Michael Brown / Slovo povzbuzení pro ty, kterými otřásla obvinění proti Mikeu Bickleovi 

Bylo naprosto šokující, když jsme se o uplynulém víkendu dozvěděli, že proti Mikeu Bickleovi, vedoucímu Mezinárodního domu modliteb v Kansas City, byla vznesena závažná obvinění. Mike je můj osobní přítel a podle mých znalostí krásný příklad oddanosti Ježíši. Denně trávil hodiny na modlitbách a ve Slově, žil velmi prostě, věnoval velké množství peněz na evangelium a vždy se hlásil k poselství pokání a čistoty. Jak mohou být tato obvinění pravdivá?

Právě teď se musíme modlit za to, aby vše vyšlo najevo transparentním a řádným procesem, a do té doby bychom neměli dělat žádné závěry.

Pokud jsou obvinění pravdivá, je třeba se nejprve zaměřit na samotné oběti a pracovat na jejich plné obnově a uzdravení. V takových chvílích se na ně často zapomíná, což jen přidává hřích k hříchu a bolest k bolesti. Pokud jde o Mikea, pokud by byl shledán vinným, je třeba se zaměřit na jeho osobní, duchovní obnovu, nikoli na diskusi o obnově služby.

SOUVISEJÍCÍMichael Brown / Je na čase otevřeně mluvit o Andym Stanleym a homosexuálních křesťanech
Co se týče všech ostatních postižených, dovolte mi promluvit jako otci a staršímu člověku, který ví, kolik milosrdenství mu Pán prokázal, a ví, že nikdo z nás se nemůže chlubit vlastní spravedlností. Všichni stojíme díky milosti a nikdo z nás není tak úžasný, aby nemohl padnout.

Nechť je proveden řádný proces, ať už budou následky jakékoli. Ale neházejte kamenem, jako by se vám nic takového nemohlo stát. Raději se držte při zemi a zkoumejte svůj vlastní život. Jak napsal Pavel: „Kdo si myslí, že stojí, ať si dává pozor, aby nepadl!“. (1. Korintským 10,12).

A co ti, kterých se Mikeova služba dotkla? Co ti, kteří se díky jeho příkladu připojili k nepřetržitému modlitebnímu hnutí? Co ti, kteří dnes více milují Ježíše díky některé z Mikeových knih nebo poselství? Co když jsou obvinění proti němu pravdivá? Bylo to všechno přetvářka? Byly vaše modlitby marné? Lze věřit kterémukoli vůdci?

Opět počkáme, až proběhne řádný soudní proces, než dojdeme k závěrům nebo si položíme hlubší otázky o Mikeově vlastním životě a chození s Pánem.

SOUVISEJÍCÍ – Michael Brown / Může mít křesťan démona? Vysvobození a rozdělení církve

Aniž bychom však házeli kamenem po těch, kteří padli, je třeba říci, že v posledních desetiletích jsme měli až příliš mnoho skandálů, které přinesly hlubokou potupu Pánova jména a zanechaly mnoho zraněných a rozčarovaných křesťanů. Co v takových chvílích máme dělat?

Vycházíme z této biblické zásady: „Co kdyby někteří byli nevěrní? Zruší jejich nevěrnost Boží věrnost? Vůbec ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale každý člověk lhář. Jak je psáno v Římanům 3,3-4, citát ze Žalmu 51,4).

Bez ohledu na to, kdo selže, Bůh zůstává věrný.

Bez ohledu na to, kdo selže, Bůh zůstává stejný – dokonalý ve své dobrotě, spravedlnosti, milosrdenství a lásce. Jen Bůh je Bůh!

Pokud vám Mikeovy texty pomohly přiblížit se k Ježíši, buďte za to vděční. Blízkost, ze které se těšíte, je skutečná.

Pokud vás Mikeův příklad motivoval k obětavému životu a k tomu, abyste věnovali tisíce hodin modlitbě a uctívání, buďte rádi. Vaše modlitby nebyly marné. (A směřovaly k Pánu, ne k lidem.) Vaše uctívání skutečně dosáhlo nebeského trůnu. (Neuctívali jste Mikea, ale Stvořitele a Vykupitele.) Vaše upřímnost se nezměnila.

SOUVISEJÍCÍVlivný charismatický vůdce Mike Bickle z IHOP čelí obvinění ze sexuálního zneužívání

A nakonec, nikdo z nás není v Božím království nepostradatelný. Znovu cituji Pavla: „Kdo je Apollo? A kdo je Pavel? Pouze služebníci, skrze které jste přišli k víře – tak, jak Pán každému přidělil jeho úkol. Já jsem zasel, Apollo zaléval, ale Bůh dává růst.  Takže ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, není nic, ale jen Bůh, který dává růst. Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, mají jeden cíl a každý bude odměněn podle své práce. My jsme totiž spolupracovníci v Boží službě, vy jste Boží pole, Boží stavba“ (1 Kor 3,5-9).

Jeho sláva je umístěna ve stáncích našich lidských těl a všechno dobré, co máme, pochází od Něho. Jak napsal sám David, když vychvaloval Hospodinovo milosrdenství: „Jako se otec slitovává nad svými dětmi, tak se Hospodin slitovává nad těmi, kdo se ho bojí, neboť ví, jak jsme utvořeni, pamatuje, že jsme prach“ (Ž 103,13-14).

Pokud jde o nás, sloužíme Pánu, někteří z nás za velkou cenu, dokonce až za cenu mučednictví, a plníme pouze svou povinnost. Jak učil Ježíš: „Až uděláte všechno, co jste měli udělat, [měli bychom] říci: ‚Jsme nehodní služebníci, splnili jsme jen svou povinnost'“ (Lk 17,10).

Musíme také pochopit, že lidská přirozenost je velmi složitá a že můžeme zápasit mezi službou Pánu a podléháním tělu nebo mezi vírou a pochybnostmi. To znamená, že někdo může napsat krásnou píseň chvály Pánu uprostřed vleklého zápasu s pochybnostmi. Uprostřed zápasu s pochybnostmi vyjde píseň s krásnými slovy, aby autor pak opět upadl do duchovního zápasu. Tato píseň však byla skutečná a my ji můžeme zpívat Pánu, i když autor nakonec odpadl od víry.

Totéž může platit i pro vedoucího, který bojuje se sexuálním hříchem (nebo hazardem či pitím). Stáhne si porno, pláče v pokání, pak vstane a káže mocné poselství a přesně vykládá Písmo.

Toto poselství je stále aktuální a inspirující, i když ten, kdo ho předal, padá do hříchu (nebo jeho pokání trvalo jen krátce).

Víme také, že lidé mohou působit nadpřirozenou mocí, i když žijí v hříchu, jako Samson, když sebral na svá ramena brány města Gazy a odnesl je krátce poté, co se vyspal s filištínskou prostitutkou (viz Soudců 16). Jak bylo řečeno v jiném kontextu, Boží dary a povolání jsou neodvolatelné (Římanům 11,29). Možná, že proroctví, vidění a slova byla skutečná, i když lidská nádoba nedosahovala dostatečné úrovně.

To je mrazivé varování pro ty z nás, kteří poukazují na úspěch své služby nebo na Boží pomazání na svém životě jako na důkaz Boží přízně. Pozor! Bůh zná naše srdce.

Pokud jde o to, zda můžete důvěřovat svým pastorům, starším nebo duchovním vůdcům (koneckonců, říkáte si, když se ukázalo, že Mike Bickle vedl dvojí život, jak mám vědět, že ostatní ne?), dovolte mi říci tři věci.

Za prvé, velká většina vedoucích pracovníků není zapletena do sexuálních nebo morálních skandálů. Kdyby tomu tak bylo, církev by se zhroutila a zanikla už před staletími. Je rozumné věřit tomu nejlepšímu, pokud neexistují důkazy o opaku.

Za druhé, důvěřujte vedoucím do té míry, do jaké si vaši důvěru zaslouží. Nakolik před vámi (nebo před těmi, kteří je znají nejlépe) vystupovali jako vzor zbožného života, natolik jim můžete důvěřovat. Jak stojí v listu Židům: „Pamatujte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo. Uvažujte o výsledcích jejich způsobu života a napodobujte jejich víru“ (Židům 13,7; viz také 1. Korintským 11,1; Filipským 4,9; 1. Tesalonickým 2,9-10).

Za třetí, nevyvyšujte lidi. Nedělejte ze služebníků Pána superhvězdy. Nedávejte jim postavení, které náleží pouze Pánu.

Nakonec existuje jen jeden Spasitel a jeho jméno je Ježíš. Při pohledu na Něj nebudeme nikdy zklamáni a jen On může přinést život ze smrti a světlo z temnoty.

Naše oči jsou upřeny na Tebe, Pane!

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michael Brown Zdroj: The Christian Post Datum: 7. listopadu 2023 Foto: IHOP – Mike Bickle

Tags: ,,,,,,

3 Komentáře

  1. Věřím že s rostoucím odpadnutín od víry budou skandály církevních vedoucích násobně přibývat, protože nevěra se bude projevovat a nepůjde ji pořád tutlat. A moc se mi líbí závěry článku. Zejména to varování před nevyvyšování lidí a

    Nakonec existuje jen jeden Spasitel a jeho jméno je Ježíš. Při pohledu na Něj nebudeme nikdy zklamáni a jen On může přinést život ze smrti a světlo z temnoty.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář