislostí na pornu

Na Golgotě se Ježíš tím, že nesl hříchy světa, stal hříchem (ačkoli sám nikdy hřích nepoznal – 2 K 5,21). A to je přece skandální.

Někteří se hněváte i proto, že vám to mé tvrzení připadá jako urážka vládce všehomíra. Ten přece nemá žádnou nemoc, která vyvolává úpadek imunity; vždyť sedí po pravici Boha a odtamtud vládne.

Ano.

Ano, ale nemůžeme Ježíše vidět jen v jeho hlavě, nýbrž i v jeho těle, tedy v jeho ztotožnění s těmi, které nazývá „svými nepatrnými bratry“ (Mt 25,40). Právě teď Ježíš přece nehladoví, že ne? Není nahý, viďte? Ani žíznivý? Je snad v žaláři? Inu ano, je…v nahotě, hladu, žízni a uvěznění svých trpících bratří a sester po celém světě.

Až – říká nám Ježíš – staneme před soudem, budeme muset vydat počet z toho, jak jsme jej poznali v zranění těch, kteří jako by právě teď vůbec nevyzařovali Kristovu slávu. Vírou nyní Ježíše vidíme v utrpení postiženého dítěte, osoby závislé na pervitinu nebo sirotka osiřelého kvůli AIDS.

Rád bych věděl, kolik z nás by od našeho galilejského císaře slyšelo slova: „Měl jsem AIDS a vy jste neměli strach se mi přiblížit.“

Naše společenství by měla s láskou přijímat osoby nakažené AIDS, a neměli bychom se je bát obejmout stejně, jako bychom rádi objali svého Krista. Naše společenství by měla být misijním předvojem v těch oblastech světa, které pustoší AIDS. Naše rodiny by měly být ochotny ujímat se těch, z nichž tato pohroma nadělala sirotky.

A při tom všem bychom měli důsledně hlásat evangelium. Těm, jimž se jejich krev stala nepřítelem, bychom měli zvěstovat krev, o níž nevědí – krev toho, jenž je může očistit od veškeré nespravedlnosti, stejně jako očistil nás (1 J 1,7); krev toho, jenž je navždy imunní vůči hříchu, smrti i peklu (J 6,53-56).

Ježíš miluje svět, a ten svět má AIDS. Ježíš se ztotožňuje s nejmenšími z tohoto světa, a mnozí z nich mají AIDS. Povolává nás, abychom jej poznali v hlubinách utrpení, a k těm patří i AIDS.

Ježíš má AIDS.

Autor: Russell Moore Překlad: Ivana Kultová Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 18. května 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář